Ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse toimikute esitamine

Kes võib esitada ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse kavandamisteateid ja toimikuid?

Liikmesriikide pädevad asutused võivad teha ettepaneku:

  • uueks ühtlustatud klassifikatsiooniks ja märgistuseks;
  • iga CLP-määruse reguleerimisalasse (artikli 37 lõige 1) kuuluva aine ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse läbivaatamiseks;
  • biotsiidide või taimekaitsevahendite toimeainete ühtlustatud klassifikatsiooniks ja märgistuseks.

Tootjad, importijad ja allkasutajad võivad teha ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse ettepaneku ainete jaoks:

  • mis ei ole biotsiidide või taimekaitsevahendite toimeained,
  • eeldusel et CLP-määruse VI lisa 3. osas ei ole sellise aine kohta ettepanekus märgitud ohuklassi või alajaotusega seotud kannet (artikli 37 lõige 2).

NB! Tootjatel, importijatel või allkasutajatel peab ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse kavandamisteate või toimiku esitamiseks olema REACH-ITi konto.

 

Enne ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse toimiku koostamist ja esitamist

Enne ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse toimiku koostamist vaadake läbi kavandatavate toimikute register. Selles on loetletud ained, mille kohta amet on juba saanud teate ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse toimiku esitamise kavatsusest.

On parem, kui sama aine ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse toimikut ei esita kaks või rohkem osalist. Igaüks, kellel on aine kohta asjaomast teavet, võib teavitada sellest ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse ettepaneku teinud osalist menetluse algetappides või esitada seda teavet avaliku arutelu käigus.

Ained, mille üle on käimas avalik arutelu, on loetletud leheküljel „Harmonised Classification and Labelling consultations“ (Ühtlustatud klassifitseerimise ja märgistuse arutelud).

Ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse kavandamisteade saadetakse veebivormi abil, mida kasutatakse ka ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse toimikute ja märkuste vastuseid sisaldavate dokumentide esitamiseks. Pärast ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse kavandamisteate saatmist võivad toimiku esitajad võtta ECHAga ühendust nõuannete saamiseks või toimiku üksikasjade arutamiseks, kasutades aadressi classification(at)echa.europa.eu.

 

Ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse toimiku koostamine IUCLIDis

Ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse toimik koosneb IUCLIDis vormistatud tehnilisest toimikust ja sellele lisatud ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse aruandest. Lisateave tehnilise toimiku ja ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse aruande sisu kohta on ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse toimikute koostamise juhendis ning ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse aruande vormis.Need dokumendid annavad põhjaliku ülevaate toimiku koostamisest. 

Ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse aruanne peaks sisaldama piisavalt teavet, olles eraldiseisev dokument, mis avaldatakse avaliku arutelu ajaks ECHA veebilehel. See ei tohiks siiski sisaldada konfidentsiaalset teavet. 

Ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse toimiku sisu

Ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse toimikus peavad olema:

  • aine identifitseerimisandmed;
  • pakutud ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistus (sh vajadusel kindlad kontsentratsioonipiirid või korrutustegurid);
  • ettepaneku teaduslik põhjendus;
  • asjakohaste uuringute üksikasjalikud ülevaated.

Kui ettepanek puudutab muid ohuklasse kui kantserogeensus, mutageensus, reproduktiivtoksilisus ja hingamiselundite sensibiliseerimine ning aine ei ole biotsiidi või taimekaitsevahendi toimeaine, peab toimik sisaldama ka põhjendust selliseks menetluseks ELi tasandil.

Ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse aruanne esitatakse ECHA etteantud vormingus. Ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse aruandele võib koostada ka lisa, mis põhineb esialgsetel hindamisaruannetel (DARid), pädeva asutuse aruannetel (CARid) ja/või muudel allikatel.

Lisas esitatakse viited uuringutele, üksikasjalikud uuringute aruanded ja tulemused.

 

Ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse toimiku esitamine

Ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse toimik tuleb koostada IUCLIDi viimase versiooniga ja esitada ECHA-le spetsiaalse veebivormi abil. Tootjatel, importijatel ja allkasutajatel peab toimiku esitamiseks olema REACH-ITi konto, sest mõnel veebivormi väljal nõutakse REACH-ITi kontoga seotud teavet. Sel leheküljel loetletud juhenditest leiate ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse toimikute koostamise kohta rohkem teavet.

 

Lõivude tasumine

Kui tootja, importija või allkasutaja teeb aine kohta ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse ettepaneku muudes ohuklassides kui kantserogeensus, mutageensus, reproduktiivtoksilisus või hingamiselundite sensibiliseerimine, tuleb selle eest tasuda lõivu.

Lõiv sõltub ettevõtte suurusest. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd) saavad lõivusoodustust. Lõivude üksikasjad on välja toodud komisjoni määruses (EL) nr 440/2010 (lõivumäärus).

Sammsammuline juhend ettevõtte suuruskategooria määramiseks on ECHA veebilehe leheküljel „VKEde tasud REACH- ja CLP-määruse alusel“.