Mida on vaja arvestada?

Aine kasutusohutuse tõendamine registreerimistoimikus nõuab palju aega, raha ja asjatundlikkust.

Kaasregistreerijatest ettevõtetega tuleb pidada läbirääkimisi ja sõlmida kokkuleppeid, kuidas jagada ohuteabe kogumise ja riskide hindamise kulud. Kokku tuleb leppida ka see, kuidas teavet registreerimistoimikus esitada.

Pidage meeles, et aine registreerimisega näitate klientidele, et olete vastutustundlik tarnija, kes aitab kaasa kemikaalide ohutumale kasutamisele. 

 

1. Milline on teie aine turg?

Tundke oma klientide vajadusi
Teavitage oma kliente varakult oma kavatsusest aine registreerida, et saada ülevaade aine nõudlusest.

Prognoosige õigusaktide mõju aine kasutamisele
Kas aine ohustab oma olemuslike omaduste tõttu inimtervist või keskkonda? Kui jah, võidakse aine kasutamine teiste REACH-menetluste, nt autoriseerimise käigus lähitulevikus keelata.

2. Kuidas mõjutab REACH-registreerimine teie ettevõtet?

Määrake oma aine registreerimise tüüp
Mis kogusevahemiku raames plaanite aine registreerida?  Kas registreerite aine ainult vaheainena kasutamiseks rangelt ohjatud tingimustes? Registreerimisel nõutavad andmed ja kantavad kulud sõltuvad olulisel määral aine kogusevahemikust ja registreerimise tüübist.

Koguge ja hinnake olemasolevat aineteavet
Olenevalt registreerimise tüübist tuleb koguda teavet aine ja selle mõju kohta inimtervisele ja keskkonnale. See nõuab asjatundlikkust. Kas teie ettevõttes on vastavaid asjatundjaid või on vaja see töö tellida?

Koostage isiklik registreerimistoimik
Kuigi enamik teabest tuleb esitada ühiselt koos teiste ettevõtetega, nõutakse teatud teavet igalt registreerijalt eraldi. Otsustage, kas selle töö saab teha ettevõttes või tuleb see tellida.

Arvutage välja REACH-registreerimise tasu
REACH-registreerimine on tasuline; ECHA-le makstava tasu suurus sõltub registreeritavast kogusevahemikust, registreerimise tüübist ja teie ettevõtte suurusest.

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted saavad registreerimistasu maksmisel soodustust. Kontrollige hoolikalt, kas kuulute sellesse kategooriasse, sest ECHA võib teilt hiljem nõuda tõendavat dokumentatsiooni.

Kaardistage aine kasutusalad ja kasutustingimused oma kasutusalade ja oma tarneahela kasutusalade raames
Kas teil on kasutusalasid, mida soovite jätta konfidentsiaalseks? Kui soovite aine registreerida koguses vähemalt 10 tonni aastas, peate hindama aine kemikaaliohutust ise.

Kas teate, mis kasutusalad on klientide jaoks kõige tähtsamad? Mis kasutusalasid soovite toetada registreerimistoimikus?

Kas tunnete oma kliente ja tarnijaid hästi? Kui jah, saate registreerimistoimiku jaoks teabe kogumisel ilmselt loota nende abile. Kui ei, peate vajaliku teabe leidmiseks varuma aega ja vahendeid.

Kas olete valdkonnaühingu liige? Kui jah, kas nad on korraldanud kasutusalade teabe kogumise? Kui ei, peate selle teabe koguma ise.

Ajakohastage registreerimistoimikut pidevalt
Pärast registreerimist tuleb registreerimistoimikuid ajakohastada. Näiteks tuleb hinnata uusi kasutusalasid, et tõendada nende ohutust, ja need registreerimistoimikusse lisada. Ajakohastamist võivad nõuda ka ametiasutused. Varuge ajakohastusteks aega ja vahendeid.

3. Tehke koostööd teiste ettevõtetega.

Otsige kaasregistreerijaid
Kui teie ainel on kaasregistreerijad, saate registreerimise kulusid nendega jagada. See vähendab teie kulusid. Ühine registreerimine aitab ka vältida töö ja loomkatsete dubleerimist.

Võite olla ka aine ainus registreerija. Sellisel juhul ei kuluta te vahendeid koostööle, aga peate kogu registreerimisega seotud töö tegema ise.

Alustage kaasregistreerijatega koostööd
Kaasregistreerijad peavad kokku leppima, kuidas koostööd teha.

Kui alustate koostööd kaasregistreerijatega nullist, peate koostöö alguses panustama sellesse aega ja vahendeid.

Kui teie aine on juba registreeritud, on registreerimisprotsess teie jaoks tavaliselt kiirem ning hõlmab peamiselt juba olemasolevate registreerijatega andmetes kokku leppimist ja kulude jagamist.

Suhelge kaasregistreerijatega
Ühise registreerimistoimiku sisu tuleb kaasregistreerijatega kokku leppida. Selleks panustage ühistegevustesse, nt koosolekutesse või veebikonverentsidesse.

Hinnake kõigi kaasregistreerijate koondteavet
Olenevalt registreerimise tüübist ja kaasregistreerijate hangitud teabest on vaja hinnata teabe usaldusväärsust ja asjakohasust. See nõuab asjatundlikkust. Peate otsustama koos kaasregistreerijatega, kas see töö tuleks tellida.

Leppige andmete jagamises kokku
Andmete omanikel on õigus hüvitisele. Selliste läbirääkimiste pidamiseks tuleb varuda vahendeid.

Hankige registreerimistoimiku jaoks puuduvat teavet
Kui teil või kaasregistreerijatel ei ole kogu registreerimiseks nõutavat teavet, peate otsustama, kuidas andmelünki kõige paremini täita. See nõuab asjatundlikkust. Peate otsustama koos kaasregistreerijatega, kas see töö tuleks tellida.

Pidage silmas, et loomkatsed selgroogsetega peavad igal juhul jääma viimaseks abinõuks.

Koostage ühine registreerimistoimik
Registreerimiseks esitatav teave tuleb sisestada registreerimistoimikusse andmeväljade kaupa. Peate otsustama koos kaasregistreerijatega, kas see töö tuleb tellida.

Ajakohastage registreerimistoimikut pidevalt
Pärast registreerimist tuleb ka registreerimistoimiku ühist osa ajakohastada. Ajakohastamist võivad nõuda ka ametiasutused. Eraldage vahendid ajakohastamise ettevalmistamiseks ja leppige ajakohastamisprotsess kaasregistreerijatega kokku.

 

4. Kuidas korraldada tööd ettevõttes?

Muutke oma ettevõttesisesed REACH-registreerimise protsessid sujuvamaks
Registreerimise ettevalmistamisele võib kuluda terve aasta. Kui ohuteavet ei ole, võib kuluda aega ka rohkem. Kui peate registreerima mitu ainet, koostage projektikava, mis aitab töökoormust jaotada.

Kas teie kolleegid on teadlikud REACH-määrusest ja mida see ettevõtte jaoks tähendab? Pikas perspektiivis tasub ära ettevõttesisene REACH-küsimuste jälgimise süsteem. See peaks hõlmama näiteks arveldamist, müüki ja ohutuskaartide koostamist.

Kavandage ettevõttes ainekoguste jälgimist. Ainet võidakse näiteks importida eri riikidest, sellel võib olla mitu kasutusala vaheaine ja mittevaheainena ning ainet võidakse importida eraldi ja segude koostises – kõik see mõjutab teie kohustusi.

Arvestage, et ohutuskaarte on vaja uuendada
Registreerimismenetluses kogutud uuest teabest lähtuvalt võib olla vaja uuendada ohutuskaarte, näiteks muuta aine klassifikatsiooni. Ohutuskaardi ajakohastamisel tuleb lisada kokkupuutestsenaariumid ohtlikele ainetele, mida registreeritakse koguses vähemalt 10 tonni aastas.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)