Kas aine tuleb registreerida?

Kui teate aine identifitseerimisandmeid, peate kontrollima, kas aine tuleb registreerida või on see registreerimisest vabastatud.

Kõigepealt kontrollige ECHA veebilehelt, kas teie aine on juba registreeritud. Kui jah, on see esimene märk, et teil võib olla vaja aine registreerida.

 

1. etapp. Kontrollige, kas teie aine on ainerühma tõttu registreerimisest vabastatud.

Olenemata kasutusviisist ei ole järgmisi aineid vaja registreerida.

 • Polümeerid: kui aine vastab REACH-määruse polümeeri määratlusele, ei ole vaja seda registreerida, kuid polümeeride tootmiseks kasutatavaid monomeere ja muid aineid võib olla vaja siiski registreerida.
 • REACH-määruse V lisa ained: loetelus on 13 laia ainekategooriat.
 • REACH-määruse IV lisa ained: loetelus on 68 minimaalset riski põhjustavat, tüüpiliselt loodusliku päritoluga ainet, näiteks vesi.
 • Radioaktiivsed ained: aineid, mille kiirguse eest on vaja inimesi ja keskkonda kaitsta, reguleeritakse Euratomi direktiiviga.
 • Ained, mis on registreerimisest vabastatud liikmesriigi tasandil riigikaitse huvides.
2. etapp. Kontrollige, kas teie aine kasutusala on registreerimisest vabastatud.
Järgmisi aineid ei ole vaja registreerida, kui neid kasutatakse ainult kirjeldatud viisil.
 
Muude kasutusalade korral tuleb aine siiski registreerida.
 
 • Isoleerimata vaheained: vaheained, mida ei eemaldata sünteesi jooksul tahtlikult (välja arvatud proovivõtuks) seadmetest, milles süntees toimub.
 • Toote- ja tehnoloogiaalases uurimis- ja arendustegevuses (PPORD) kasutatavad ained: need ained on registreerimisest vabastatud 5 aastaks (pikendamine on võimalik), kui esitate ECHA-le PPORD-teate.
 • Toiduainetes või söödas kasutatavad ained (sealhulgas kasutamine lisaainena või lõhna- ja maitseainena).
 • Inim- või veterinaarravimina kasutatavad ained (toimeained või abiained).
 • Biotsiidide või taimekaitsevahendite toimeained. Need loetakse juba registreerituks.

 

3. etapp. Kontrollige, kas teie aine on registreerimisest vabastatud päritolu või ajaloo tõttu.
Järgmisi aineid ei ole vaja registreerida.
 
 • Juba registreeritud reimporditavad ained
 • Reekspordi tõttu tollijärelevalve alla kuuluvad ained
 • Jäätmed: aineid, mida kõrvaldatakse jäätmete raamdirektiivis määratletud jäätmetena (majapidamisjäätmed, kutselise kasutamise jäätmed ja tööstusjäätmed), ei ole vaja registreerida, kuid jäätmetest taaskasutusse võetud ained tuleb üldiselt registreerida, välja arvatud
 • taaskasutusse võetud ained, mis on juba registreeritud.
Järgmistele ainetele kohaldatakse REACH-määruse erisätteid, kuid neid ei vabastata registreerimisest.
 
 • Nanoosakesed
 • Mitteohtlikud ained ja klassifitseerimata ained
 • Kosmeetikatoodetes sisalduvad ained
 • Toiduga kokkupuutuvad materjalid
 • Kütused
 • Segudes alla teatud kontsentratsioonipiiri sisalduvad ained
 • Kohapeal kasutatavad või transporditavad isoleeritud vaheained
 • Väga ohtlikud ained
 • Ained, mille suhtes kehtib autoriseerimisnõue või piirang
 • Ained, mille on keegi teine direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt teatanud.
Kui olete aine teatanud ise, loetakse teie teade nüüd REACH-registreerimistoimikuks ja olete kohustatud seda pidevalt ajakohastama.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)