Skip to Content
Skip to Content

Andmete ja kulude kaasregistreerijatega jagamise praktilised nõuanded

Andmete jagamise ja ühise esitamise eesmärk ei ole tekitada kellelegi tulu, vaid jagada tegelikud kulud kõigi kaasregistreerijate vahel (teie, teised potentsiaalsed registreerijad ja olemasolevad registreerijad), kes neid andmeid vajavad.

Tegutsete kaasregistreerijatega samal turul. Oluline on kriitiliselt hinnata kogu teavet, mida te kulude jagamises osalevate kaasregistreerijatega suheldes saate.

Kaasregistreerijad peavad tegema kõik endast oleneva, et jõuda kokkuleppele andmete jagamises, nende ühises esitamises ning seotud kulude jagamises õiglasel, läbipaistval ja diskrimineerimist vältival viisil.

See tähendab, et:

 • teete selgelt teatavaks oma vajadused;
 • arutate küsimust põhjalikult, tagades, et hind määratakse kindlaks õiglasel, läbipaistval ja diskrimineerimist vältival viisil;
 • küsite arusaamatuste korral selgitusi;
 • vaidluste korral põhjendate oma arvamust mõjuvate argumentidega.

Andmete ja kulude kaasregistreerijatega jagamise praktilised nõuanded

Nõuanded läbirääkimisteks

Kujutis

Tehke kõik endast olenev, et jõuda kokkuleppele. Järgmised käskude ja keeldude kujul esitatud soovitused aitavad teil saavutada läbirääkimistel edu.

Käsud ja keelud

Teadke oma vajadusi

Pilt

Võrrelge teie toodetava või imporditava aine kogusevahemiku (1–10 või 10–100 tonni aastas) ja registreerimisliigi (tavaline või vaheaine) kohta nõutavat teavet teil juba olemasoleva teabega.

Nõutav teave

Praktilised nõuanded

 

1. Küsige konkreetselt seda, mida teil on registreerimiseks vaja

Kõigepealt peate kaasregistreerijalt küsima teile vajaliku teabe, näiteks registreeritava kogusevahemiku jaoks vajalike andmete (olenevalt registreerimise liigist) hinda.

Te võite taotleda juurdepääsu üksikuuringutele või juba esitatud andmekogumile. Kui teil on vaja vaid juurdepääsu ühisele esitamisele ja mitte andmeid, peate kokku leppima, kuidas saada juhtregistreerijalt turvakood registreerimisele juurdepääsuks.

Hind koosneb tavaliselt andmete ja haldustöö kuludest.

Enamasti pakutakse võimalust osta andmekasutusluba, mis võimaldab teil viidata oma registreerimistoimiku jaoks vajalikele andmetele. See aitab vältida pikki ja põhjalikke läbirääkimisi ning teil on lihtsam koostada registreerimistoimikut, kasutades kaasregistreerijate poolt juba kasutatud valmisdokumente. Kui olete hinnaga nõus, saate registreerimistoimiku koostamist jätkata. 

Kui teil on küsimusi või hind ei sobi, võite küsida selgitusi ja põhjendusi.

 

2. Veenduge, et maksate ainult andmete eest, mida vajate

Peate tasuma üksnes nende andmete eest, mida teil on vaja oma registreerimistoimikus.

Te ei pea maksma järgmiste andmete eest:

 • andmed, mis teil on nõutava teabe (näitaja) esitamiseks juba olemas;
 • andmed, mida teil ei ole oma kogusevahemiku registreerimiseks vaja;
 • andmed, mida teil ei ole oma registreerimisliigi jaoks vaja (nt vaheained rangelt ohjatud tingimustes);
 • andmed, mis on esitatud üle 12 aasta tagasi ainete kohta, mille EÜ numbri alguses on 4 – neid andmeid saab kasutada tasuta.

Teil on:

 • kohustus taotleda selgroogsete loomadega tehtud katsete andmete jagamist;
 • võimalus taotleda selgroogseid loomi mittehõlmavate katsete andmete jagamist;
 • kohustus jagada oma andmeid, kui kaasregistreerijad seda taotlevad.

Kui taotlete juurdepääsu mis tahes andmetele, peate koos kaasregistreerijatega tegema kõik endast oleneva, et jõuda kokkuleppele õiglasel, läbipaistval ja diskrimineerimist vältival viisil.

Kui eelistate toetuda muudele andmetele ja mitte kaasregistreerijate andmetele, näiteks kui nende andmed ei ole piisavalt kvaliteetsed või üksikasjalikud või kui teil on olemas samaväärsed andmed ja te ei soovi uuesti tasu maksta, võite kaaluda konkreetse näitajaga seoses ühisest andmete esitamisest loobumist ning andmete eraldi esitamist. 

Sellegipoolest peate ühises esitamises osalema. Mõnel juhul võite kaaluda katseandmete esitamise asemel ka erandite, mittekatseliste meetodite ja analoogmeetodi kasutamist, kui see on teaduslikult põhjendatud. 

 

3. Selgitage välja, mida makstud raha eest saate

Teil on vaja vähemalt õigust viidata registreerimiseks nõutavatele andmetele. Peate veenduma, et see katab kõik teie registreerimisvajadused, sealhulgas näiteks ohutuskaartide koostamise ja riskijuhtimismeetmete väljatöötamise. Võite pidada ka läbirääkimisi uuringuaruannete paberversiooni või andmete muuks kui REACH-otstarbeks kasutamise loa saamiseks.

Samuti on teil vaja juurdepääsu ühisele esitamisele. See tähendab, et juhtregistreerija annab teile turvakoodi (salasõna), millega saate REACH-ITis ühise esitamise liikmeks. Peate esitama oma registreerimistoimiku alati ühise esitamise liikmena, isegi kui te ei kasuta teatavaid või kõiki juhtregistreerija esitatud andmeid. Teil võib olla vaja maksta ka turvakoodi ja ühises registreerimises osalemise eest.

Samuti võite kaaluda läbirääkimisi mis tahes alljärgnevate dokumentide kohta, aga ei teie ega ükski teie kaasregistreerija ei ole kohustatud neid ostma ega müüma.

 • Kemikaaliohutuse aruanne

Aine kogusevahemikus üle 10 tonni aastas registreerimisel tuleb esitada kemikaaliohutuse aruanne. Võite selle osta kaasregistreerijalt või koostada ise. Kui otsustate koostada aruande ise, ei pea te tasuma kaasregistreerija kemikaaliohutuse aruande koostamise kulusid. Kogusevahemiku 1–10 tonni aastas registreerimisel ei ole kemikaaliohutuse aruannet vaja.

 • Aine ohutu kasutamise juhised

Et kogusevahemiku 1–10 t/a registreerimisel ei ole kemikaaliohutuse aruannet vaja, peate registreerimistoimikus esitama rohkem teavet ohutu kasutamise juhiste jaotises. Ohutu kasutamise juhised peavad olema kooskõlas klientidele esitatavate ohutuskaartidega. Ohutu kasutamise juhiste koostamise kulusid on võimalik jagada kaasregistreerijatega.

 

4. Nõudke kulude üksikasjalikku jaotust

Kulude jagamine peab olema õiglane, läbipaistev ja mittediskrimineeriv. Selle nõude täitmise hindamiseks on teil vaja teada kulude üksikelemente. Võite küsida kulude üksikasjalikku jaotust, sealhulgas selgitust kogukulude arvutamise kohta.

Selline üksikasjalik jaotus on kohustuslik ning eraldi tuleb loetleda andmete (näitajate kaupa) ja haldustööga seotud kulud. Iga kuluartikkel peab olema põhjendatud ning hind peab vastama teabele, mida registreerimiseks vajate.
 
Teil on õigus saada kulude üksikasjalik jaotus, kui seda küsite. Selle küsimiseks ei ole eeltingimusi. Teid ei tohi sundida selle teabe saamiseks maksma tagatist ega mis tahes tasu, samuti ei saa teid sundida allkirjastama konfidentsiaalsuslepet.

Teil on ka õigus küsida lisateavet, kui te saanud piisavalt üksikasjalikku kulude jaotust. Mõnel juhul on aga keeruline esitada kulusid suure üksikasjalikkusega ning sellest ei pruugi abi olla. Võite koos teistega ühehäälselt otsustada pragmaatilise lahenduse kasuks ning teatavate või kõikide kuluartiklite üksikasjalikust jaotusest loobuda ning leppida selle asemel kokku näiteks väiksemas hinnas.

 

 

5. Analüüsige kulude jaotust

Esiteks tuleb arvesse võtta andmetega seotud kulusid. Need võivad hõlmata kulusid, mis on seotud katsete tegemise, vajalikele andmetele juurdepääsu või nõutava teabe saamisega mittekatselise meetodi abil. 

Kui kuluartikli kohta puudub arve, saab selle väärtust hinnata näiteks katse kordamise kulude või muu hinnangu alusel. 

Teiseks tuleb arvesse võtta halduskulusid. Need kulud võivad olla seotud aineteabe vahetuse foorumi (SIEF) ja ühise esitamise üldise haldamisega.

Nii andmetega seotud kui ka halduskulusid tuleb jagada olenevalt konkreetsest teabenõudest. 

Andmetega seotud ja halduskulusid ei ole alati võimalik täpselt eristada. Sellegipoolest peavad kõik kuluartiklid olema põhjendatud, et saaksite kindlaks teha, mis osa kuludest on seotud teilt nõutava teabega. Näited andmetega seotud ja halduskuludest on esitatud andmete jagamise juhendi III lisas. 

6. Veenduge, et maksate ainult vajalike halduskulude eest

Osa halduskuludest võib olla seotud konkreetsete andmetega. Näiteks on kirjandusandmete otsingu või teatud andmete esitamisest loobumise põhjendamise kulud selgelt seotud konkreetse näitaja, mitte kogu toimikuga.

Kuivõrd peate maksma ainult teile vajalike andmete eest, ei pruugi teil olla vaja hüvitada selliste andmetega seotud halduskulusid, mida te ei vaja või mis on teil juba olemas.

Osa halduskuludest ei ole aga seotud konkreetsete andmetega, vaid aineteabe vahetuse foorumi ja ühise esitamise üldise haldamisega. Näiteks võidakse kõigi liikmete vahel võrdselt jagada aineteabe vahetuse foorumis toimuva teabevahetuse või ühisele esitamisele juurdepääsu (turvakoodi) haldamise kulusid.

Igal juhul on teil õigus teada, kuidas kulusid jagatakse. Samuti peavad kõik kulud olema põhjendatud.

 

 

7. Arutage hüvitamismehhanismi

Teie osa kuludest sõltub sellest, kui palju kaasregistreerijaid andmeid jagab. On suur vahe, kas kulusid jagavad 2 või 200 registreerijat.

Kulusid jagavate kaasregistreerijate lõplik arv ei pruugi läbirääkimiste ajal teada olla. See tähendab, et hind arvutatakse olemasolevate kaasregistreerijate arvu alusel. Kaasregistreerijate jooksvat arvu saab kontrollida ECHA veebilehel ja registreerimisel saab seda jälgida REACH-ITis.

Hüvitamismehhanism on kohustuslik ja see tagab kulude võrdse jagamise. Iga kord, kui uus potentsiaalne registreerija ostab andmetele juurdepääsu õiguse, peaksid kõigi kaasregistreerijate kogukulud vähenema. Tuleb kokku leppida, millal ja kui sageli hind ümber arvutatakse.

Samas võib hüvitamismehhanism olla kulukam kui võimalik hüvitis. Sel juhul võite ühehäälselt hüvitamismehhanismist loobuda ja selle asemel hinda veelgi vähendada. Hüvitamismehhanismi erandi tegemiseks on vaja kõigi registreerijate nõusolekut, kuid seejuures on kõikidel tulevastel registreerijatel õigus taotleda hüvitamismehhanismi, isegi kui kõik varasemad registreerijad on nõustunud sellest loobumisega. 

 

 

8. Küsige teavet kulude arvutamise meetodi kohta

Vajadusel võivad kaasregistreerijad kokku leppida kulude jagamise meetodi. Näiteks on võimalik kasutada varasemaid kulusid või asenduskulusid. Varasemate kulude aluseks on tegelikud arved ja asenduskulud on katse kordamise kulud.

Kõige lihtsam kulude jagamise meetod on see, kui kõik registreerijad maksavad oma osa neile vajaliku teabega seotud kuludest. 

Peale selle võivad kaasregistreerijad kogusummat kas suurendada või vähendada. See tuleb ühiselt kokku leppida. 

Lisateave on teabelehes „Tüüpilised kuluelemendid andmete jagamise läbirääkimistel”.

Igal juhul peate mõistma, millist meetodit kasutatakse. Kui teil on kahtlusi, küsige lisateavet või põhjendusi.

 

9. Leppige kokku tulevased kulud

Teid ei saa sundida ette maksma kulude eest, mis võivad tekkida hiljem.

Siiski peate kaasregistreerijatega kokku leppima süsteemi võimalike tulevaste kulude, näiteks toimiku spontaanse ajakohastamise või toimiku hindamise tulemusena nõutavate uuringute tegemise kulude arvessevõtmiseks. Seda kokkulepet sõlmides veenduge, et maksate üksnes selle eest, mida teil on vaja REACH-määruse kohaste kohustuste täitmiseks. Vt andmete jagamise juhendi jaotis 5.5.5 („Uued uuringud“). 

 

10. Arutage makseviise

Registreerijad võivad kokku leppida mis tahes makseviisid. Õigusaktid ei nõua väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate erikohtlemist, kuid läbirääkimistel on oluline nendega arvestada. See võib tähendada „teha kõik endast olenev“, nagu on nõutud REACH-määruses. Võite näiteks kokku leppida, et tasud makstakse osadena.

Mis juhtub, kui …?

Enamasti jõuavad kaasregistreerijad läbirääkimistel kõiki rahuldavale kokkuleppele. Läbirääkimistel võib tekkida ka probleeme.

 

Mis juhtub, kui ma ei saa vastust?

Proovige muid suhtluskanaleid ja dokumenteerige igasugune suhtlus – näiteks võite saata tähitud kirja, võtta ühendust telefoni teel või pöörduda teiste sama ettevõtte töötajate poole. Kui sõnum jõuab adressaadini ja te ei ole ikka veel vastust saanud, saatke mõistliku vastamistähtajaga meeldetuletus ning andke teada, et kui teie nõuet eiratakse, esitate ECHA-le taotluse vaidluse algatamiseks. 

 

Mis juhtub, kui kõigile küsimustele ei vastata?

Korrake küsimusi ja rõhutage, et kui te ei saa sobivat vastust teatud kuupäevaks, on see läbipaistmatu ja teine pool ei tee kõike endast olenevat. Ühtlasi andke teada, et nõude eiramisel esitate ECHA-le taotluse vaidluse algatamiseks.

 

Mis juhtub, kui ma ei ole pakutud hinnaga nõus?

Oluline on pakutud hind objektiivselt vaidlustada. Näiteks võite esitada hinnapakkumise teiselt laborilt, vaidlustada kuluelementide maksumuse, hinda tõstva või langetava elemendi või pakkuda välja uue hinna ja selgitada, miks see on teie arvates sobivam. 

NB! Kuigi hind võib teile tunduda kõrge, võib see olla tõendite alusel objektiivselt põhjendatud. Ehkki REACH-määruse kohane andmete jagamine ja ühine esitamine ei ole ette nähtud kasumi teenimiseks, peab iga registreerija kulude õiglase jagamise põhimõtte kohaselt ikkagi maksma oma osa registreerimiskuludest.

Lisateave on teabelehes „Tüüpilised kuluelemendid andmete jagamise läbirääkimistel”.

 

 

Mis juhtub, kui kõik on õiglane, läbipaistev ja mittediskrimineeriv, aga hind on minu jaoks liiga kõrge?

Kui leiate, et andmetega seotud kulud on põhjendatud, aga teie jaoks ikkagi liiga suured, võite küsida nõu, kuidas kasutada valdkonna organisatsioonide või ametiasutuste pakutavaid alternatiivseid rahastamisallikaid.

 

Mis juhtub, kui olen küsinud kõik küsimused, aga ei ole ikka veendunud, et hind on õiglane, läbipaistev ja mittediskrimineeriv?

Selgitage kaasregistreerijatele väga selgelt, miks arvate, et hind ei ole õiglane, läbipaistev ega mittediskrimineeriv. Kui te ka siis andmete ja kulude jagamises ning ühisele esitamisele juurdepääsus (turvakood) kaasregistreerijatega kokkuleppele ei jõua, võite juhtumi hindamise üle anda ECHA-le.  ECHA-le saab kaebuse esitada tasuta ning selleks ei ole vaja õigusabi. Peate esitama ainult kogu dokumenteeritud läbirääkimisteabe.

Enne kui pöördute vaidluse lahendamiseks ECHA poole, peate olema kindel oma suutlikkuses tõendada, et olete kokkuleppe nimel teinud kõik endast oleneva ja arutanud läbirääkimispartneriga kõiki probleeme. 

Kui vaidluse dokumendid on esitatud ECHA-le, hindab amet, kas pooled on teinud kõik endast oleneva, et jõuda andmete ja nende kulude jagamise ning ühisele esitamisele juurdepääsu (turvakood) suhtes kokkuleppele õiglasel, läbipaistval ja diskrimineerimist vältival viisil. 

ECHA ei hinda hinna suurust ega sobivust. Kui ECHA leiab, et tegite kokkuleppele jõudmiseks kõik endast oleneva, aga kaasregistreerijad seda ei teinud, võib ta anda teile loa viidata vaidlustatud andmetele ning juurdepääsu ühisele esitamisele (turvakood).

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live1