EUSES - European Union System for the Evaluation of Substances

EUSES-tarkvara aitab teil hinnata kemikaaliriske. 

See on Euroopa teabevahend ettevõtetele, ametiasutustele ja teadlastele keskkonnakokkupuute hinnangu koostamiseks biotsiidide määruse ja REACH‑määruse alusel.

REACH-määruse korral võite kasutada ka kemikaaliohutuse hindamise ja aruandluse vahendit Chesar.

EUSES-t ajakohastati 2019. aastal (uus versioon 2.2.0) eelkõige selleks, et toetada biotsiidide keskkonnakokkupuute ja riskihindamist. Lisati uued ja ajakohastatud keskkonnaheitestsenaariumid, kõigis hindamisetappides on lisatud keskkonna otsese saastamise teed, samuti on nüüd olemas SimpleTreat-mudeli uus versioon (4.0), mis hindab aine säilimist ja jaotumist reoveepuhastusjaamas. 

Jälgige meie uudiseid, et olla kursis ECHA kemikaaliohutuse hindamise vahenditega. 

Categories Display