Registreerimisprotsess

Isikud, kes toodavad või impordivad aineid vähemalt 1 tonn aastas, peavad koguma nende ainete omaduste teavet ja edastama selle registreerimistoimikus ECHA-le. Aine ECHA-s registreerimine algab päringu esitamisega. Kui päring on edukalt esitatud, peate ühiselt või individuaalselt koostama registreerimistoimiku ja esitama selle ECHA-le. Kui sama ainet toodab või viib turule mitu ettevõtet, peab aine registreerima ühiselt. Sellel lehel on aine individuaalse ja ühise registreerimise lisateave.

Kui teil on direktiivi 67/548/EMÜ (varem teatatud ainete direktiiv) kohane tunnustatud teatamisnumber, leiate allpool teavet, kuidas saab REACH-registreerimisnumbri ECHA-le registreerimistoimikut esitamata.

 

Päringu koostamine ja esitamine

Enne registreerimist on teil kohustus koostada ja esitada ECHA-le päring 1) kõigi mittefaasiainete ja 2) eelregistreerimata faasiainete kohta. Päring tuleb esitada enne tootmist või turulelaskmist.

Samuti peate teatama ECHA-le, mis lisateavet vajate registreeringu ajakohastamiseks kogusevahemiku suurenemise tõttu.

Pärast päringu hindamist aitab ECHA teil ühendust saada varasemate ja/või potentsiaalsete registreerijatega, et andmeid jagada ja neid ühiselt esitada.

Päringutoimiku koostamine IUCLID 

 1. Koostage toimik IUCLID viimase versiooniga.
 2. Kasutage IUCLID tehnilise terviklikkuse kontrolli pistikprogrammi, et kontrollida, kas toimik on täielik ja kas see vastab teatud kehtivatele eeskirjadele.
 3. Esitage päringutoimik REACH-ITi kaudu.

Lisateave: käsiraamat „Kuidas koostada päringutoimikut".

 

Ühine andmete koostamine ja esitamine

Ühise esitamise puhul on tegu kahe või enama potentsiaalse registreerijaga, kes toodavad või lasevad turule sama ainet. Ühiseks esitamiseks valmistumisel on potentsiaalsetel registreerijatel kohustus moodustada aineteabe vahetuse foorum (SIEF), kus jagada selle aine olemuslike omaduste andmeid, mille kohta kavatsetakse esitada ECHA-le andmed ühiselt, ja jõuda võimaluse korral kokkuleppele aine klassifikatsioonis ja märgistuses.

Potentsiaalsed registreerijad ise valivad juhtregistreerija, kes peab esitama registreerimistoimiku aegsasti enne registreerimistähtaega. Ühise esitamise korral esitavad registreerimisdokumendid ka kaasregistreerijad, aga alles pärast seda, kui juhtregistreerija toimik on läbinud REACH-ITis kehtivatele eeskirjadele vastavuse kontrolli.

Kui ECHA on juhtregistreerija toimiku täielikult menetlenud ja kinnitanud asjaomase registreerimistasu makse, saab juhtregistreerija registreerimisnumbri. Kaasregistreerijad saavad oma registreerimisnumbrid siis, kui ECHA loeb nende toimikud täielikuks.

 

 

Aine registreerimine

Ainete (koguses vähemalt 1 tonn aastas) potentsiaalsed registreerijad peavad koostama registreerimistoimiku ja esitama selle ECHA-le. NB! Registreerimistoimikut tuleb ajakohastada, kui saate asjakohast teavet.

Toimiku saab koostada IUCLIDi viimase versiooni abil ja esitada REACH-ITi kaudu.Kui olete ühise esitamise liige (v.a juhtregistreerija), saate koostada registreerimistoimiku veebis, kohe REACH-ITis.

Toimiku koostamine ja esitamine

 1. Lugege käsiraamatut „Kuidas koostada registreerimis- ja PPORD-toimikuid".
 2. Sisestage aineandmestiku täitmiseks nõutav teave IUCLID-s.
 3. Kui asjakohane, saate kemikaaliohutuse hindamisel ja kemikaaliohutuse aruande koostamisel kasutada vahendit Chesar.
 4. Kui aineandmestik on valmis, koostage toimiku koostamise viisardiga IUCLID-is lõplik registreerimistoimik.
 5. Kontrollige IUCLID valideerimistoe pistikprogrammiga, kas toimik on täielik ja vastab teatud eeskirjadele.
 6. Kontrollige IUCLIDi teabe avaldamise pistikprogrammiga, mis teabe ECHA teie toimikust avaldab.
 7. Hinnake IUCLIDi tasude arvutamise pistikprogrammiga registreerimistasu.
 8. Eksportige toimik IUCLID-ist ja esitage REACH-ITi kaudu.

 

Varem teatatud ainetele registreerimisnumbri taotlemine

REACH-registreerimisnumbrit saate ainele küsida siis, kui teil on direktiivi 67/548/EMÜ (varem teatatud ainete direktiiv) kohane tunnustatud teatenumber.

Selle registreerimisnumbri saamiseks peate kõigepealt looma endale sobiva REACH-ITi konto (ELi sisene tootja, importija või ainuesindaja (vt direktiiv 67/548/EMÜ)). ECHA annab kõigile varem teatatud ainetele registreerimisnumbrid ja teatab need REACH-ITi kaudu teate omaniku taotlusel.

Varem teatatud aine registreerimisnumbri taotlemine

REACH-ITi moodulis küsitakse teilt järgmisi andmeid:

 • Varem teatatud aine teatenumber ja ELINCS-number
 • Teataja nimi, asula ja riik täpselt nii, nagu on märgitud teates (SNIF-vormingus faili jaotises 0.2.10)
 • Kui on asjakohane, teie esindatava ELi-välise tootja kirjad või lepingud, mis kinnitavad, et olete määratud teatatud aine REACH-määruse kohaseks ainuesindajaks. Dokumendid peavad olema pdf-vormingus ja ühes ELi ametlikus keeltes.
 • Kui on asjakohane, eelmiselt direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt ainuesindajalt saadud kiri või leping, mis kinnitab, et ta ei ole enam ainuesindaja ja nõustub andma oma kohustused üle teile kui varem teatatud aine REACH-määruse kohasele uuele ainuesindajale. Dokumendid peavad olema pdf-vormingus ja ühes ELi ametlikus keeltes.

NB! Kui teie REACH-ITis märgitud andmed ühtivad teates esitatud andmetega, annab REACH-IT registreerimisnumbri automaatselt. Kui andmed ei ühti, REACH-IT registreerimisnumbrit ei anna ja taotleja peab olukorra selgitamiseks pöörduma asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse poole.

 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)