Registreerimisprotsess

Isikud, kes toodavad või impordivad ainet aastas vähemalt ühe tonni, peavad koguma selle aine omaduste kohta teavet ja edastama selle registreerimistoimikus ECHA-le. Aine registreerimiseks ECHAs on kaks esmast võimalust: 1) päring või 2) hiline eelregistreerimine. Valige, kumb teile sobib, tutvudes alltoodud teabe, asjaomaste käsiraamatute, küsimuste ja vastuste ning juhenditega. Kui olete otsustanud, kumba võimalust kasutada, koostage kas ühiselt või individuaalselt registreerimistoimik ja esitage see ECHA-le. Kui sama ainet toodab või viib turule rohkem kui üks ettevõte, tuleb aine registreerida ühiselt. Sellel lehel on aine individuaalse ja ühise registreerimise lisateave. Ülevaade sellest, mis juhtub pärast registreerimistoimiku esitamist, on jaotises Pärast registreerimist, kus selgitatakse, mis juhtub toimikutes esitatud teabega pärast registreerimist ja milline on teie roll selle teabe levitamisel tarneahelas.

Kui teil on direktiivi 67/548/EMÜ (varem teatatud ainete direktiiv) kohane tunnustatud teatenumber, leiate allpool teavet, kuidas küsida REACH-registreerimisnumbrit ECHA-le registreerimistoimikut esitamata.

 

 

 

Aine eelregistreerimine

Et kasutada pikemat registreerimistähtaega, võite esitada ECHA-le hilise eelregistreerimise. Seda võib teha aastas ühte tonni ületavate faasiainete puhul kuni kuus kuud pärast aine tootmist või turulelaskmist, aga mitte hiljem kui 12 kuud enne järgmist asjaomast registreerimistähtaega (järgmine tähtaeg on 31. mai 2018). Hiline eelregistreerimine EI ole lubatud ettevõtetele, kes ei pidanud kinni faasiainete eelregistreerimise tähtajast ajavahemikul 01.06.2008–01.12.2008.

Hilised eelregistreeringud esitatakse veebis REACH-ITi kaudu. Kui kasutate hilisel eelregistreerimisel sama ainenimetust või numbrilist identifikaatorit (EINECS- või CAS-numbrit), paigutab REACH-IT teid automaatselt samasse eel-SIEFi (aineteabe vahetuse foorumisse), kus saate teada teised ettevõtted, kellel võib olla sama aine. Aine identifitseerimisandmete üksikasjaliku kaalumise alusel saate otsustada, kas tegu on tõepoolest sama ainega ja kas moodustada aineteabe vahetuse foorum (SIEF).

 

 

Päringu koostamine ja esitamine

Enne registreerimist on teil kohustus koostada ja esitada ECHA-le päring 1) kõigi mittefaasiainete ja 2) eelregistreerimata faasiainete kohta. Päring tuleb esitada enne tootmist või turulelaskmist.

Samuti peate teatama ECHA-le, mis lisateavet vajate registreeringu ajakohastamiseks kogusevahemiku suurenemise tõttu.

Pärast päringu hindamist aitab ECHA teil ühendust saada varasemate ja/või potentsiaalsete registreerijatega, et andmeid jagada ja neid ühiselt esitada.

Päringutoimiku koostamine IUCLID 

 1. Koostage toimik IUCLID viimase versiooniga.
 2. Kasutage IUCLID tehnilise terviklikkuse kontrolli pistikprogrammi, et kontrollida, kas toimik on täielik ja kas see vastab teatud kehtivatele eeskirjadele.
 3. Esitage päringutoimik REACH-ITi kaudu.

Lisateave: käsiraamat „Kuidas koostada päringutoimikut".

 

Aine registreerimine

Ainete (koguses vähemalt 1 tonn aastas) potentsiaalsed registreerijad peavad koostama registreerimistoimiku ja esitama selle ECHA-le. NB! Registreerimistoimikut tuleb ajakohastada, kui saate asjakohast teavet.

Toimiku saab koostada IUCLIDi viimase versiooni abil ja esitada REACH-ITi kaudu.Kui olete ühise esitamise liige (v.a juhtregistreerija), saate koostada registreerimistoimiku veebis, kohe REACH-ITis.

Toimiku koostamine ja esitamine

 1. Lugege käsiraamatut „Kuidas koostada registreerimis- ja PPORD-toimikuid".
 2. Sisestage aineandmestiku täitmiseks nõutav teave IUCLID-s.
 3. Kui asjakohane, saate kemikaaliohutuse hindamisel ja kemikaaliohutuse aruande koostamisel kasutada vahendit Chesar.
 4. Kui aineandmestik on valmis, koostage toimiku koostamise viisardiga IUCLID-is lõplik registreerimistoimik.
 5. Kontrollige IUCLID valideerimistoe pistikprogrammiga, kas toimik on täielik ja vastab teatud eeskirjadele.
 6. Kontrollige IUCLIDi teabe avaldamise pistikprogrammiga, mis teabe ECHA teie toimikust avaldab.
 7. Hinnake IUCLIDi tasude arvutamise pistikprogrammiga registreerimistasu.
 8. Eksportige toimik IUCLID-ist ja esitage REACH-ITi kaudu.

 

Ühine andmete koostamine ja esitamine

Ühise esitamise puhul on tegu kahe või enama potentsiaalse registreerijaga, kes toodavad või lasevad turule sama ainet. Ühiseks esitamiseks valmistumisel on potentsiaalsetel registreerijatel kohustus moodustada aineteabe vahetuse foorum (SIEF), kus jagada selle aine olemuslike omaduste andmeid, mille kohta kavatsetakse esitada ECHA-le andmed ühiselt, ja jõuda võimaluse korral kokkuleppele aine klassifikatsioonis ja märgistuses.

Potentsiaalsed registreerijad ise valivad juhtregistreerija, kes peab esitama registreerimistoimiku aegsasti enne registreerimistähtaega. Ühise esitamise korral esitavad registreerimisdokumendid ka kaasregistreerijad, aga alles pärast seda, kui juhtregistreerija toimik on läbinud REACH-ITis kehtivatele eeskirjadele vastavuse kontrolli.

Kui ECHA on juhtregistreerija toimiku täielikult menetlenud ja kinnitanud asjaomase registreerimistasu makse, saab juhtregistreerija registreerimisnumbri. Kaasregistreerijad saavad oma registreerimisnumbrid siis, kui ECHA loeb nende toimikud täielikuks.

 

 

Varem teatatud ainetele registreerimisnumbri taotlemine

REACH-registreerimisnumbrit saate ainele küsida siis, kui teil on direktiivi 67/548/EMÜ (varem teatatud ainete direktiiv) kohane tunnustatud teatenumber.

Selle registreerimisnumbri saamiseks peate kõigepealt looma endale sobiva REACH-ITi konto (ELi sisene tootja, importija või ainuesindaja (vt direktiiv 67/548/EMÜ)). ECHA annab kõigile varem teatatud ainetele registreerimisnumbrid ja teatab need REACH-ITi kaudu teate omaniku taotlusel.

Varem teatatud aine registreerimisnumbri taotlemine

REACH-ITi moodulis küsitakse teilt järgmisi andmeid:

 • Varem teatatud aine teatenumber ja ELINCS-number
 • Teataja nimi, asula ja riik täpselt nii, nagu on märgitud teates (SNIF-vormingus faili jaotises 0.2.10)
 • Kui on asjakohane, teie esindatava ELi-välise tootja kirjad või lepingud, mis kinnitavad, et olete määratud teatatud aine REACH-määruse kohaseks ainuesindajaks. Dokumendid peavad olema pdf-vormingus ja ühes ELi ametlikus keeltes.
 • Kui on asjakohane, eelmiselt direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt ainuesindajalt saadud kiri või leping, mis kinnitab, et ta ei ole enam ainuesindaja ja nõustub andma oma kohustused üle teile kui varem teatatud aine REACH-määruse kohasele uuele ainuesindajale. Dokumendid peavad olema pdf-vormingus ja ühes ELi ametlikus keeltes.

NB! Kui teie REACH-ITis märgitud andmed ühtivad teates esitatud andmetega, annab REACH-IT registreerimisnumbri automaatselt. Kui andmed ei ühti, REACH-IT registreerimisnumbrit ei anna ja taotleja peab olukorra selgitamiseks pöörduma asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse poole.

 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)