Skip to Content
Skip to Content

Uurige olemasolevat teavet

Segude kohta kättesaadava teabe tuvastamise ja uurimise nõuded on sätestatud CLP-määruse artiklites 6–8.

Kui olete kokku kogunud kõik andmed kontsentratsioonide ning segu koostisosade ja segu enda ohtude kohta, tuleb otsustada, kas need on CLP-määruse kohaseks klassifitseerimiseks asjakohased, usaldusväärsed ja piisavad. 

 

Kontrollige oma andmeid
  1. Kontrollige, kas teil on seoses iga ohuga andmed segu või selles sisalduvate ainete kohta. NB! Enamiku füüsikaliste ohtude korral on vaja segu kohta katseandmeid.
  2. Kas andmed on järjepidevad või ilmselgete vasturääkivustega? Näiteks võib saadud ohutuskaart olla poolik või on eri tarnijate andmed vastuolulised. Sellisel juhul tuleb tarnijatelt selgitusi küsida.
  3. Kontrollige, kas tarnija esitatud klassifikatsioon ohutuskaardil vastab klassifitseerimis- ja märgistamisandmiku ühtlustatud klassifikatsioonile. Kuigi ise tuletatud klassifikatsioon teadetes ja registreerimistoimikutes võib olla erinev, võib seda kasutada tarnija esitatud klassifikatsiooni uurimise lähtepunktina. Vähimagi kahtluse korral võtke ühendust tarnijaga.

 

Mis on „asjakohane, usaldusväärne ja piisav"?

Kui teil on konkreetsed andmed, näiteks segu enda ja/või selle koostisosa katseandmed, peate mõtlema, mis on „asjakohane, usaldusväärne ja piisav".

Segu ohuklassifikatsiooni edukaks määramiseks peab otsus tuginema kvaliteetsetele andmetele.

Teabe usaldusväärsus on klassifitseerimise seisukohast väga tähtis. Teaduslikult ebausaldusväärsed andmed (nt uuringut ei korraldatud õigesti või kasutati vale mudelit) võivad põhjustada väära klassifitseerimise.  Klassifitseerimisel tuleb kasutada ainult usaldusväärseid andmeid.  Enne andmete asjakohasuse ja piisavuse hindamist on mõistlik hinnata nende usaldusväärsust.

Mõnikord võib ka valideerimata meetoditega saada väärtuslikke andmeid ja neid võib kasutada tõendusmaterjali kaalukuse määramisel, kuid neid peaks hindama ekspert.

Lisateave usaldusväärsuse, asjakohasuse ja piisavuse kohta on teabenõuete ja kemikaaliohutuse hindamise juhendi peatükis R.4.

Uurige olemasolevat teavet

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live1