Kuidas määrata ettevõtte suurus?

Järgmiste üksikasjalike juhiste abil saab leida ettevõtte suuruse komisjoni soovituse 2003/361/EÜ järgi.

1. etapp

Ettevõtte suuruse leidmine algab hinnangust, kas ettevõte on registreerimistoimiku REACH-ITis esitamise ajal / biotsiidimääruse kohase VKE kontrollimenetluse dokumentide esitamise ajal autonoomne või tuleb arvestada ka temaga seotud või tema partnerettevõtteid, nagu on määratletud komisjoni soovituse 2003/361/EÜ lisa artiklis 3.

Üldeeskirjad:

  • Ettevõte on autonoomne, kui teda ei liigitata komisjoni soovituse 2003/361/EÜ lisa artikli 3 tähenduses seotud või partnerettevõtteks. Näiteks on ettevõte autonoomne, kui tema osalus (kapital või hääleõigused) mis tahes teises ettevõttes on alla 25% ja kui ühegi teise ettevõtte osalus ettevõttes ei ole üle 25%.
  • Ettevõtet käsitatakse teise ettevõtte partnerina, kui tema omanduses on kas üksi või koos ühe või mitme komisjoni soovituse 2003/361/EÜ lisa artikli 3 lõikes 3 määratletud seotud ettevõttega teisest ettevõttest vähemalt 25% kuni 50%.
  • Ettevõtet käsitatakse teise ettevõttega seotud ettevõttena, kui tema omanduses on üle 50% teise ettevõtte liikmete hääleõigustest ja/või kui ettevõte kontrollib kas otseselt või kaudselt või kui tal on võimalus kontrollida teise ettevõtte tegevust.

Samuti peetakse ettevõtet seotud ettevõtteks, kui ta on seotud teise ettevõttega isiku või koos tegutsevate isikute rühma kaudu, kui ettevõtted tegutsevad (osaliselt või täielikult) samadel turgudel või lähiturgudel (üksteisele vahetult eelnevate või järgnevate toodete või teenuste turgudel).

  • Ettevõtet ei saa käsitada väike- või kesksuure ettevõttena, kui vähemalt 25% tema kapitalist või hääleõigustest on otseselt või kaudselt ühe või mitme avalik-õigusliku asutuse ainu- või ühiskontrolli all.

See eeskiri ei käsitle soovituse lisa artikli 3 lõike 2 teises lõigus loetletud investoreid, nt ülikoole või autonoomseid kohalikke omavalitsusi, millel on liikmesriigi õigusaktide kohaselt avalik-õigusliku asutuse staatus. Nende osalus ettevõttes võib olla 25% kuni 50%, ilma et ettevõte kaotaks väike- ja kesksuure ettevõtte staatuse.

2. etapi juurde

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)