Toimiku hindamise otsus

Toimiku hindamisel kontrollib ECHA, kas teie registreerimistoimikus esitatud teave vastab REACH-määruse nõuetele teie aine ja kogusevahemiku kohta. Kui teie toimik ei vasta nõuetele, saate toimiku hindamise otsuse ja peate ECHA-le esitama kogu otsuses nõutud teabe.

Kui olete teinud katsetamisettepaneku, saadab ECHA teile samuti otsuse, kui ettepaneku läbivaatamine on valmis.

Koos otsuse kavandi või vastuvõetud otsusega määratakse teile ka tähtajad, mille jooksul peate tegema teilt nõutavad järgmised toimingud Peate kaasregistreerijatega kokku leppima töökorralduse, mis tagaks tähtaegade järgimise.

Toimikut hinnatakse nende registreerimisandmete põhjal, mis on olemas ECHA registreerimise andmebaasis ajal, kui otsuse kavand saadetakse kommenteerimiseks registreerijatele. Seega ei arvestata vastuvõetud otsuse koostamisel registreerimistoimiku muudatusi, mis tehakse pärast otsuse kavandi väljastamist.

Otsustamisprotsessi ajal peab ECHA arvestama ainult registreerijate kommentaare otsuse kavandi kohta ja registreerijate kommentaare liikmesriigi pädevate asutusete muudatusettepanekute kohta. Sellised kommentaarid tuleb esitada ECHA nõutud vormis. Kommentaarid peavad käsitlema ECHA hinnangut teie toimiku kohta või pädevate asutuste esitatud muudatusettepanekuid ning seda ei saa kasutada kanalina, milles esitada näiteks uusi või muudetud kohandusi, (muudetud) katsestrateegiaid või tulevikukavatsusi, kuidas täita otsuses esitatud nõudeid. Otsustusprotsessi ajal ei saa ECHA anda nõu tulevaste kohandamisstrateegiate vastuvõetavuse kohta. Kui pärast hindamisotsuse kavandi kättesaamist ilmub uut teavet, peate esitama selle 30-päevase kommenteerimisperioodi jooksul oma kommentaaride osana teile määratud veebivormil.

 

Reageerige otsuse kavandile õigeaegselt
 • Kontrollige regulaarselt, kas olete saanud oma REACH-ITi kontole sõnumeid.
 • Leppige kaasregistreerijatega kokku menetlused ja ajakavad, et olla valmis reageerima otsuse kavandile ja ka otsustusprotsessi järgmistele etappidele.
 • Teil on 30 päeva, et koostada kommentaarid otsuse kavandi kohta ja saata need ECHA-le.
 • Võtke kõigepealt ühendust kaasregistreerijatega ja leppige kokku, kuidas koguda kõik kommentaarid ja koondada ühiseks vastuseks.
 • Keskenduge kommentaarides otsuse kavandi sisule, näiteks ECHA hinnangus sisalduvatele võimalikele vigadele või ebatäpsustele. ECHA arvestab neid märkusi oma hindamisotsuses.
 • Kui taotlete kommentaarides ECHA-lt otsuses märgitud tähtaja pikendamist, põhjendage seda selgelt, näiteks kui taotluse põhjus on puuduv laborivõimekus, peate lisama valitud labori selgituse.
 • Otsustamismenetluses saadab ECHA otsuse kavandi liikmesriikide pädevatele asutustele. Teil palutakse kommenteerida pädevate asutuste muudatusettepanekuid.
 • Pädevate asutusete muudatusettepanekute kommenteerimiseks on teil aega 30 päeva. Korraldage tegevust ja suhelge kaasregistreerijatega, et leppida kokku ühised kommentaarid. ECHA arvestab otsustusprotsessi selles etapis ainult muudatusettepanekutega seotud märkusi. Kommentaarid, mis käsitlevad otsuse kavandi muid elemente, ei arvestata.
 • Kui pädevad asutused ei tee otsuse kavandi kohta muudatusettepanekuid või liikmesriikide komitee on otsuse kavandiga üksmeelselt nõus, väljastab ECHA vastuvõetud otsuse.

Kui teatate ECHA-le aine tootmise või impordi lõpetamisest pärast hindamisotsuse kavandi saamist, kuid enne otsuse vastuvõtmist, tühistatakse teie registreering.

 

Pärast vastuvõetud otsuse kättesaamist
 • Arutage kõigi saajatega ja leppige kokku, kuidas otsuse nõudeid täita.
 • Otsustage, kes otsuse saajad teevad teiste saajate nimel nõutud katsed, ning saatke see teave ECHA-le 90 päeva jooksul pärast otsuse kättesaamist. Vastasel juhul nimetab ECHA ühe saaja katsetajaks.
 • Kontrollige enne ajakohastatud andmete esitamist, et teie uuringud ja andmed on valmis – ECHA ei saa vastuvõetud otsuses märgitud tähtaega pikendada ja hindab uut teavet alles pärast seda, kui vastuvõetud otsuses esitatud tähtaeg on möödunud.
 • Leppige kokku, kes esitab uuringute andmed IUCLID-vormingus.
 • Tagage, et uuringute andmed on piisavalt põhjalikud, et ECHA saaks teha sõltumatu hindamise: esitage andmed uuringuaruande kokkuvõttena.
 • Esitage andmed, mis on klassifitseerimiseks ja märgistamiseks või riskihindamiseks asjakohased ja piisavad.
 • Pidage meeles, et nõutava teabe mis tahes kohandamise eest vastutate teie. ECHA hindab kohanduste kehtivust.
 • Kui teatate ECHA-le tootmise või impordi lõpetamisest pärast toimiku hindamise otsuse tegemist, peate ikkagi täitma kõik otsuses olevad nõuded.
 •  
Vaadake läbi ECHA otsuse mittekonfidentsiaalne versioon
 • Vaadake läbi vastuvõetud otsuse mittekonfidentsiaalne versioon määratud tähtpäevaks (21 päeva pärast kättesaamist), et vältida konfidentsiaalse teabe avaldamist ECHA veebilehel.
 • Kui te ei kommenteeri vastuvõetud otsuse mittekonfidentsiaalset versiooni tähtpäevaks, avaldab ECHA selle oma veebilehel.

 

Ajakohastage toimik tähtpäevaks ka siis, kui te ei ole veel saanud ühe või mitme uuringu tulemusi.
 • ECHA alustab järelhindamist pärast otsuses märgitud tähtaja lõppu. Seda tehakse ka siis, kui olete põhjendanud, miks te ei saa nõudeid tähtaja jooksul täita.
 • Kui ECHA leiab, et nõutud teave puudub osaliselt või täielikult, teatab ta sellest riiklikele järelevalveasutustele.
 • Kui teil tähtpäevaks kõiki andmeid veel ei ole, lisage toimiku ajakohastusse kõik asjakohased selgitused ja tõendid toimuvate katsete oleku, viivituse põhjuste ja katsetulemuste esitamise eeldatava kuupäeva kohta. Riiklikud järelevalveasutused võivad seda teavet arvestada võimalike jõustamismeetmete otsustamisel. Kohe, kui saate puuduva teabe, ajakohastage toimik uuesti ja teatage sellest riiklikele järelevalveasutustele. Kui riiklikele järelevalveasutustele on teatatud mittevastavusest, peate toimiku ajakohastamise kokku leppima riigi ametiasutustega. ECHA hindab ajakohastatud toimikut ainult siis, kui see on riigi ametiasutustega kokku lepitud.
 • Järelhindamisel hindab ECHA, kas esitatud uus teave täidab otsuse nõuded ja vastab nõutavale teabele.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)