Tarbetute loomkatsete vältimine

Kemikaalimääruse REACH kohaselt võib selgroogsete loomadega (nt rotid, muud imetajad või kalad) tehtavaid katseid registreerimisel teabele esitatavate nõuete täitmiseks kasutada ainult viimase abinõuna. Tarbetute loomkatsete vältimiseks ja loomkatsete arvu vähendamiseks on mitmeid viise.

Iga üksiku teabele esitatava nõude puhul peaksite kaaluma järgmist.

  • Koguge ja jagage olemasolevaid andmeid. Võite saada ligipääsu avaldatud kirjandusele, mis on teabele esitatava nõude täitmiseks piisav. Kui kehtiva loomkatse tulemus on kättesaadav, peate seda jagama kaasregistreerijatega. Katse omanikule peab maksma hüvitist vastavalt eelnevalt kokkulepitud eeskirjadele.
  • Andmete esitamata jätmine või nende kohandamine: kohandamise eeskirjad on osa õigustekstist. Need võivad olla kas erieeskirjad (veeru 2 alusel iga näitaja kohta) või üldeeskirjad (XI lisa alusel).

Üldeeskirjade rakendamisel võite andmed esitamata jätta või kasutada kohandust järgmiste teaduslike põhjenduste alusel.

  • Tõendite kaalukus. Teil on piisavalt teavet mitmest sõltumatust allikast, mille põhjal saab teha järelduse, et teie ainel on (või puudub) teatav omadus.
  • Kvantitatiivse struktuuri ja aktiivsuse seose (QSAR) mudelid. Paljusid teie aine omadusi võib prognoosida struktuurselt sarnaste ainete järgi arvutusmudelite abil.
  • In vitro meetodid Terve organismi asemel isoleeritud kudede, organite või rakkudega tehtud katsetest võib piisata, et teha teabenõude kohta järeldusi.
  • Rühmitamine ja analoogmeetod. Kui saate tõendada, et viis, kuidas teie aine reageerib teatava omaduse esinemise korral, sarnaneb teise aine reageerimisviisiga, võib selle omadusega seotud teadaolevad tulemused kanda analoogmeetodil üle teie ainele.

Juhul kui otsustate üht neist võimalustest kasutada, taotlete kohandamist.

Nõuanded

  • Juhul kui kohandate standardseid teabele esitatavaid nõudeid, valmistage ette korralikult dokumenteeritud ja kehtiv teaduslik põhjendus ja esitage see oma registreerimistoimikus.
  • Teie valitav lähenemisviis peab andma usaldusväärset teavet, mis on võrreldav standardkatsest saadud teabega. Kui see nii ei ole, tuleb teil teha nõutav katse.
  • Valitav lähenemisviis peab teil võimaldama oma ainet klassifitseerida. Kui olete oma aine klassifitseerinud ja märgistanud, ei pruugi täiendavaid katseid vaja olla.

NB! Peaksite hoolikalt kaaluma, kas toetuda halvimal juhtumil põhinevale klassifitseerimisele ainult sellepärast, et vältida rohkemate katsete tegemist. Üleklassifitseerimine võib käivitada näiteks töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktide alusel võetavad riskijuhtimismeetmed või viia tähtsuse järjekorda seadmiseni REACHi regulatiivsete riskijuhtimismeetmete täitmiseks.