Nõutav teave: 10–100 tonni aastas

Aine registreerimiseks kogusevahemikus 10–100 tonni aastas peate esitama REACH-määruse VII ja VIII lisa 1. veerus määratletud teabe, sealhulgas teatud füüsikalis-keemilised andmed, toksikoloogilise teabe ja ökotoksikoloogilise teabe. Lisade 2. veerus on täpsustatud konkreetsete omaduste teabenõuete kohandamisvõimalusi. Standardteabenõudeid võib kohandada ka XI lisas toodud üldiste eeskirjade kohaselt.

Lisaks peate kemikaaliohutuse aruandes (CSR) dokumenteerima oma kemikaaliohutuse hindamise (CSA) tulemused REACH-määruse I lisa kohaselt. Peate kaasregistreerijatega kokku leppima, kas juhtregistreerija esitab ühise CSR-i või esitavad kõik registreerijad oma CSR-d eraldi. Soovitavalt lepivad kaasregistreerijad kokku ka sobiva klassifitseerimise ja märgistamise.

Klassifitseerimise ja PBT-de/vPvB-de hindamise usaldusväärsed järeldused on hea CSA nurgakivid, kuna kokkupuute hindamine ja riski iseloomustamine käivitatakse PBT/vPvB kriteeriumide klassifitseerimise ja täitmise alusel.

Katsetamisettepaneku koostamise kohustus kehtib ka siis, kui potentsiaalsed registreerijad teevad lisade veerus 2 sätestatud eeskirjade tõttu ettepaneku teha VII ja VIII lisa standardnõuete alternatiivina IX ja X lisa (kõrgema tasandi) katsed.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)