Nõutav teave: 10–100 tonni aastas

Aastas koguses 10–100 tonni toodetava või imporditava aine registreerimiseks peate esitama aine füüsikalis-keemiliste, toksikoloogiliste ja ökotoksikoloogiliste omaduste teabe. Üksikasjalik teave nõuete kohta on REACH-määruse VII ja VIII lisas.

Peate teil olemasolevate andmete alusel leppima kaasregistreerijatega kokku aine sobiva klassifikatsiooni ja märgistuse.

Samuti peate dokumenteerima kemikaaliohutuse hindamise tulemused kemikaaliohutuse aruandes. REACH-määruse I lisas on üldsätted, kuidas koostada kemikaaliohutuse aruannet.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)