Skip to Content
Skip to Content

Tehke otsus klassifikatsiooni ja märgistuse kohta

Kui segu hindamise tulemusena selgub, et seguga seotud ohud vastavad ühte või mitmesse ohuklassi, ohukategooriasse või ohuklassi alajaotusesse klassifitseerimise kriteeriumidele, peate valima asjakohase füüsikalise, tervise- või keskkonnaohuklassi, -kategooria või alajaotuse.

Pärast otsuse tegemist peate vaatama, millised on ohuklassi märgistuselemendid. CLP-määruse I lisa osade 2–5 tabelites on iga ohuklassi ja kategooria/alamklassi kriteeriumid koos sobiva klassifikatsiooni ja märgistuselementidega. Ärge unustage kontrollida, kas mõni ohu- või hoiatuslause, tunnussõna või piktogramm on teistest tähtsam. Märgistuselementide eelisjärjekorra eeskirjad on lahti seletatud märgistamise ja pakendamise juhendi peatükkides 3−6.

Kui olete klassifikatsiooni määranud, tuleb otsustada, mis ohuteavet märgistusel esitada. Märgistus peab sisaldama järgmist teavet:

  • tarnija andmed; 
  • tootetähis;
  • nimikogus;
  • ohtlikud koostisained;
  • ohupiktogrammid; 
  • tunnussõna ;
  • ohulaused;
  • hoiatuslaused (tavaliselt mitte üle kuue, kui neid ei ole just vaja ohtude laadi ja suuruse näitamiseks);
  • vajaduse korral lisateave.

Märgistusnäide

 

Klassifitseerimise ja sobiva ohulause määramise kohustust on kirjeldatud CLP-määruse artiklis 13.

 

Ohulaused

Põhimõtteliselt peab toote märgistus sisaldama kõiki asjakohaseid ohulauseid. Kui aine või segu on klassifitseeritud mitmesse ohuklassi või ohuklassi alajaotusesse, tuleb märgistusele kanda kõik selle klassifitseerimisest tulenevad ohulaused, välja arvatud juhul, kui need on selgelt dubleerivad või ülearused. Seda selgitatakse CLP-määruse kriteeriumide rakendamise juhendi punktis 4.1.6. esitatud näites.

Ohulausete korrektne sõnastus, mis peab olema märgistusel, on kõigis keeltes esitatud CLP-määruse III lisas. Iga lauset saate kõikides ELi keeltes otsida ka mitmekeelsest kemikaaliterminoloogia andmebaasist ECHA-term.

Peale selle on teatud spetsiifiliste omadustega segude märgistamiseks erieeskirjad. Nendes käsitletavatele konkreetsetele ohtudele viidatakse märgistusel täiendavate EUH-lausetega. Neid omadusi ja eeskirju käsitletakse CLP-määruse II lisas. Näiteks kui segus on pliid, tuleb see märgistada EUH201ga, või kui veega kokkupuutel võib tekkida mürgine gaas, siis tuleb segu märgistada EUH029ga. Tuvastage kõik asjaomased EUH-laused, sest need on kohustuslik lisateave. Kui segu ei ole klassifitseeritud ohtlikuks, võib olla siiski vaja toode CLP-määruse II lisa kohaselt märgistada, näiteks sensibiliseerivate ainete korral (EUH208), või kui soovi korral on kättesaadav ohutuskaart (EUH210).

 

Hoiatuslaused

Märgistusel peavad olema asjakohased hoiatuslaused, mis annavad nõu, kuidas aine või segu ohtudest tulenevaid inimtervisele või keskkonnale kahjulikke toimeid ennetada või vähendada. Hoiatuslausete valimisel tuleb arvesse võtta kasutatavaid ohulauseid, toote kavandatavat või kindlaksmääratud kasutusala ja CLP-määruse IV lisa tabelite 6.1–6.5 kasutamistingimuste veerus olevaid juhiseid. Vältida tuleb dubleerimist ja ülearusust.

Kui ainet või segu tarnitakse üldsusele, tuleb märgistusel esitada hoiatuslaused nii toote kui ka pakendi kõrvaldamise kohta. Et märgistus oleks hästi loetav ja arusaadav, ei tohiks seal olla üle kuue hoiatuslause, ent raskemate ohtude korral võib olla ka rohkem ohulauseid.

Märgistamise ja pakendamise juhendi 7. peatükis on teavet ja nõu kõige asjakohasemate hoiatuslausete valimise kohta.

Hoiatuslausete korrektne sõnastus, mis peab olema märgistusel, on kõigis keeltes esitatud CLP-määruse III lisas. Iga lauset saate kõikides ELi keeltes otsida ka mitmekeelsest kemikaaliterminoloogia andmebaasist ECHA-term.

 

Märgistamine

Lisateavet ja näiteid õige märgistamise kohta on märgistamise ja pakendamise juhendis. Märgistuse suuruse ja elementide kohta vt juhendi alapeatükk 5.2.

 

Ohutuskaart

Ohutuskaart peab kaasas olema ohtlikuks klassifitseeritud segudel, samuti saaja soovi korral, kui segu sisaldab ohtlikke aineid üle konkreetse kontsentratsiooni piirmäära.

Pärast segu ümberklassifitseerimist peate ajakohastama ka selle ohutuskaardi, et selles kajastuks segu uus CLP-määrusele vastav klassifikatsioon ja märgistus. Kas muudatused on suured? Klientidele peate esitama ohutuskaardi uue versiooni. Ohutuskaardil peab olema ka muudatuste kokkuvõte.

Ohutuskaardi koostamise juhendis on üksikasjalik teave, kuidas koostada hea ohutuskaart.

Tehke otsus klassifikatsiooni ja märgistuse kohta

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live1