Kontrollige klassifikatsiooni

NB! Segu klassifikatsiooni võib olla mitmel põhjusel vaja läbi vaadata.

 

Muutused koostisainete ühtlustatud klassifikatsioonis

CLP-määruse VI lisas esitatud ainete ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistust võidakse muuta, kui on saadud uut teavet ja see on läbi vaadatud. See võib mõjutada segu klassifikatsiooni. Sellised ühtlustatud klassifikatsiooni muudatused tuleb üle võtta pärast üleminekuperioodi, milleks on tavaliselt 18 kuud alates nende avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas.

Klassifitseerimisega seotud teavet uurides võis tekkida ka teatud probleeme, mis ei ole veel lahendatud. Näiteks on esitatud aine ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse ettepanek, aga selle menetlemine ei ole veel lõppenud ja seda ei ole veel CLP-määruse VI lisa kolmandasse ossa lisatud või on ainel klassifitseerimis- ja märgistusandmikus mitu erinevat kannet ning arutelu klassifikatsiooni üle alles toimub. See on märk sellest, et aine klassifikatsioon võib varsti muutuda. Sellisel juhul peate hoidma end kursis, vaadates aeg-ajalt avaldatud CLP-määruse muudatusettepanekuid (tehnika arenguga seotud kohandused), asjaomaseid kandeid klassifitseerimis- ja märgistusandmikus ning tehniliste ja teaduskomiteede (eelkõige ECHA riskihindamiskomitee) asjaomaseid arvamusi.

 

Klassifikatsiooni muutus tarnija esitatud ohutuskaardil

Kui tarnija on muutnud teie kasutatava või imporditava aine või segu klassifikatsiooni, peate toodetava või imporditava segu klassifikatsiooni alati uuesti üle hindama.

 

Muudatused segus

Kui Euroopa Liidus või Euroopa Majanduspiirkonnas või väljaspool tegutsev segu tootja või importija muudab segu koostist, tuleb segu klassifikatsioon üle vaadata. Klassifikatsiooni võib olla vaja muuta, sest

a.     muutunud on ühe või mitme ohtliku koostisaine kontsentratsioon (vt CLP-määruse I lisa tabel 1.2);

b.    muutnud on segu koostis – üks või mitu koostisainet on välja vahetatud või lisatud;

c.     partiide vahelised erinevused on suured. Väiksed erinevused ei pruugi klassifikatsiooni mõjutada. Seda selgitatakse CLP-määruse kriteeriumide rakendamise juhendi punktis 1.6.3.2.2 (seostamispõhimõtted – partiid).

 

Uus teave ainete kohta

REACH-määruse kohaseks registreerimiseks on vaja koguda ja hankida aine kohta palju teavet. Selle tulemusena on saadaval palju rohkem andmeid, mistõttu tekib sageli vajadus neid aineid sisaldavate segude klassifikatsioon ja märgistus läbi vaadata.

 

Kriteeriumide muudatused

Segu klassifikatsiooni muudatus võib olla tingitud ka muudatustest õigusaktides, eelkõige muudatustest klassifikatsioonikriteeriumides, mis tulenevad CLP-määruse kohandamisest tehnilise arenguga. Sellised CLP-kriteeriumide muudatused tuleb üle võtta pärast üleminekuperioodi, milleks on tavaliselt 18 kuud alates nende avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas.

Kuna peate nii ruttu kui võimalik uue hindamise tulemuste alusel kohandama segu klassifikatsiooni ning ajakohastama ka märgistust ja ohutuskaarti, peate olema pidevalt kursis nii uue teabe tekkimise kui ka õigusaktide muutmisega. Teil peaks olema tegevuskava, et kiiresti reageerida klassifikatsiooni ja märgistusega seotud muutustele.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)