Skip to Content
Skip to Content

Esitage taotlus

1. etapp.

Looge konto REACH-ITis, kui teil seda veel ei ole. Kui teil juba on konto, veenduge, et selle teave on ajakohane.

NB! ECHA lähtub taotluse tasu määramisel ettevõtte suurusest, mis on märgitud teie REACH-ITi kontol.

2. etapp.

Looge oma IUCLIDi toimik.

Järgige juhendis esitatud suuniseid.

3. etapp.

Esitage oma taotlus REACH-ITi kaudu.

Järgige juhendis esitatud suuniseid.

Ühistaotluste korral järgige 4. etapi juhiseid.

Saatke oma taotlus esimestel taotluse esitamise tähtaja päevadel – nii saate veenduda, et läbite kehtivatele eeskirjadele vastavuse kontrolli enne aine suhtes kehtivat taotlemise tähtpäeva.

4. etapp.

Kui osalete ühistaotluses, järgige alloleval joonisel kirjeldatud etappe.

Kui te ei osale ühistaotluses, jätke see etapp vahele ja jätkake 5. punktist.

Nende etappide üksikasjalik kirjeldus on esitatud suuniseid sisaldavas dokumendis. Kõik esitava taotleja ja kaastaotlejate toimingud tuleb teha REACH-ITi abil.

Autoriseerimistaotluse esitamineEsitage oma taotlus REACH-ITis ühistaotlusenaEsitage teave kasutusala, ühistaotluse ulatuse ja rolli kohta tarneahelas.Edastage ühise taotluse nimetus ja kood kaastaotlejatele, et nad saaksid kinnitada oma osaluse. Logige REACH-ITi sisse ja kinnitage oma osalus, esitades teabe kasutusala, kohaldamisala ja rolli kohta tarneahelas.Oodake, kuni kaastaotlejad on esitanud oma teabe.Vaadake ühine taotlus REACH-ITis läbi ja vormistage see lõpuni.esitav taotlejakaastaotlejad

5. etapp.

Vormistage lõpuni kasutusalade üldteave.

Pärast seda, kui teie taotlus on läbinud kehtivate eeskirjade kontrolli, ja enne arve saatmist vaatab ECHA läbi kasutusalade üldteabe lühikirjelduse, mis avaldatakse ECHA veebilehel.

Kui ECHA on koostanud lühikirjelduse esialgse versiooni, saate seda kindlaksmääratud tähtaja jooksul kommenteerida. ECHA arvestab teie kommentaare lõpliku lühikirjelduse koostamisel ja saadab teile lõpliku versiooni.

Teated kasutusalade üldteabe lühikirjelduse kohta ja arve saadetakse teile REACH-ITi sõnumite kaudu.

6. etapp.

Tasuge arve sellel märgitud kuupäevaks.

Kehtivatele eeskirjadele vastavuse kontrollimine, taotluse tähtpäev ja arve

Kehtivatele eeskirjadele vastavuse kontrollimise eesmärk on veenduda, et teie toimik vastab teatavatele halduslikele eeltingimustele. Kui taotlus on läbinud kehtivatele eeskirjadele vastavuse kontrolli, saab ECHA seda nõuetekohaselt menetleda ning viia läbi nõutavad regulatiivkomitee menetlused. NB! Eeskirjadele vastavuse kontrolli läbimine kinnitab üksnes teie toimiku menetluskõlblikkust, kuid mitte täielikkust.

Pärast kontrollimist arvutab ECHA teie autoriseerimistaotluse menetlemise tasu ja saadab selle kohta arve. Kui soovite kasutada REACH-määruse artikli 58 lõike 1 punkti c alapunkti ii kohast üleminekukorda, peate oma taotluse ECHA-le esitama aegsasti enne taotlemise tähtpäeva, et saaksite juhul, kui taotlus kehtivatele eeskirjadele ei vasta, esitada enne taotlemise tähtpäeva uue taotluse (vt lisateave küsimustes ja vastustes 571 ja 572). Arve tuleb tasuda sellel märgitud kuupäevaks.

VKE-staatuse kontroll

Autoriseerimistaotluse menetluses järgitakse samu VKE-staatuse kontrolli tingimusi kui REACH-määruse kohase registreerimismenetluse puhul. Kui väidate taotluses, et vastate tasu vähendamise tingimustele, kontrollib ECHA teie ettevõtte suuruskategooriat. Kui selgub, et tegemist ei ole VKEga, nõuab ECHA teilt haldustasu, mis lisatakse teie ettevõtte tegelikule suuruskategooriale vastavale tasule.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live2