VKE määratluse kontrollimine

Ausa konkurentsi ja registreerijate võrdse kohtlemise tagamiseks maksete tasumisel peab Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) kontrollima nende ettevõtjate suuruskategooriat, kelle väitel on neil õigus VKEde vähendatud tasumäära kohaldamisele.

Kui olete märkinud REACH-ITis oma ettevõtte mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtjana ja seeläbi taotlete õigust VKEde vähendatud tasumäära kohaldamisele, siis tohib ECHA igal ajal kontrollida, kas teie ettevõte vastab VKE määratlusele.

Ettevõtte vale suuruse teatamisel võivad olla rasked tagajärjed. Vaadake jaotist „Kuidas ettevõtte suuruse kategooria kindlaks määrata" ja kui jõuate selle põhjal järeldusele, et olete teatanud ettevõtte vale suuruse, siis vaadake jaotist „Mida teha, kui olete VKE suuruse kategooria valesti märkinud".

VKE määratluse kontrollimise menetluse ajal küsitakse teilt tõendavaid dokumente teie teatatud suuruse kategooria kohta. Kui esitatud dokumendid ei ole asjaomase ettevõtte suuruse kategooria määramiseks piisavad või ei kinnita asjaomase ettevõtte teatatud suuruse kategooriat, siis annab ECHA sellest otsusega teada ja väljastab asjakohased täiendavad arved.

Kui kohaldatava registreerimistasu seni tasumata osa tähtpäevaks ei tasuta, siis tühistatakse selle tulemusena algne registreerimisotsus, mille alusel väljastati registreerimisnumber. Algselt väljastatud registreerimisnumbri kasutamist enam ei lubata.

Täpsemad andmed menetluse kohta on esitatud jaotistes allpool.

 

Nõutavad tõendavad dokumendid
  1. Tõendavad dokumendid*, mis näitavad ettevõtte, sh kõigi otseste ja kaudsete partnerite ning tootmisahelas eespool ja tagapool asuvate sidusettevõtjate omandistruktuuri REACH-ITis taotluse esitamise kuupäeval (registreerimine, registreeringu uuendamine, teatamine jne), võttes arvesse kõiki aktsiaid, hääleõigust või sidemete/partnerluste kindlaks määramiseks asjakohast muud mõjuvõimu kasutamist komisjoni soovituse 2003/361/EÜ lisa artikli 3 tähenduses.

    *Ettevõtte aktsionäre näitavate tõendavate dokumentidena võivad kõne all tulla mõned järgmistest dokumentidest, sh viimased aktsiate üleandmisega muudatused: äriregistri väljavõte, põhikiri, ühingu moodustamise dokumendid, asutamisleping, ettevõtte aktsiaraamat jne.

  2. Täielike ametlike auditeeritud finantsaruannete koopiad (vajadusel auditeeritud) koos märkuste ja aastaaruannetega või täielikud iga-aastased maksudeklaratsioonid igale esitamisele eelnenud kahe heakskiidetud aruandeperioodi kohta, samuti samad dokumendid partner- ja/või seotud ettevõtete kohta, nagu on sätestatud komisjoni soovituse lisa artiklites 3, 4 ja 6.

  3. Ametiasutuse** ametlik tõend/dokument, mis kinnitab töötajate arvu aastaste tööühikute alusel kooskõlas komisjoni soovituse lisa artikliga 5 igale esitamisele eelneva kahe viimase kinnitatud raamatupidamisarvestuse perioodi kohta. Kui see teave on aastaaruannetes või auditeeritud finantsaruannete märkustes olemas, siis ei ole vaja kõnealuseid dokumente esitada.

    **Ametliku tunnistuse ettevõtte töötajate arvu kohta võib muu hulgas saada järgmistelt riiklikelt/kohalikelt ametiasutustelt: maksuamet, riigitulude amet, kindlustusamet, tööturuamet, statistikaamet, tervisekindlustusasutus, eraõiguslik tervisekindlustusasutus jne.

Veenduge, et saadate kõik eespool punktides 1, 2 ja 3 nimetatud dokumendid kõigi otseste ja kaudsete partnerite ning tootmisahelas eespool ja tagapool asuvate sidusettevõtjate kohta, võttes arvesse mis tahes aktsiaid, hääleõigust või sidemete/partnerluste kindlaks määramiseks asjakohast muud mõjuvõimu kasutamist komisjoni soovituse artikli 3 tähenduses.

Märkus. Kui ettevõtja ja/või tema mis tahes partner- ja sidusettevõtja koostavad konsolideeritud raamatupidamisaruanded või on konsolideerimise teel lisatud muu ettevõtja raamatupidamisaruannetesse, siis palume saata konsolideeritud aruanded koos nende juurde kuuluvate märkustega.

Kui tegutsete ainuesindajana, hinnatakse VKEdele vähendatud tasumäära kohaldamise võimalikkust, arvestades esindatava ühendusevälise tootja, valmistise koostaja või artikli tootja töötajate arvu, käivet ja bilanssi. Arvestada tuleb ka ühendusevälise tootja, valmistise koostaja või artikli tootja sidus- või partnerettevõtjatelt saadavat teavet kooskõlas soovitusega 2003/361/EÜ.

 

Määratluse kontrollimise tulemus

Pärast analüüsi küsib ECHA vajaduse korral täiendavaid dokumente. Kui kõik dokumendid on esitatud, siis annab ECHA teile oma otsusest teada.

  • Kui õigust vähendatud maksumäära kohaldamisele kinnitatakse, siis annab ECHA lihtsalt määratluse kontrollimise tulemuse teada ja ei väljasta mingeid täiendavaid (lisamaksude või halduskulude) arveid.
  • Kui tõendavate dokumentide kohaselt erineb suuruse kategooria esitamise ajal teatatust, siis saadab ECHA otsuse, kus on märgitud ära kindlaks määratud suuruse kategooria, ja väljastab õigele suuruskategooriale vastava registreerimistasu seni tasumata osale vastava arve ning kohaldatavate halduskulude arve.

Kui registreeruja ei esita VKE määratluse kontrollimise menetluse ajal piisavalt alusdokumente või ei esita neid üldse, siis ei peeta registreerujat VKEde vähendatud tasumäära kohaldamiseks sobilikuks. Seega nõuab ECHA registreerujalt suurettevõtjate (kes ei ole VKEd) tavapärase hinna seni tasumata osa ning haldustasu maksmist.

REACH-määruse artikli 94 lõike 1 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 263 kohaselt võite esitada kahe kuu jooksul otsuse teate laekumisest Euroopa Liidu Üldkohtule hagi otsuse õiguspärasuse läbivaatamiseks. Taotluste esitamise menetlust käsitlevate õigusaktide ja taotluste esitamise meelespea lingid leiate Euroopa Liidu Üldkohtu veebisaidilt. 

 

Lisamaksete arved ja halduskulud

Nagu eelmises jaotises on selgitatud, nõuab ECHA pärast teatatud VKE kategooria määratluse kontrollimise menetlust sisse kehtivale ettevõtte suuruse kategooriale vastava tasu seni tasumata osa ja halduskulud mis tahes registreerujalt, kes alusetult väitis, et tal on õigus vähendatud tasumäärale kooskõlas makstavaid tasusid käsitleva määruse (EÜ) nr 340/2008 artikli 13 lõikega 4. Tasumäära suurus määrati algselt kindlaks ECHA haldusnõukogu otsusega MB/D/29/2010 teenuste liigitamise kohta, mida on muudetud haldusnõukogu otsusega MB/21/2012/D ja otsusega MB/14/2015.

Seega juhul, kui teie poolt VKE määratluse kontrollimise menetluse ajal esitatud tõendavad dokumendid ei kinnita esitamise (registreerimine, registreeringu uuendamine, teatamine jne) ajal teatatud VKE kategooriat, siis nõuab ECHA teilt sisse asjakohasele õigele ettevõtte suuruse kategooriale kohaldatava tasu seni tasumata osa ning asjakohased halduskulud.

Kui te ei esita VKE määratluse kontrollimise menetluse ajal piisavalt alusdokumente või ei esita neid üldse, siis ei peeta teid VKEde vähendatud tasumäära kohaldamiseks sobilikuks. Seega nõuab ECHA teilt sisse suurettevõtja (mis ei ole VKE) tavapärase tasu seni tasumata osa ja halduskulud.

Kui olete oma ettevõtte suuruse pärast ECHA-lt teate saamist nõuetekohaselt parandanud, siis vähendatakse teilt sissenõutavaid halduskulusid 50% teatud tingimustel, mida on selgitatud jaotise „Mida teha, kui olete VKE suuruse kategooria valesti märkinud" andmetes.

Vaadake jaotist „Halduskulud" , et leida oma ettevõtte suurusele kohaldatavad maksed.

 

Registreerimisotsuste tühistamine

Registreerujad, kes ei suutnud tõendada oma õigust saada nende taotletud VKEde tasumäära vähendusi, peavad maksma määratud tähtpäevaks kohased tasud, millest teatatakse nende VKE määratluse kontrollimise menetluse tulemuseks oleva ECHA otsusega ja asjakohastes arvetes.

Esialgne maksetähtpäev on märgitud pärast VKE määratluse kontrollimist väljastatud täiendavatel arvetel. Kui makset ei laeku, siis pikendatakse maksetähtaega ühe korra. Kui registreeruja ei maksa pikendatud tähtaja jooksul kogu summat, siis tühistab ECHA otsuse, millega registreering eelnevalt kinnitati. Seega ei lubata enam registreerimisnumbri kasutamist ja number desaktiveeritakse ECHA andmebaasis. Samuti ei hüvitata üheski ulatuses registreerimistaotluse esitamise ajal juba makstud registreerimistasu. Ettevõtjale antakse tühistamisotsusest teada ja ECHA teavitab asjaomase liikmesriigi pädevaid asutusi.

REACH-määruse artikli 20 lõike 5 kohaselt võivad registreerujad esitada ECHA apellatsiooninõukogule tühistamisotsuse kohta apellatsiooni kolme kuu jooksul kõnealuse otsuse kohta teate laekumisest. Apellatsiooni esitamise menetlust on kirjeldatud apellatsiooninõukogu veebijaotises. 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)