Aine identifitseerimine

Ettevõtted peavad enda toodetavad või imporditavad ained selgelt identifitseerima. See võimaldab ettevõtetel sama aine ühiselt registreerida vastavalt REACH-määruse põhimõttele „üks aine – üks registreerimine“.
 

Määratlege selgelt, mida soovite registreerida – juhtregistreerija
  • Esitage kõigi liikmesregistreerijate nimel registreeritava aine piirkoostis. Kui koostis varieerub või koostistel on eri klassifikatsioon, esitage mitu piirkoostist.
  • Esitage IUCLIDis iga näitaja uuringukirje all katsematerjali teave.
  • Esitage katsematerjalide andmed kõigi liikmesregistreerijate nimel. Andmed peavad sisaldama identifitseerimisandmeid ja kontsentratsiooniväärtusi katsematerjalide kõigi koostisosade või koostisosarühmade kohta, mida kasutatakse REACH-määruse VII–XI lisa kohase nõutava teabe koostamiseks.
  • Kui registreerite aine nanovorme, esitage kõik nanovorme või sarnaste nanovormide rühmi iseloomustavad näitajad.

Sama soovitus kehtib, kui olete aine ainus registreerija.

Ühise esitamise liikmena tagage, et teie juriidilise isiku kasutatava aine koostis on juhtregistreerija toimikus esitatud piirkoostise piires. .

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)