Segude jaoks alternatiivse keemilise nimetuse taotlemine

 

Võite esitada ECHA-le taotluse CLP-määruse kohaselt klassifitseeritavates, märgistatavates ja pakendatavates segudes kasutatava aine alternatiivse keemilise nimetuse kasutamiseks.

Koostage taotlus IUCLID viimases versioonis ja esitage see selleks ettenähtud veebivormil.

NB! Arve esitamiseks ja teadete vahetamiseks on vajalik REACH-ITi kasutajakonto.

Taotluse koostamine

1. Looge REACH-ITi kasutajakonto, kui Teil seda veel pole.

2. Koostage IUCLID alternatiivnimetuse taotlemise toimik.

Nõuetekohane toimik peab sisaldama järgmist teavet:

  • taotluse esitaja identifitseerimisandmed;
  • kavandatav alternatiivne keemiline nimetus;
  • aine identifitseerimisandmed ja koostis;
  • aine klassifitseerimis- ja märgistusandmed;
  • alternatiivse keemilise nimetuse taotluse objektiks olevat ainet sisaldava(te) segu(de) kaubanduslik(ud) nimetus(ed);
  • alternatiivse keemilise nimetuse taotluse objektiks oleva aine ohutuskaart;
  • ainet sisaldava(te) segu(de) ohutuskaart(kaardid);
  • tõendusmaterjal, mis näitab, et taotluse esitajal on piisavalt olulised ärihuvid, et neid kaitsta aine tegeliku nimetuse avaldamata jätmisega, ning
  •  tõendusmaterjal, mis näitab, et alternatiivse keemilise nimetuse kasutamisega tagatakse piisav teave tervisekaitse- ja ohutusmeetmete võtmiseks töökohal ning segu käitlemisest tulenevate riskide ohjamiseks.

Kavandatav alternatiivne keemiline nimetus võib osutada aine tähtsamatele funktsionaalrühmadele või olla alternatiivne nimetus.

Nõuanne: alternatiivse nimetuse tuletamisel soovitatakse juhinduda ohtlike valmististe direktiivi VI lisa B osa sõnastikust.

Üksikasjalikumad nõuanded toimiku koostamiseks on andmete - vt ka käsiraamat „Kuidas koostada segu koostisaine alternatiivse keemilise nimetuse taotlust"esitamise.

3. Esitage IUCLID fail koos nõutavate lisadega veebivormi abil.

Kui teile ei saabu taotluse esitamise kinnitusteadet, võtke ühendust ECHA kasutajatoega.

Mis saab edasi?

Taotluse saamisel viib ECHA läbi viirusekontrolli ja kontrollib, kas toimik on täielik ning vastab kehtivatele eeskirjadele, et seda saaks hakata töötlema.

Pärast seda, kui toimik on läbinud eeskirjadele vastavuse kontrolli, saadab ECHA Teile arve. Kui makse on ECHA-le laekunud, teatatakse Teile kuue nädala jooksul otsus alternatiivse nimetuse kasutamise taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

Kui ECHA jätab alternatiivse keemilise nimetuse taotluse rahuldamata või muudab antud alternatiivnimetuse kasutamise luba või võtab selle tagasi, võite taotleda otsuse läbivaatamist. Otsuse läbivaatamise taotlus tuleks esitada selleks ettenähtud veebivormi kaudu kahe kuu jooksul otsuse kättesaamisest.

NB! ECHA saadab kõik taotlusega seotud teated (sealhulgas otsuse) REACH-ITi teadete edastamise süsteemi kaudu otse taotlejale.

Alternatiivse keemilise nimetuse kasutamist käsitleva otsuse läbivaatamise taotlus

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)