Kokkupuute hindamine ja riski iseloomustus

Kui aine, mis registreeritakse koguses vähemalt 10 tonni aastas, on klassifitseeritud ohtlikuks või püsivaks, bioakumuleeruvaks ja toksiliseks (PBT-aineks) või väga püsivaks ja väga bioakumuleeruvaks (vPvB-aineks), on vaja hinnata kokkupuudet ja iseloomustada riski.

 

Esitage kõigi tuvastatud ohtude teave
 • Kokkupuute hindamine ja riski iseloomustus peavad hõlmama peale klassifikatsiooni aluseks olevate ohtude kõiki ohte, mis on tuvastatud nõutava standardteabe alusel.
 • Tuvastatud ohud on muu hulgas järgmised:
  • ohud, mille kohta hetkel puuduvad klassifitseerimiskriteeriumid, kuid on olemas tõendid, et aine võib põhjustada kahjulikku toimet (tüüpiliselt kehtib see seoses pinnase ja setetega);
  • ohud, mille näitajate kohta on olemas klassifitseerimiskriteeriumid, kuid mille toimet avaldav annus või kontsentratsioon ei täida klassifitseerimiskriteeriume ning ainel puudub seetõttu näitaja suhtes klassifikatsioon.

 

Esitage tulemus kemikaaliohutuse aruandes ja ohutuskaardil

Kemikaaliohutuse aruandes ja ohutuskaardil peab olema kõigi tuvastatud ohtude teave, mitte ainult nende ohtude kohta, mille alusel aine klassifitseeritakse CLP-määruse kohaselt.

 

Kajastage kemikaaliohutuse aruandes realistlikke kasutusalasid ja kasutustingimusi
 • Esitage kõik aine kasutusalad ja kasutustingimuste teave.
 • Kasutusalade kirjeldus peab olema selge ja kooskõlas aine kasutusaladega tarneahelas.
 • Selgitage asjakohaselt ja piisavalt kasutustingimusi, millega tekib eeldatav aine keskkonda sattumise kiirus.
 • Püsiva, bioakumuleeruva ja toksilise aine (PBT-aine) korral näidake selgelt, kuidas vähendate aine sattumist keskkonda.
 • Järgige REACH-määruse juhendi peatükkide R.8 ja R.10 nõuandeid, kuidas arvutada tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) või arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC). Kui peate kõrvale kalduma juhendis esitatud standardsetest hindamisteguritest, põhjendage muudatusi teie aine suhtes spetsiifiliste teaduslike argumentidega ja dokumenteerige need.
 • Tagage, et kokkupuute hindamise mudel kehtiks teie aine korral; kasutage asjakohaseid modelleerimisparameetreid ja põhjendage nende valikut.
 • Tagage, et teie kokkupuutestsenaariumid on läbipaistvad, spetsiifilised ja ammendavad. Käitlemistingimused ja riskijuhtimismeetmed peavad olema ohutu kasutamise tagamiseks piisavalt üksikasjalikud.
 • Ärge kasutage kokkupuutestsenaariumide automaatseks masskoostamiseks 1. taseme vahendeid, sest see võib kergesti tekitada kokkupuutestsenaariumidesse kasutuid või eksitavaid riskijuhtimise nõuandeid.

 

Kontrollige, et kasutusalade kirjeldus hõlmab aine kõiki kasutusalasid
 • Hõlmake aine kõik kasutusalad aine olelustsükli jooksul.
 • Esitage kindlaksmääratud kasutusalade üldine lühikirjeldus IUCLIDi punktis 3.5.
 • Kokkupuutestsenaariumide lühipealkirjad peavad olema kooskõlas kasutusalade kirjeldusega IUCLIDi punktis 3.5, kokkupuutestsenaariumi lisas ja laiendatud ohutuskaardi jaos 1.2.

 

Esitage kasutusalade teave, mis on asjakohane, kokkuvõtlik ja arusaadav
 • Kirjeldage kõiki tegelikke kasutusalasid.
 • Esitage kasutusalade kohta kergesti mõistetavad nimetused, kasutades soovitatavalt kogu teie valdkonna ulatuses ühtlustatud terminoloogiat.
 • Selgitage lühidalt kasutusalaga hõlmatud protsessi või toiminguid. Ärge kasutage standardseid kasutusalade deskriptoreid, sest need on liiga üldised ning ei võimalda kirjeldada kasutusala ametiasutustele ja klientidele arusaadavalt.
 • Kui olete liikmesregistreerija, kontrollige, et kasutusala kirjeldus teie IUCLID-toimikus hõlmab protsessi, mida soovite registreerida. Kasutusala kirjelduse kopeerimine teistelt registreerijatelt või üldisest kemikaaliohutuse aruandest võib tekitada palju vastuolusid.
 • Valige kasutusalade õige eristamistasand, et ohutusteavet saaks edastada eri kasutajarühmadele.
  • Liiga vähesel eristamisel võivad kokkupuutestsenaariumid olla keerukad ja liiga konservatiivsed.
  • Liigne eristamine võib korrata sama üldise kokkupuutestsenaariumi teavet.

 

Kirjeldage kokkupuutehinnangus realistlikke kasutustingimusi
 • Tuvastage iga kirjeldatud kasutusala kasutustingimused, mis tagavad riskide ohjamise, ning prognoosige inimese ja keskkonna kokkupuude nendel tingimustel.
 • Kasutage kokkupuute hindamise sisendite loomiseks saadaolevat teavet:
  • keskkonda sattumise eriliigid (SPERC);
  • valdkonnale omase töötajakokkupuute kirjeldused (SWED);
  • tarbijakokkupuute spetsiifilised mõjutegurid (SCED) ja
  • kasutusalakaardid, millel on valdkonna tavapärased kasutusalad ning seonduv SPERC-, SWED- ja SCED-teave.

 

Kasutage kasutusalakaarte
 • Kasutusalakaardid koostatakse valdkondade kohta, et lühidalt kirjeldada peamisi kasutusalasid tööstuses.
  • Need sisaldavad kasutusalade ja kasutustingimuste asjakohast ja realistlikku teavet ning saate neid kasutada kemikaaliohutuse hindamisel (CSA).
  • Need on olemas Chesari vormingus (Chesar on ECHA kemikaaliohutuse hindamise ja aruandluse vahend).
 • Kasutusalakaartidel kajastamata kasutusalasid tuleb kirjeldada vastavalt kasutustingimustele ja neid tuleb käsitleda kemikaaliohutuse hindamisel.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)