Klassifitseerimine ja märgistamine

Ohtudest teavitamine algab klassifitseerimisest ja märgistusest, mis on olulised, et kaitsta inimtervist ja keskkonda kahjulike kemikaalide eest.

Klassifitseerimise, märgistuse ja pakendamise määruse (CLP-määruse) eeskirjade järgimine on ka ainete, segude ja toodete vaba liikumise eeltingimus.

Kui aine või segu on klassifitseeritud, tuleb tuvastatud ohtude teave esitada tarneahelas tegutsejatele, sealhulgas tarbijatele.

Märgistus sisaldab teavet tuvastatud ohtude kohta. Klassifitseerimine teatab koos märgistuse ja lisatud ohutuskaardiga kasutajale, mis on aine või segu ohud ja kuidas seda ohutult kasutada.

 

Hoidke klassifikatsioon ja märgistus ajakohane.

 

  • Esitage klassifitseerimise ja märgistuse teave alati registreerimistoimikus, sõltumata kogusevahemikust.
  • Hinnake aine olemuslikke ohte CLP-määruse kriteeriumide alusel.
  • Kontrollige, kas teie aine ühtlustatud klassifikatsioon on kooskõlas CLP-määruse VI lisa viimase uuendusega. NB! Teie aine võib kuuluda ainerühma.

 

Klassifitseerige mitme koostisosaga ja UVCB-ained õigesti
  • Kui klassifitseerite ainet, mis sisaldab lisandeid, lisaaineid või mitut koostisosa (mitme koostisosaga või UVCB-aine), lähtuge klassifitseerimisel aine kohta olemasolevast asjakohasest teabest.
  • Kui klassifitseerite ainet kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivtoksiliste omaduste (CMR) järgi või hindate veekeskkonnale ohtlike ainete klassi kuuluva aine bioakumuleeruvust ja lagunemist, lähtuge klassifitseerimisel teadaolevate üksikute koostisosade teabest.
  • Kui mitme koostisosaga või UVCB-aine andmete põhjal on aine toime raskem kui üksikute koostisosade andmete põhjal (nii võib juhtuda CMR-omaduste või seonduvate bioakumuleeruvus- või lagunemisomaduste klassifitseerimisel), lähtuge klassifitseerimisel raskema toime teabest.
  • Kui muude kui CMR-ohuklasside korral puuduvad aine kohta andmed, lähtuge klassifitseerimisel koostisosade andmetest, nagu nõutakse segu korral.

 

Ajakohastage oma klassifitseerimise ja märgistuse teadet

CLP-määruse artiklis 41 nõutakse, et teate esitajad ja registreerijad peavad tegema kõik, et jõuda aine kande suhtes kokkuleppele. Teatatud klassifikatsioonide muudatused tuleb ECHA-le esitada 6 kuu jooksul pärast klassifikatsiooni muutmise otsuse kuupäeva.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)