Skip to Content
Skip to Content

Registreerimine

Registreerimine tähendab ECHA-le tõendamist, et teie käsitletavat ainet käideldakse kogu tarneahelas ohutult, tagades inimtervise ja keskkonna kaitse.

Esitatavad dokumendid olenevad turule viidava aine kogustest, aine ohtlikkusest ja sellest, kas ainet kasutatakse ainult vaheainena muu aine tootmisel rangelt ohjatud tingimustes või mitte.

Dokumendid tuleb esitada registreerimistoimikus. Registreerimistoimik sisaldab aine kasutusalade, füüsikalis-keemiliste, ökotoksikoloogiliste ja toksikoloogiliste omaduste kirjeldusi ning ohtude ja riskide hinnangut, mis tõendab, kuidas aine kasutamisalade riske ohjatakse.

Registreerimisdokumendid esitatakse IUCLID-vormingus REACH-ITi kaudu. Enamasti tuleb maksta registreerimistasu.

 

 

Registreerimiskohustus kehtib ainete suhtes.

Iga aine tuleb registreerida eraldi. Kui käsitlete ainete segusid, näiteks pesuaineid ja värve, või aineid eraldavaid tooteid, peate registreerima segus või tootes sisalduvad üksikained.

Ainete identifitseerimisel ja nimetamisel tuleb lähtuda samadest eeskirjadest ja kriteeriumidest, et saaks kontrollida, kas teie ained on samad kui teistel ettevõtetel – siis tuleb ained registreerida teiste ettevõtetega ühiselt.

 

Aineid tuleb registreerida teiste ettevõtetega ühiselt.
Registreerimisel on mitmesuguseid tähtaegu.

Põhiteave

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live2