Registreerimine

Registreerimisel tõendate, et teie ainet käideldakse kogu tarneahelas ohutult, tagades inimtervise ja keskkonna kaitse. Selle teabe esitate registreerimistoimikus ECHA-le.

Esitatavad dokumendid olenevad turule viidava aine kogustest, aine ohtlikkusest ja sellest, kas ainet kasutatakse ainult vaheainena muu aine tootmisel rangelt ohjatud tingimustes või mitte.

Registreerimistoimik sisaldab aine kasutusalade, füüsikalis-keemiliste, ökotoksikoloogiliste ja toksikoloogiliste omaduste kirjeldusi ning ohu- ja riskihinnangut, mis tõendab, kuidas aine kasutusalade riske ohjatakse.

Registreerimisdokumendid esitatakse IUCLID-vormingus REACH-ITi kaudu. Enamasti tuleb maksta registreerimistasu.

 

 

Registreerimiskohustus kehtib ainetele.

Iga aine tuleb registreerida eraldi. Kui toodate või impordite ainete segusid, näiteks pesuaineid ja värve, või aineid eraldavaid tooteid, näiteks niisutatud salvrätikuid, peate registreerima segus või tootes sisalduvad üksikained.

Ainete identifitseerimisel ja nimetamisel tuleb lähtuda kindlatest eeskirjadest ja kriteeriumidest, et saaks kontrollida, kas teie ained on samad kui teistel ettevõtetel. Sellisel juhul peate ained nendega ühiselt registreerima.

 

Kaasregistreerimine
Aine peab olema registreeritud enne tootmise või importimise algust

Mis tahes aine tuleb registreerida enne selle tootmist või importimist EMP-sse.

Enne 31. maid 2018 sõltus registreerimise ajakava aine tüübist (faasiaine või mittefaasiaine). Pärast 31. maid 2018 esitatud toimikute puhul peate enne aine tootmise või importimise alustamist ootama, kuni teile antakse registreerimisnumber.

 

 

Praktilised nõuanded registreerimise muudatuste kohta

Faasiainete registreerimise üleminekusüsteem lõppes 31. mail 2018. Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2019/1692 on selgitatud, kuidas aineid pärast seda kuupäeva registreerida.

1. Koguste arvutamine kalendriaasta kohta

Alates 1. jaanuarist 2020 peate määrama oma registreerimiskohustuse kindlaks kalendriaastas toodetava või imporditava ainekoguse alusel. Faasiainete kolme aasta keskmisel põhinevat arvutuskäiku enam ei kohaldata.

Lisateave on jaotises „Teie registreerimiskohustused”.

2. Eelregistreerimist enam ei kasutata

Alates 1. jaanuarist 2020 ei saa te enam lähtuda aine registreerimisel eelregistreerimisest. Selle asemel peate enne registreerimist ECHA-le päringu esitama.

3. Kohustus esitada päring kõigi ainete kohta

Alates 1. jaanuarist 2020 kohaldub päringukohustus ka ainetele, mille olete eelregistreerinud, kuid pole veel registreerinud. Kui plaanite teatud aine registreerida, peate esitama ECHA-le päringu selle kohta, kas aine registreerimistoimik on juba esitatud. ECHA edastab teile seejärel varasemate registreerijate kontaktandmed, kui need on andmebaasis, et toetada teid andmete jagamisel ja ühise registreerimise kohustuste täitmisel.

Lisateave on jaotises „Kaasregistreerijate leidmine“.

4. Kaasregistreerijad jätkavad koostööd

Kuigi ametlikult ei pea aineteabe vahetuse foorumites (SIEF-ides) osalejad enam päringutele vastama, kehtib andmete jagamise ja ühise registreerimise kohustus endiselt kõigile sama aine kaasregistreerijatele.

Kaasregistreerijad peavad jätkuvalt tegema kõik endast oleneva andmete jagamiseks ja veenduma, et teabe jagamise kulud määratakse kindlaks õiglasel, läbipaistval ja mittediskrimineerival viisil.

Rakendusmääruses soovitatakse registreerijatel kasutada sarnaseid mitteametlikke suhtlusplatvorme kui need, mida nad kasutasid faasiainete registreerimiseks kuni 31. maini 2018.

Lisateave on jaotises „Koostöö tegemine“.

5. Ainult ühte tüüpi andmejagamisvaidlus

Alates 1. jaanuarist 2020 saate andmejagamisvaidluse algatada ainult artikli 27 alusel. Andmejagamisvaidluse algatamine artikli 30 alusel ei ole enam võimalik, isegi juhul, kui läbirääkimised algasid enne 31. maid 2018. See tähendab, et andmejagamisvaidluse algatajad võivad saada loa viidata registreerimisel kõigile uuringutele (artikkel 27), mitte ainult selgroogsetega tehtud uuringutele (artikkel 30).

Lisateave on jaotises „Koostöö tegemine“ > „Vaidlused praktikas“.

6. Vähendatud teabenõuded on endiselt võimalikud

Faasiainetele, mis ei vasta REACH-määruse III lisa kriteeriumidele, kehtivad jätkuvalt vähendatud teabenõuded, kui registreerite need väikseimas kogusevahemikus (1–10 tonni aastas).

Kui teie aine vastab vähendatud teabenõuete tingimustele, saate selle registreerida, esitades registreerimistoimiku, milles on teave ainult selle füüsikalis-keemiliste omaduste kohta. Teise võimalusena võite esitada registreerimistoimiku koos kogu nõutava teabega, mida on vaja aine registreerimiseks koguses 1–10 tonni aastas, ja taotleda registreerimistasust loobumist, et vähendada nõutavat registreerimistasu.

Lisateave on jaotises „Mis on teavet vaja“ > „Vähendatud teabenõuded“. See võimalus kehtib ainult faasiainetele.

7. Aine faasiaine staatuse deklareerimine

Kuna faasiainete üleminekurežiim on möödas, pole reeglina enam vaja registreerimisel faasiaine staatust deklareerida.

Aine faasiaine staatus tuleb registreerimisel siiski deklareerida järgmistel juhtudel:

  • kui registreerite faasiaine, mis ei vasta REACH-määruse III lisa kriteeriumidele väikseimas kogusevahemikus (1–10 tonni aastas) koos vähendatud teabenõudega;
  • kui registreerite faasiaine, mis ei vasta REACH-määruse III lisa kriteeriumidele väikseimas kogusevahemikus (1–10 tonni aastas) koos standardteabenõudega ja te taotlete registreerimistasust loobumist;
  • kui taotlete oma mittefaasiaine nime hoidmist konfidentsiaalsena kuue aasta jooksul.

Aine faasiaine staatuse peate kindlaks määrama faasiaine määratluse alusel. See, kas olete aine eelregistreerinud või mitte, ei ole oluline.

Aine määratletakse faasiainena, kui see vastab vähemalt ühele järgmistest kriteeriumidest:

  1. Aine on kantud Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetellu (EINECS). [Ained, mille EÜ number algab 2 või 3-ga, on kantud EINECSisse.]
  2. Perioodil 1. juuni 1992 kuni 31. mai 2007 toodeti seda ainet liikmesriigis või imporditi liikmesriiki, kuid tootja või importija ei lasknud seda turule – eeldusel, et suudate esitada seda tõendavad dokumendid.
  3. Tootja või importija lasi aine liikmesriigis enne 1. juunit 2007 turule ja see kvalifitseerub „endiseks polümeeriks“ (NLP) – eeldusel, et suudate esitada seda tõendavad dokumendid. [Ained, mille EÜ number algab 5ga, on endised polümeerid.]

Muudel juhtudel määratletakse teie aine mittefaasiainena.