Kaasregistreerijate leidmine

Peate andmeid jagama teiste ettevõtetega ja registreerima aine ühiselt. See tähendab, et peate:

  1. Esitama kaasregistreerijate leidmiseks REACH-ITi kaudu ECHA-le päringu. Selle tegevusega annate ka oma kaasregistreerijatele märku oma soovist registreerida.
  2. Kui teil on kaasregistreerijaid, selgitage koos nendega välja, kas teil on sama aine.

Järgnev oleneb peamiselt sellest, kas teie aine on juba registreeritud või mitte.

  • Kui teised ettevõtted on teie aine juba registreerinud, on ühine esitamine tavaliselt juba töös ja peate sellega liituma.
  • Kui teie ainet ei ole registreeritud, kuid on ka teisi ettevõtteid, kes on päringu esitanud, peate teie ja teie kaasregistreerijad ühise esitamise korralduses kokku leppima. Kui kaasregistreerijad puuduvad, saate ühise esitamise ise algatada.

Kaasregistreerijate leidmist alustatakse päringu esitamisega, kuid registreeritud ainetest saate ülevaate ECHA registreeritud ainete andmebaasis.

Päring

Kui kavatsete aine registreerida, peate esitama ECHAle päringu, et saada teada, kas aine on juba registreeritud.

Päring koostatakse IUCLIDis ning esitatakse ECHAle REACH-ITi kaudu. 

Päringut esitades on oluline aine täpselt identifitseerida, et tagada andmete asjakohane jagamine.

Kui ECHA peab päringus sisalduvat teavet aine identifitseerimiseks ebapiisavaks, palutakse teil esitatud teavet parandada.

Kui teie päring on edukas, antakse teile päringunumber ja juurdepääs aine kaasregistreerijate lehele REACH-ITis. Kaasregistreerijate lehelt leiate nende ettevõtete kontaktandmed, kes on esitanud päringu sama tootetähisega (nt EÜ numbriga) aine kohta või selle registreerinud.

Samal ajal teavitatakse teie kaasregistreerijaid REACH-ITi kaudu uue ettevõtte lisamisest kaasregistreerijate lehele.

Teie juurdepääsuõigus kaasregistreerijate lehele aegub, kui te ühe aasta jooksul ei registreeri. Registreerumisel peate oma registreerimistoimikus ära märkima oma päringunumbri.

Ühise esitamise loomiseks või sellega liitumiseks valmistumine

Järgnevates juhistes on samm-sammult selgitatud, kuidas liikuda eduka päringu juurest uue ühise esitamise loomiseks või olemasoleva ühise esitamisega liitumiseks valmistumiseni. Toimiku tegelikku loomist või sellega liitumist selgitatakse 6. etapis: registreerimistoimiku esitamine.

Kui kaasregistreerijad puuduvad, saate ise ühise registreerimistoimiku loomiseks valmistuda. Enamik järgnevatest sammudest kehtib endiselt

 

1. Logige REACH-ITi sisse

REACH-IT on IT-vahend, mille kaudu esitatakse ECHAle teavet (sh päringuid ja registreerimisdokumente).

REACH-ITi pääseb ECHA veebilehelt. Logige sisse oma kasutajatunnuse ja salasõnaga. Kui te ei ole veel kasutaja, looge kasutajakonto.

 

2. Minge kaasregistreerijate lehele

Klikkige REACH-ITi otsingumenüüs jaotisele „Kaasregistreerijad“, et leida aine tootetähiste (nt EÜ numbri) abil kaasregistreerijate leht.

Jaotises „Registreerijad“ kuvatakse aine registreerinud ettevõtted (kui neid on), nende kontaktandmed ja nende roll ühises esitamises.

Jaotises „Potentsiaalsed registreerijad“ kuvatakse ettevõtted (koos nende kontaktandmetega), kes on aine kohta päringu esitanud, kuid pole seda veel registreerinud. Teie kuulute sellesse jaotisse.

 

3. Kontrollige, kas teie kontaktandmed kaasregistreerijate lehel on õiged

Et aine tuleb registreerida ühiselt, peavad kontaktandmed olema ajakohased, et kaasregistreerijad saaksid teiega ühendust võtta.

Kaasregistreerijate lehel teie kohta kuvatavad kontaktandmed on võetud teie päringus täpsustatud teabest ja on tavaliselt teie ettevõtte töötaja või kolmandast osapoolest esindaja (TPR-i) kontaktandmed.

Otsustage, kas soovite praeguse, päringus täpsustatud kontaktisiku andmed alles hoida või neid ajakohastada

 

4. Kontrollige, kas ühine esitamine on olemas

Klikkige kaasregistreerijate lehel nuppu „Ühised esitamised“. Teid suunatakse lehele „Ühiste esitamiste otsing“; klõpsake seal kastikesele „Näita teisi ühiseid esitamisi?“. Vastasel juhul kuvatakse otsingutulemustes vaid need ühised esitamised, mille liige te juba olete.

Otsingutulemustes näidatakse teile aine olemasolevaid ühiseid esitamisi. Kui te päringut ei esitanud, ei anna otsing tulemusi.

Kui ühist esitamist ei ole, peaksite valmistuma selle koostamiseks koos oma kaasregistreerijatega.

Kui ühine esitamine on olemas, kontrollige, kas selle tüüp sobib teie registreerimisega:

  • kui registreerite vaheainena kasutatavat ainet, mida (toodetakse või) kasutatakse rangelt ohjatud tingimustes, võite liituda aine täieliku (standardse) ühise esitamise või vaheaine ühise esitamisega;
  • kui plaanite täielikku registreerimist, saate liituda ainult täieliku ühise esitamisega. Kui eksisteerib ainult aine vaheainena registreerimise ühine esitamine, võite teha olemasoleva ühise esitamise liikmetele ettepaneku luua täielik ühine esitamine või ise täieliku ühise esitamise koostamiseks valmistuda.

Isegi juhul, kui ainet pole veel registreeritud, on võimalik, et teised (varasemad) päringu esitajad on juba ühise esitamise koostanud.

 

5. Võtke oma kaasregistreerijatega ühendust ja vastake nende küsimustele

Kui ühine esitamine tuleb alles koostada, võtke edasiste sammude arutamiseks kaasregistreerijate lehel leiduvaid kontaktandmeid kasutades oma kaasregistreerijatega ühendust.

Kui liitute ühise esitamisega, võtke ühendust juhtregistreerijaga, kelle kontaktandmed leiate lehelt „Ühiste esitamiste otsing“.

E-post on tavaliselt kõige lihtsam viis, kuidas kaasregistreerijate või juhtregistreerijaga ühendust võtta. REACH-ITi kaudu nendega ühendust võtta ei saa.

Vastake oma kaasregistreerijate küsimustele teie registreerimiskavatsuste kohta.

 

6. Veenduge, et kõigi kaasregistreerijate aine on sama

Kui olete oma kaasregistreerijatega ühendust võtnud, peate veenduma aine samasuses.

Aine samasuse kontrollimisel peavad kõik kaasregistreerijad – sh teie – veenduma, et nad on määranud aine nimetuse „Ainete REACH- ja CLP-määruse kohase identifitseerimise ja nimetamise juhendi“ järgi (vt ka 1. etapp: Tundke oma tooteportfelli).

Kui nimetus on sama, peetakse aineid samaks.

Kui kardate aine samasust arutades konfidentsiaalset äriteavet (CBI) avaldada, leppige asjakohastes küsimustes enne töö alustamist lepinguliselt kokku.

 

7. Leppige kokku aine identifitseerimise profiil andmete ühisel esitamisel

Andmete ühist esitamist ette valmistavad kaasregistreerijad peavad ka koos kohaldama „Ainete REACH- ja CLP-määruse kohase identifitseerimise ja nimetamise juhendi“ III lisa põhimõtteid, et määrata kindlaks piirid, mille ulatuses aine kattub ühiselt esitatavate andmetega.

Seda nimetatakse aine identifitseerimisandmete profiiliks (SIP) ning see tuleb esitada juhtregistreerija registreerimistoimikus.

Kui liitute andmete ühise esitamisega, peate kindlaks tegema, kas teie aine kuulub kaasregistreerijate kokku lepitud aine identifitseerimisandmete profiili (SIP) piiridesse. Kui teie aine ei kuulu SIPi piiridesse, peate kaasregistreerijatega kokku leppima, kas laiendada SIPi kohaldamisala või jääb teie aine selle ühise esitamise raamidest välja.

Kui olete nõustunud, et teie ained on samad ning et kõik kaasregistreerijad jäävad ühise esitamise SIPi piiresse, võite hakata andmete ning ühise registreerimise kulude jagamiseks koostööd tegema (vt 3. etapp: Korraldage tegevust kaasregistreerijatega).

 

8. Tutvuge oma rollide ja tegevustega ühise esitamise raames

Andmete ühises esitamises on kaks vormiliselt erinevat rolli: juhtregistreerija ja, kui neid on, liikmesregistreerijad. Kaasregistreerijad vastutavad koos juhtregistreerijaga ühiselt toimingute ajakava ja toimumise ning registreerimisdokumentide ühisosa ja eraldi osade sisu eest.

Andmete ühisel esitamisel valivad kaasregistreerijad endi hulgast juhtregistreerija (vt 3. etapp: Korraldage tegevust kaasregistreerijatega). Juhtregistreerijal peab olema kaasregistreerijate nõusolek ning ta peab REACH-ITi kaudu registreerimisdokumentide ühise osa esitama enne seda, kui liikmed saavad isiklikud registreerimisdokumendid esitada. Juhtregistreerija peab andma kaasregistreerijatele ka ühises esitamises osalemise turvakoodid (vt 6. etapp: Esitage registreerimistoimik).

Kõigi ülejäänud toimingute puhul tuleb koostöö kord otsustada koos kaasregistreerijatega: kes mida teeb ja kas teatuid toiminguid ostetakse väljast või mitte. Kokkulepe sõlmitakse tavaliselt kirjalikult.

Kokkulepe peab käsitlema toiminguid, mida kaasregistreerijad peavad registreerimiseks (vt 3.–6. etapp) ja registreerimisdokumentide ajakohasena hoidmiseks (vt 7. etapp) tegema. Need hõlmavad:

  • haldusülesandeid: kontaktpunktide loomine suhtlemiseks, arvete ja maksete korra kehtestamine, hüvitamissüsteemi väljatöötamine ja andmete dokumenteerimine;
  • toimiku sisu koostamist: olemasolevate andmete kogumine, uute andmete loomine, andmekvaliteedi arutelud, ühiselt esitatavate andmete kokkuleppimine, läbirääkimised andmejagamiskulude üle, kemikaaliohutuse hindamine, klassifitseerimine ja kemikaaliohutuse aruande koostamine;
  • IUCLID-toimiku koostamist ja esitamist: registreerimisdokumentide ühise osa koostamine IUCLIDis, selle esitamine ECHAle ning arvete ja sõnumite jälgimine REACH-ITis.

Kui liitute ühise registreerimisega, olete reeglina liikmesregistreerija. Varasemad kaasregistreerijad on juba valinud juhtregistreerija ja otsustanud, kuidas koostööd teha. See on tavaliselt kokkuleppes dokumenteeritud. Lisateavet selle kohta, kuidas andmete jagamises ja nende ühises esitamises kokku leppida, leiate 3. etapist. Juhtregistreerija annab teile tavaliselt turvakoodi, et saaksite REACH-ITis ühise esitamisega liituda.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)