Nõutavate standardandmete kohandused

Kohandamine tähendab, et katsetamise asemel esitate põhjendused teatud üld- või erieeskirjade alusel.

Üldiselt saab kohandamisi teha kolmel põhjusel:

  1. Katsetamist ei peeta teaduslikust seisukohast vajalikuks
  2. Katsetamine on tehniliselt võimatu
  3. Katsetada ei ole vaja, sest tõendatud on vähene kokkupuude

Neid üldeeskirju eritletakse REACH-määruse XI lisas. Erieeskirjad ja kohandamise võimalused iga nõutava teabeelemendi kohta on eritletud REACH-määruse VII–X lisa veerus 2. Iga kohandamine, mida kasutate nõutava standardse teabeelemendi esitamise asemel, peab olema kehtiva ja dokumenteeritud põhjendusega.

Uusi loomkatseid selgroogsetega tuleb teha viimase abinõuna üksnes siis, kui kõik muud teabeallikad on ammendatud. Tuleb siiski silmas pidada, et loomkatsetest loobumine ei tohi ohustada aine ohutut kasutamist.

Teatud konkreetse teabeelemendiga seotud katset saab vältida, kui katse ei ole aine omaduste tõttu tehniliselt võimalik. Mõni näide on alljärgnevas tabelis.

Aine omadus Mittevajalik katse
Gaasid 7.3. Keemispunkt
7.4. Suhteline tihedus
7.14. Granulomeetrilised andmed
Vedelikud 7.14. Granulomeetrilised andmed
Anorgaanilised ained 7.8. Jaotustegur
7.9. Leekpunkt
9.2.1.1. Kergesti biolagundatav
Orgaanilised peroksiidid 7.13. Oksüdeerivad omadused
Süttib toatemperatuuril iseenesest õhus või kokkupuutel vee või niiskusega 8.1. Nahaärritus või naha söövitus
8.2. Raske silmakahjustus / silmade ärritus
8.3. Naha sensibiliseerimine
Tugev hape/alus 8.1. Nahaärritus või naha söövitus
8.2. Raske silmakahjustus / silmade ärritus
8.3. Naha sensibiliseerimine

 

Mõni katsetulemus või kasutustingimus tähendab, et katsetada ei ole vaja. Mõni näide on alljärgnevas tabelis.

Katsetulemus või kasutustingimus Mittevajalik katse
Sulamispunkt on üle 300 °C 7.5. Aururõhk
Aine oksüdeerub kergesti vees 7.7. Lahustuvus vees
Aine ei ole klassifitseeritud kui akuutselt toksiline kokkupuutel nahaga 8.1. Nahaärritus või naha söövitus
Klassifitseeritud kui nahka söövitav 8.5. Akuutne toksilisus
Olemas on piisav ja asjakohane teave keskkonnale avalduva mõju klassifitseerimise ja märgistamise kohta 9.1.1. Lühiajaline toksilisus selgrootutele
Mitte lasta reoveepuhastisse 9.1.4. Aktiivmuda hapnikutarbe inhibeerimine

 

 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)