Nõutavate standardandmete kohandused

„Kohanduse“ taotlemine tähendab, et ainult ühele teabenõudele kohalduvate üld- või erieeskirjade alusel on võimalik mõni katse ära jätta.

Reeglina võib kohandusi taotleda kolmel erineval põhjusel:

  1. Katsetamist ei peeta teaduslikust seisukohast vajalikuks.
  2. Katsetamine on tehniliselt võimatu.
  3. Katsetamine pole vajalik minimaalse kokkupuuteriski või kokkupuuteriski puudumise tõttu.

Neid üldeeskirju selgitatakse täpsemalt REACH-määruse XI lisas.

Iga teabenõude erieeskirju on üksikasjalikult selgitatud REACH-määruse VII–X lisa teises veerus.

Olenevalt aine omadustest ja kättesaadavast teabest ei ole vaja või ei ole võimalik teha teatud katseid või uuringuid:

Aine omadus Mittevajalik katse
Gaasid 7.3. Keemispunkt
7.4. Suhteline tihedus
7.14. Granulomeetrilised andmed
Vedelikud 7.14. Granulomeetrilised andmed
Anorgaanilised ained 7.8. Jaotustegur
7.9. Leekpunkt
9.2.1.1. Kiire biolagundatavus
Orgaaniline peroksiid 7.13. Oksüdeerivad omadused
Süttib toatemperatuuril iseenesest õhus või kokkupuutel vee või niiskusega 8.1. Nahasöövitus/-ärritus
8.2 Raske silmakahjustus / silmaärritus
8.3 Naha sensibiliseerimine
Tugev hape/alus 8.1. Nahasöövitus/-ärritus
8.2. Raske silmakahjustus / silmaärritus
8.3. Naha sensibiliseerimine

 

Mõni näide sellest, kuidas teatud katsetulemustest või kasutustingimustest tuleneb, et katset ei ole vaja teha:

Katsetulemus või kasutustingimus Mittevajalik katse
Sulamispunkt on üle 300 °C 7.5. Aururõhk
Aine oksüdeerub kergesti vees 7.7. Lahustuvus vees
Aine ei ole klassifitseeritud kui „nahale sattumisel mürgine“ 8.1. Nahasöövitus/-ärritus
Klassifitseeritud kui raskeid silmakahjustusi põhjustav 8.2. Raske silmakahjustus / silmaärritus
Olemas on piisav ja asjakohane teave keskkonnamõju klassifitseerimise ja märgistamise kohta 9.1.1. Lühiajaline toksilisus selgrootutele
Aine heide reoveepuhastusjaama puudub 9.1.4. Aktiivmuda hapnikutarbe inhibeerimine

 

Täieliku ülevaate saamiseks vaadake „VKEde juhtide ja REACH-koordinaatorite praktilist juhendit“ ning REACH-määruse VII–X lisa.

Oluline on, et loomkatsete ärajätmine ei takistaks ainete ohutut kasutamist. Iga kohandamine, mida kasutate nõutava standardse teabeelemendi esitamise asemel, peab seega olema kehtiva ja dokumenteeritud põhjendusega.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)