Nõutav teave: 1–10 tonni aastas

Aastas koguses 1–10 tonni toodetava või imporditava aine registreerimiseks peate esitama aine füüsikalis-keemiliste, toksikoloogiliste ja ökotoksikoloogiliste omaduste teabe, v.a kui see nõue ei kehti teie aine suhtes. Üksikasjalik teave nõuete kohta on REACH-määruse VII lisas.

Peate teil olemasolevate andmete alusel leppima kaasregistreerijatega kokku aine sobiva klassifikatsiooni ja märgistuse.

Kui saate tõendada, et teie aine prognoositav risk on väike, võite kasutada vähendatud andmenõudeid ja esitada üksnes füüsikalis-keemilise teabe (mis on loetletud VII lisa 7. punktis).

Teise võimalusena saate esitada koguses 1–10 t/a toodetava või imporditava aine registreerimistoimikus kõik VII lisas loetletud andmed – siis ei ole teil vaja maksta registreerimistasu. Sel juhul peate toimiku koostamisel IUCLIDis küsima registreerimistasust vabastamist. Kui aga teie aine täidab III lisa kriteeriumid, lõivust vabastamist ei kohaldata ja teil tuleb maksta registreerimislõiv.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)