Vähendatud nõutav teave

Kui toodate või impordite faasiainet 1–10 tonni aastas, saab selle registreerimistoimikus esitada vähem nõutavat teavet, kirjeldades ainult füüsikalis-keemilisi omadusi. Vähendatud andmenõudeid saab kasutada ainult järgmistel tingimustel:

 • puuduvad viited sellele, et aine on kantserogeenne, mutageenne või reproduktiivtoksiline (CMR-aine, kategooria 1A või 1B), püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT-aine) või väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB-aine), ning
 • puuduvad viited sellele, et ainet kasutatakse laialdaselt või hajutatult ja see klassifitseeritakse CLP-määruse kohaselt inimtervisele või keskkonnale ohtlikuks.

Kui on teavet, et aine võib olla CMR- või PBT-/vPvB-aine või aine tõenäoliselt klassifitseeritakse CLP-määruse kohaselt ohtlikuks ning seda kasutatakse laialdaselt või hajutatult (III lisa kriteeriumid), tuleb registreerimistoimikus esitada kogu VII lisas nõutav teave, sh füüsikalis-keemiline, toksikoloogiline ja ökotoksikoloogiline teave.

ECHA veebilehel avaldatud andmikust saab otsida aineid, mille korral tõenäoliselt ei saa kasutada vähendatud andmenõudeid. Kui aine on olemas andmikus, peate väga tõenäoliselt esitama kogu VII lisas nõutava teabe.

Kuidas kontrollida, kas kohalduvad vähendatud andmenõuded

Järgmised etapid aitavad kontrollida, kas teie aine registreerimiseks on vaja esitada ainult füüsikalis-keemiliste omaduste teavet.

Kui aine vastab REACH-määruse III lisa kriteeriumidele, tuleb esitada kogu VII lisas nõutav teave.

 

1. etapp: koguge olemasolevat aineteavet

Kui aine on juba registreeritud või andmed on olemas aineteabe vahetuse foorumis (SIEF), otsustage kättesaadava teabe alusel, kas aine vastab III lisa kriteeriumidele.

Registreerimistoimik peab olema kooskõlas ka ühise esitamise kohustusega. See tähendab, et peate arutama teiste ettevõtetega, kas aine on sama, jagama nendega andmeid ja kulusid ning seejärel esitama oma registreerimistoimiku ühise esitamise raames. Registreerimistoimikus peab olema kogu teie käsutuses olev asjakohane teave.

 

2. etapp: kontrollige, kas aine on ECHA andmikus

Kontrollige, kas teie aine, selle koostisosa, lisand või lisaaine on ECHA III lisa ainete andmikus. Kui on, jätkake 3. etapiga. Kui ei ole, jätkake 4. etapiga.

 

3. etapp: teie aine on ECHA III lisa andmikus – kontrollige andmikus olevat teavet

Kui andmiku teabe alusel on aine kantserogeenne, mutageenne või reproduktiivtoksiline (CMR-aine, kategooria 1A või 1B) või püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT-aine) või väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB-aine), on teil REACH-registreerimiseks vaja kõiki VII lisas nõutavaid andmeid, v.a kui andmikus oleva teabe mittearvestamine on põhjendatud.

Kui andmiku teabe alusel on tõenäoline, et aine klassifitseeritakse inimtervisele või keskkonnale ohtlikuks ja seda kasutatakse laialdaselt või hajutatult, eelkõige tarbesegudes või -kaupades, on registreerimistoimikus vaja kogu VII lisa teavet.

Kasutusalade hindamisel arvestage ettevõttesisest turustamisteavet ja klientide või allkasutajate valdkonnaühingute esitatud teavet aine kasutusalade kohta.

Andmiku teabe mittearvestamine võib siiski olla põhjendatud. Sellisel juhul peate koguma eri allikatest tõendavaid andmeid ja tõendama, et saate kasutada vähendatud andmenõudeid. Teabeallikad, mida peab kontrollima, on loetletud 4. etapis.

 

4. etapp: kontrollige, kas aine kohta on täiendavat teavet

Otsustamiseks, kas aine vastab III lisa kriteeriumidele, peate kontrollima ka järgmist teavet:

 1. REACH-registreerimistoimikud ning klassifitseerimis- ja märgistusandmiku teated;
 2. aine muu olemasolev regulatiivteave (nt CLP-määruse VI lisas);
 3. olemasolevad katseandmed (nt rakenduses QSAR Toolbox);
 4. mittekatselised andmed (nt QSAR, analoogmeetod, in vitro).

 

5. etapp: kokkuvõte

Olenevalt kogutud teabest saab teha ühe alljärgnevatest järeldustest.

 1. Te juba teate, et aine vastab vähemalt ühele III lisa kriteeriumile. Sellisel juhul peate esitama registreerimistoimikus kogu VII lisas nõutava teabe, sh füüsikalis-keemilise, toksikoloogilise ja ökotoksikoloogilise teabe.
 2. Järeldate, et aine ei vasta III lisa kriteeriumidele, kuid aine või selle koostisosa, lisand või lisaaine on ECHA III lisa andmikus. Võib-olla leidsite ka muudest allikatest teavet, mis tõendab, et aine tõenäoliselt vastab III lisa kriteeriumidele.

  Sellisel juhul peate vähendatud andmenõuetega registreerimistoimiku esitamiseks põhjendama IUCLID-toimikus, miks saab seda teavet mitte arvestada.
 3. Järeldate, et aine ei vasta III lisa kriteeriumidele ning ainet või selle koostisosa, lisandit või lisaainet ei ole ECHA andmikus. Te ei leidnud ka muudest allikatest teavet, et aine tõenäoliselt vastab III lisa kriteeriumidele. Sellisel juhul on kaks võimalust:
  1. Võite esitada registreerimistoimikus ainult füüsikalis-keemilise teabe (ja muu teile kättesaadava asjakohase teabe), põhjendades seda IUCLID-toimikus.
  2. Võite esitada registreerimistoimikus kogu VII lisas nõutava teabe ja taotleda registreerimistasu soodustust. Viimasel juhul ei ole põhjendust vaja.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)