Kemikaalide kasutaja

Enamik majandusharusid ja ka kõige väiksemad ettevõtted kasutavad kemikaale. Ohtlikel kemikaalide märgistus teatab nende riskidest ja aitab vältida õnnetusi. Samuti antakse kemikaalidega kaasa ohutuskaardid. 

Võib-olla te juba kasutate head riskijuhtimistava, aga kas teate kõiki oma õigusi ja kohustusi, mis on sätestatud õigusaktides? Mida ohtlikum on teie kasutatav aine või segu, seda rohkem on nõudeid teile ja tarnijale.

Kuidas te kemikaale kasutate?

Kemikaale saab kasutada mitut moodi:

  • segades need uuteks segudeks ja viies need siis turule;
  • tootes tooteid (nt autorehve, paberit, mööblit või rõivaid);
  • kasutades neid mingis protsessis (nt puhastamisel, värvimisel, määrdeainena);
  • kasutades neid teenuse osutamisel (nt keemilises puhastuses, autoremondis, ehituses, värvimisel).  

Teil on kemikaalide ohutu kasutamise edendamises selge roll, mis on REACH- ja CLP-määruses määratletud kui allkasutaja

Olete allkasutaja, kui

  • olete asutatud EMPs,
  • teie kasutatava aine või segu tarnija on samuti asutatud EMPs ja
  • kasutate kemikaale oma tööstus- või kutsetegevuses, nagu on kirjeldatud eespool.

Te ei ole allkasutaja, kui

  • teie kasutatava aine tarnija on asutatud väljaspool EMPd ja ta ei ole määranud ainuesindajat, kes aine registreeriks ja tagaks selle pääsu Euroopa Liidu turule – sel juhul olete importija;
  • te ainult ladustate kemikaale ja viite siis turule (koostist või pakendit muutmata) – sel juhul olete levitaja;
  • ostate toodet ja kasutate seda ise mujal kui tööstus- või kutsetegevuses – sel juhul olete tarbija.

Mida tuleb teha?

Allkasutajad ei pea registreerima, kuid peavad tegema järgmist:

 

Kasutage kemikaale ohutult

Kemikaalide ohutu kasutamine on kõigi tööstus- või kutsetegevuses kemikaale kasutavate ettevõtete õiguslik kohustus.

REACH-nõudeid tuleb täita olenemata ettevõtte suurusest ja asukohast tarneahelas. Peate rakendama tarnija antud ohutuskaartidel kirjeldatud käitlemistingimusi ja riskijuhtimismeetmeid.

Samuti peate teatama oma tarnijatele, kuidas te nende kemikaale kasutate, eriti kui saadud teabes puudub teie kasutusala või kui saadud ohutusnõuanded ei ole asjakohased.

 

Tarnige segusid ohutult

Kui segate kemikaale segudeks ja viite neid seejärel turule, on teie kohustus tagada, et teie kliendid saaksid kasutada neid ohutult.

Peate andma neile asjakohase ohutu kasutamise teabe. Samuti peate iga segu enne turule viimist klassifitseerima. Kui segu on ohtlik, peate selle märgistama nii, et töötajad ja tarbijad teaksid, kuidas ohjata segu riske.

Alates 1. juunist 2015 kehtivad olulised muudatused – turule viidavad ohtlikud segud peavad olema klassifitseeritud, märgistatud ja pakendatud uute CLP-nõuete järgi.

Tarnijate ja klientidega tõhusalt suheldes saate aidata kaasa asjakohase teabe edastamisele kogu tarneahelas.

 

Kasutage biotsiide ainult ettenähtud otstarbel

Biotsiidid on olemuselt ohtlikud ning võivad kahjustada inimesi, loomi ja keskkonda. Biotsiidide toimeained saavad heakskiidu ainult teatud tooteliikides kasutamiseks. Biotsiidide ohutuks kasutamiseks kehtivad nende märgistamisele ja pakendamisele erinõuded.

Categories Display