ePIC – eelnevalt teatatud nõusoleku IT-süsteem

Teabel põhineva nõusoleku määrusega (PIC-määrus, määrus (EL) nr 649/2012) reguleeritakse teatud ohtlike kemikaalide importi ja eksporti ning sellega on kehtestatud kohustused ettevõtetele, kes soovivad eksportida selliseid kemikaale ELi mittekuuluvatesse riikidesse.

Uut PIC-määrust hakati kohaldama 1. märtsil 2014. Sellest kuupäevast alates vastutab ECHA uue määruse kohaldamisega seotud halduslike ja tehniliste ülesannete eest ning ühtlasi pakub tööstuskasutajatele, ELi liikmesriikide ja kolmandate riikide määratud riigiasutustele ning Euroopa Komisjonile teaduslikke ja tehnilisi juhiseid.

ePIC on ECHA väljatöötatud ja hallatav IT-vahend, mis tagab asjakohased IT-süsteemid PIC-määruse nõuete täitmiseks. Sellel on kolm sõltumatut liidest: tööstuskasutajate, ametiasutuste (ECHA, määratud riigiasutused ja komisjon) ja tolliametnike liides. ePIC võimaldab tööstuskasutajatel, ametiasutustel ja tolliametnikel turvaliselt teavet vahetada.

 

Tööstuskasutajaliides

ePICi tööstuskasutajaliides on ette nähtud tööstuskasutajatele, võimaldades neil ametiasutustega turvaliselt suhelda ja andmeid vahetada. ePICi rakendusse sisselogimise järel on tööstuskasutajatele kättesaadavad järgmised funktsioonid.

  • Eksporditeadete esitamine: süsteem võimaldab koostada ja esitada nii kemikaalide kui ka segude/toodete eksporditeateid, kui valida olenevalt ekspordi liigist asjakohane link. Kui teade on valmis, saab selle üle vaadata kinnituslehel, kus on kuvatud kogu eelnevalt esitatud teave. Pärast eksporditeate koostamist ja ülevaatamist saab selle süsteemi kaudu saata asjakohasele määratud riigiasutusele. Eduka esitamise korral kuvatakse kinnitusteade. Kui pärast esitamist on vaja teadet parandada, saadab määratud riigiasutus (või ECHA) selle tagasi ning seda saab tööstuskasutajaliideses redigeerida ja seejärel uuesti esitada (kui on piisavalt aega).
  • Spetsiaalse viitenumbri taotluse esitamine (üksik- või koondtaotlus): vajaduse korral saavad tööstuskasutajad esitada spetsiaalse viitenumbri taotluse. Kui taotlus hõlmab suurt hulka ühte või mitmesse riiki eksporditavaid kemikaale või üht mitmesse riiki eksporditavat kemikaali, saab kasutada koondtaotluse esitamise funktsiooni. Viitenumber genereeritakse iga juhtumi puhul eraldi ja iga taotlust menetleb asjakohane määratud riigiasutus eraldi juhtumina.
  • Erandi taotlemine: kui see on PIC-määruse artikli 14 lõike 7 sätete alusel kohaldatav, saavad tööstuskasutajad taotleda erandit, otsides üles asjakohase teate ja valides „Propose a waiver“ (Erandi taotlemine).
  • Segude ja toodete haldamine enne eksporditeate esitamist: rakenduses saab luua uusi segusid ja tooteid. Pärast loomist saab need valida eksporditeate vormil ja loomisel esitatud teave kopeeritakse automaatselt eksporditeate vormi asjakohastele väljadele.

Selles liideses saavad tööstuskasutajad ühtlasi vaadata ja ajakohastada enda andmeid ning jälgida oma teadete seisu. Samuti saavad nad saata sõnumeid määratud riigiasutustele (viitega konkreetsele esitamistoimingule) ning kontrollida esitatud teadete ja spetsiaalse viitenumbri taotluste seisu.

 

Ametiasutuste liides

ePICi ametiasutuste liides on ette nähtud ametiasutustele ning toetab nende igapäevatööd reguleerimismenetluses. ePICi rakendusse sisselogimise järel kuvatakse ametiasutustele koduleht, kus on lingid kategooria alusel rühmitatud toimingutele („To do Actions“), mis tagab lihtsa juurdepääsu ülesannetele ja lõpetamata toimingutele.

Rakenduses on ametiasutuse kasutajaile kättesaadavad järgmised funktsioonid.

  • Avatud ülesannete kontrollimine ja jälgimine – avatud ülesannete loend on kättesaadav ePICi ametiasutuste liidese kodulehel. Eelmääratletud ülesandeloendit saab otsingufiltrite abil ka täpsustada. Ülesandeloendis näevad kasutajad teavet täidetavate toimingute kohta, ülesandega seotud kemikaale, importivat riiki ja ülesande lõpetamise tähtpäeva. Ülesanded, mille tähtpäev on lähenemas, on tähistatud oranžiga ning ülesanded, mille tähtpäev on möödas, on tähistatud punasega.
  • Ülesannete täitmine ja lõpetamine: ülesande valimisel kuvatakse teate andmed, milles pakutakse ülesande ja taotluse kohta lisateavet. Esitamistoimingute ajaloos saab ülevaate juhtumi kestel toimunud sündmustest. Liideses on sõnumite jaotis, kus kasutaja näeb kõiki juhtumiga seotud saadetud sõnumeid. Kui kasutaja on ülesande vastu võtnud, saab ta seda täitma asuda ja lõpetada, valides menüüst „Task Action Menu“ (ülesannete menüü) sobiva toimingu.
  • Tööstuskasutajatelt lisateabe/paranduste taotlemine: kui asutuse kasutajad märkavad teatud teabe puudumist ja/või kui esitatud andmeid on vaja parandada, võivad nad nõuda tööstuskasutajatelt taotluse muutmist või täiendavate andmete lisamist. Süsteem võimaldab ametiasutuste kasutajail lisada teatele sõnum, selgitades vajalike muudatuste laadi.

 

Tolliliides

ePICi tolliliides on ette nähtud tolliametnikele, pakkudes neile tollialaste ülesannete täitmiseks vajalikku teavet. Tolliametnikud saavad teha sihtotsinguid (viitenumbri ja importiva riigi kokkulangevuse alusel) ja kontrollida, kas asjakohasel ajal on eksport lubatud, ning vaadata läbi muud asjakohased ekspordiandmed.

Categories Display