REACH, CLP and biocides for non-EU companies

Biotsiidimäärus (määrus (EL) nr 528/2012) käsitleb selliste biotsiidide turule viimist ja kasutamist, milles sisalduvate toimeainetega kaitstakse inimesi, loomi, materjale või tooteid kahjulike organismide, näiteks kahjurite või bakterite eest. Biotsiidimääruse eesmärk on parandada Euroopa Liidu biotsiidituru toimimist, tagades samal ajal inimeste ja keskkonna kaitse kõrge taseme.

Määrus võeti vastu 22. mail 2012 ja seda kohaldatakse alates 1. septembrist 2013, kuid teatud sätetele on ette nähtud üleminekuaeg. Määrusega tunnistati kehtetuks biotsiididirektiiv (direktiiv 98/8/EÜ).

Väljaspool Euroopa Liitu asutatud ettevõtete jaoks ei ole biotsiidimäärusega sätestatud kohustused siduvad, isegi kui nad ekspordivad oma tooteid Euroopa Liitu. Biotsiidimääruse nõuete, näiteks toimeainete heakskiitmise või biotsiidide loa andmise nõude täitmise kohustus on põhimõtteliselt Euroopa Liidus asutatud importijatel.

Euroopa Liidu importijad võivad nõuda oma Euroopa Liidu välistelt tarnijatelt teavet, mida nad vajavad määrusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Euroopa Liidu välise tarnijana saate ka edaspidi toetada oma kliente (Euroopa Liidus asutatud importijaid) sellega, et annate neile piisava teabe, millega nad saavad täita biotsiidimääruse kohaseid importijate kohustusi. Kõigepealt uurige, mis on teie kohustused. See hõlmab eelkõige järgmisi punkte:

  • Kõigi biotsiidide jaoks tuleb enne turul kättesaadavaks tegemist taotleda luba ja nendes sisalduvad toimeained tuleb eelnevalt heaks kiita. Sellel nõudel on siiski teatud erandid – näiteks läbivaatamisprogrammiga hõlmatud toimeaineid ja neid sisaldavaid biotsiide võib turule lubada lõpliku heakskiitmisotsuse ootamise ajal. Ajutise loaga lubatakse turule ka uued toimeained, mille hindamine alles kestab.
  • Biotsiidimääruse eesmärk on ühtlustada turgu liidu tasandil, lihtsustada toimeainetele loa andmist ja nende heakskiitmist ning kehtestada liikmesriikidele hindamise, arvamuste koostamise ja otsustamise tähtajad. Määrus toetab ka loomkatsete vähendamist, kehtestades andmete jagamise kohustuse ja ergutades alternatiivsete katsemeetodite kasutamist.
  • Nagu ka varem biotsiididirektiivis, kiidetakse toimeained heaks liidu tasandil, millele järgneb biotsiididele loa andmine liikmesriigi tasandil. Luba saab laiendada teistele liikmesriikidele vastastikuse tunnustamise kaudu. Samas sätestatakse määrusega ka võimalus taotleda uudset liidu tasandi luba (liidu luba).

 

Toimeainete heakskiitmine

Uued toimeained

Ettevõtted peavad taotlema toimeaine heakskiitmist, esitades ECHA-le toimiku. ECHA kontrollib toimiku vormingut, mille järel ühe aasta jooksul kontrollib hindav pädev asutus taotluse terviklikkust ja hindab seda.

Olemasolevad toimeained

Biotsiidimääruse sätteid kohaldatakse ka taotluste suhtes, mis esitatakse biotsiididirektiivi kohase toimeainete läbivaatamise programmi raames. 1. jaanuaril 2014 võttis ECHA selle programmi üle Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse peadirektoraadilt (DG JRC).

Aineid, mis olid turul enne 14. maid 2000 ja mida hinnatakse läbivaatamisprogrammi raames, nimetatakse olemasolevateks toimeaineteks.

Lisateave on biotsiidimääruse jaotises.

 

Biotsiididele loa andmine

Kõik biotsiidid peavad saama enne turul kättesaadavaks tegemist loa. Ettevõtted saavad valida mitme loamenetluse vahel, olenevalt biotsiidist ja nende riikide arvust, kus nad soovivad biotsiidi müüa.

Lisateave on biotsiidimääruse jaotises.

 

Tehniline samaväärsus

Tehniline samaväärsus on kahe toimeaine sarnasus keemilise koostise ja ohuprofiili järgi.

Tehnilise samaväärsuse hindamiseks võrreldakse toimeainet juba heakskiidetud toimeainega (võrdlustoimeaine), et leida, kas need on samaväärsed.

Lisateave on biotsiidimääruse jaotises.

 

Heakskiidetud tarnijad

Biotsiidimääruse üks eesmärke on tagada toimeaine hindamise kulude võrdne jagamine. Seetõttu peavad tootjad ja importijad, kes ei osale toimeaine läbivaatamisprogrammis või heakskiidetud toimeaine esialgses taotluses, kuid kes on selle toimeaine siiski turule viinud, osalema kulude katmises.

Teisalt on neile ettevõtetele antud õiglane võimalus osta andmetele juurdepääs. Sel eesmärgil kohaldatakse andmete kohustusliku jagamise põhimõtteid.

Lisateave on biotsiidimääruse jaotises.

 

Töödeldud tooted

Biotsiidimäärusega sätestatakse nende toodete kasutamise eeskirjad, mida on töödeldud ühe või mitme biotsiidiga või mis sisaldab tahtlikult üht või mitut biotsiidi.

Määruse kohaselt tohib tooteid töödelda ainult Euroopa Liidus heakskiidetud toimeainet sisaldavate biotsiididega. See on muudatus võrreldes biotsiididirektiiviga, mille kohaselt tohtis kolmandast riigist imporditavaid tooteid töödelda Euroopa Liidus heakskiitmata ainetega, näiteks importida arseeniga töödeldud puitu.

Ettevõtted peavad samuti olema valmis andma tarbijatele teavet, kuidas müüdavat toodet on biotsiidiga töödeldud. Kui tarbija nõuab teavet töödeldud toote kohta, peab tarnija andma selle tasuta 45 päeva jooksul.

Lisateave on biotsiidimääruse jaotises.