Aine hindamise otsus

Aineid hindavad Euroopa Liidu liikmesriigid. Ainete hindamise eesmärk on selgitada võimalikke aine ohutu kasutamise riske. Hindav pädev asutus võib nõuda REACH-määruse kohaselt nõutavast standardteabest rohkem teavet, et määrata, kas aine kasutamine tekitab riski inimtervisele või keskkonnale. Hindamise tulemusel võidakse võtta täiendavaid regulatiivseid riskijuhtimismeetmeid.

 

Osalege aktiivselt aine hindamise menetluses
 • Jälgige ühenduse ainehindamise plaani (CoRAP), milles on loetletud kolme aasta jooksul hinnatavad ained. Kui teie aine on hindamisplaanis, ajakohastage oma registreerimistoimikut võimalikult vara.
 • Ärge esitage ajakohastatud toimikut pärast seda, kui hindava liikmesriigi 12-kuuline hindamisperiood on juba alanud, v.a kui olete selle kokku leppinud hindava liikmesriigiga.
 • Kui ECHA on saatnud teile otsuse kavandi, saate seda kommenteerida.
  1. Püüdke esitada ühine seisukoht: koguge kõigi registreerijate kommentaarid kokku ja koondage need üheks vastuseks.
  2. ECHA ja hindavad liikmesriigid arvestavad ainult kommentaare otseselt teie toimiku hindamise kohta (või hiljem muude pädevate asutuste tehtud muudatusettepanekute kohta).
  3. Kontrollige, kas ECHA on ainehindamise plaanis osutanud sama liikmesriigi hinnatavate ainete sarnasusele. Suhelge oma vastuse kooskõlastamisel sarnaste ainete kõigi registreerijatega, kui see on otstarbekas.

 

Pärast vastuvõetud otsuse kättesaamist
 • Arutage kõigi saajatega ja leppige kokku, kuidas otsuse nõudeid kõige paremini täita.
 • Otsustage, kes teeb nõutud katsed, ja saatke see teave ECHA-le 90 päeva jooksul alates otsuse kättesaamisest. Vastasel juhul nimetab ECHA katsetajaks ühe otsuse saajatest.
 • Et ECHA ei saa vastuvõetud otsuses märgitud tähtaega pikendada, tuleb teil teha järgmist.
  1. Kontrollige, et teil on uuringud ja andmed valmis enne otsuses märgitud tähtpäeva.
  2. Leppige kokku, kes esitab uuringute andmed IUCLID-vormingus.
  3. Esitage ajakohastatud toimik õigeaegselt ja esitage andmed uuringuaruande kokkuvõttena. Kui peate otsuse kohaselt esitama täieliku uuringuaruande, lisage aruanne ajakohastatud toimikule.
  4. Tagage, et uuringute teave on piisavalt põhjalik, et hindav pädev asutus saaks teha sõltumatu hindamise. Samuti tagage, et andmed on klassifitseerimiseks ja märgistamiseks või riskihindamiseks piisavad.
 • Kui teatate ECHA-le, et lõpetate tootmise pärast aine hindamise otsuse tegemist, peate siiski täitma otsuses esitatud nõuded.

 

Vaadake läbi ECHA otsuse mittekonfidentsiaalne versioon

 

 • Vaadake läbi vastuvõetud otsuse mittekonfidentsiaalne versioon määratud tähtpäevaks, et vältida konfidentsiaalse teabe avaldamist ECHA veebilehel.
 • Kui te ei kommenteeri, avaldab ECHA vastuvõetud otsuse mittekonfidentsiaalse versiooni oma veebilehel.

 

Järelhindamine – ajakohastage toimik tähtpäevaks ka siis, kui te ei ole veel saanud ühe või mitme uuringu tulemusi
 • Hindav pädev asutus alustab järelhindamist, kui ajakohastatud registreerimistoimikus on esitatud kogu nõutav teave.
 • Kui selgub, et otsuses märgitud tähtajast ei jätku, teatage sellest kohe hindavale pädevale asutusele ja ECHA-le.
 • Kui teil otsuses märgitud tähtpäevaks kõiki andmeid veel ei ole, lisage toimiku ajakohastusse kõik asjakohased selgitused ja tõendid toimuvate katsete oleku, viivituse põhjuste ja katsetulemuste esitamise eeldatava kuupäeva kohta.
 • Puuduva teabe korral võib hindav pädev asutus taotleda, et ECHA teataks sellest riiklikele järelevalveasutustele. Need võivad võimalike täitemeetmete otsustamisel arvestada teie selgitusi. Ajakohastage toimikut ning teatage sellest oma riiklikele järelevalveasutustele ja hindavale pädevale asutusele kohe, kui olete puuduva teabe saanud.
 • Hindav pädev asutus hindab, kas uus teave vastab otsuses märgitud nõuetele ja selgitab võimalikke riske. Seejärel võib ta järeldada, et probleemid on selgitatud, või nõuda järgmises aine hindamise otsuses täiendavat teavet.

Aine hindamine lõpetatakse, kui hindav pädev asutus on koostanud kokkuvõtva aruande, mille ECHA avaldab seejärel oma veebilehel.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)