VKEde tasud biotsiidimääruse alusel

Biotsiidimääruse kohaselt saavad Euroopa Liidus asutatud väikesed ja kesksuured ettevõtted teatud tingimustel ettevõtte suurusest sõltuvat tasusoodustust. Soodustuse saamiseks peavad ettevõtted enne taotluse saatmist esitama dokumentaalsed tõendid soodustusõiguse kohta. VKE kontrollimenetluse dokumentide esitamise tingimusi ja juhiseid kirjeldatakse üksikasjalikumalt allpool.

Enne kui esitate VKE kontrollimenetluse taotluse, tutvuge asjaomase ELi määratlusega. Komisjoni soovitus 2003/361/EÜ on ainus õiguslik alus ettevõtte mikro-, väike- või kesksuureks ettevõtteks kvalifitseerumise üle otsustamisel.

VKE staatuse tunnistamine

Enne kemikaaliametile toimeaine heakskiitmise, heakskiitmise otsuse uuendamise või toimeaine määruse (EÜ) 528/2012 I lisasse kandmise taotluse või biotsiidi või biotsiidipere autoriseerimise taotluse esitamist selle määruse artikli 7 lõike 1, artikli 13 lõike 1, artikli 28 lõike 4, artikli 43 lõike 1 või artikli 45 lõike 1 alusel koos VKE-le ettenähtud tasusoodustuse taotlusega peab taotleja esitama kemikaaliametile asjaomased tõendid sellise soodustuse õiguse kohta tulenevalt VKE staatusest komisjoni soovituse 2003/361/EÜ tähenduses.

Ained ja tooted, mille puhul saab tasusoodustust

Ettevõtted saavad tasusoodustust ainult juhul, kui toimeaine ei ole asendatav ja kui toode ei sisalda asendatavat toimeainet.

Seega, kui taotlus käsitleb sellist ainet või toodet, ei saa ettevõte taotleda ka VKE kontrolli.

Ettevõtte õige suuruse määramine

Õigus tasusoodustusele toimeaine heakskiitmise, heakskiitmise otsuse uuendamise või toimeaine määruse (EÜ) 528/2012 I lisasse kandmise taotlemisel sõltub Euroopa Liidus toimeainet tootva ettevõtte suuruskategooriast.

Õigus tasusoodustusele toote autoriseerimise või autoriseerimisotsuse uuendamise taotlemisel sõltub autoriseeringut taotleva Euroopa Liidu ettevõtte suuruskategooriast.

Kui taotluse esitab näiteks konsultant, tuleb hinnata tema kliendi ettevõtte suurust.

Ettevõtte suuruse määramine

Üksikasjalik juhis ettevõtte suuruse määramiseks

Lisateave

Dokumentaalsed tõendid
  1. Dokumentaalsed tõendid*, mis kajastavad ettevõtte omandistruktuuri, sh kõiki otseseid ja kaudseid partnereid ning sidusettevõtteid nii kõrgematel kui ka madalamatel tasanditel, võttes arvesse aktsiaid, hääleõigusi või muid mõjutegureid, mis on asjakohased sidususe/partnerluse määratlemisel komisjoni soovituse 2003/361/EÜ lisa artikli 3 tähenduses.

    *Dokumentaalseteks tõenditeks ettevõtte aktsionäride kohta sobivad järgmised dokumendid, millele on lisatud aktsiate jaotumise viimased muudatused: põhikiri, asutamisdokumendid, asutamisleping, ettevõtte aktsionäride raamat jne.

  2. Ametlike auditeeritud finantsaruannete koopiad koos lisadega ja kahe viimase majandusperioodi heakskiidetud aastaaruanded, samuti kõigi partnerite ja/või sidusettevõtete kohta, vastavalt komisjoni soovituse lisa artiklitele 3, 4 ja 6.

  3. Riigiasutuse väljastatud ametlik tõend** töötajate arvulise koosseisu kohta aastatööühikutena kahel viimasel heakskiidetud majandusaastal komisjoni soovituse lisa artikli 5 alusel. Kui see teave sisaldub aastaaruannetes või auditeeritud raamatupidamisaruannetes, ei ole nimetatud dokumente vaja esitada.

    **Ametlikke tõendeid ettevõtte töötajate arvulise koosseisu kohta võib saada muu hulgas järgmistest riiklikest/kohalikest asutustest: maksu- ja tolliamet, sotsiaalkindlustusamet, tööhõiveamet, statistikaamet, haigekassa, haiguskindlustust pakkuv erakindlustusettevõte jne.

Saatke kemikaaliametile 1., 2. ja 3. punktis kirjeldatud dokumendid kõigi otseste ja kaudsete partnerite ning sidusettevõtete kohta nii kõrgematel kui ka madalamatel tasanditel, võttes arvesse aktsiaid, hääleõigusi või muid mõjutegureid, mis on asjakohased sidususe/partnerluse määratlemisel komisjoni soovituse artikli 3 tähenduses.

Märkus: kui ettevõte ja/või mõni selle partneritest ja sidusettevõtetest koostab konsolideeritud aastaaruande või on konsolideerimise kaudu hõlmatud mõne muu ettevõtte aruandluses, saatke palun konsolideeritud aruanded koos lisadega.

VKE staatuse tunnistamise taotlemine ja toetavate dokumentide esitamine

Kõigepealt tuleb ettevõtetel veenduda, et nad on kursis asjaomaste VKE määratlustega ja et jaotises „Nõutavad dokumentaalsed tõendid" loetletud dokumendid asjaomase ettevõtte, aga ka iga partneri ja/või sidusettevõtte kohta on kättesaadavad.

VKE staatuse taotluse saab esitada vahendi R4BP 3 abil. Dokumentide esitamiseks peab toimeaine tootja või potentsiaalne loaomanik looma endale ECHA konto ja sisenema selle kaudu vahendisse R4BP. Valige vahelehelt NEW APPLICATION (uus taotlus) SM-APP – SME Verification (VKE staatuse taotlemine ja kontrollimine) ning esitusviisard juhendab üksikasjalikult, mida teha.

Kontrollige regulaarselt R4BP 3-s oma ülesandeid ja teateid. Võite saada R4BP 3 kaudu ametiasutustelt lisateabe nõudeid, millele tuleb vastata tähtaja jooksul. Nõuded ilmuvad R4BP 3 vahelehel TASKS (ülesanded). Kui nõudele ei vastata tähtaja jooksul, võidakse taotlus tagasi lükata või hindamine lõpetada, arvestamata liiga hilja esitatud teavet (seda olenevalt menetluse etapist). Ka VKE staatuse taotluse tunnistamise otsus teatatakse R4BP 3 kaudu.

R4BP konto loomine

Dokumentide mahupiirang

NB! Üksiku lisatava dokumendi suurus ei tohi ületada 10 MB. Kui saadetavad dokumendid on väga suured või on vaja lisada üle kuue dokumendi, saatke palun failid kokkupakituna (ZIP-failidena).

 

VKE staatusest teatamine ja selle tõendamine

Kemikaaliamet otsustab 45 päeva jooksul pärast kõigi asjaomaste dokumentide kättesaamist, millist VKE staatust tunnistatakse, kui see on asjakohane.

Ettevõtte tunnistamine VKE-ks kehtib määruse (EÜ) 528/2012 alusel esitatud taotluste puhul kaks aastat.

Määruse (EÜ) 528/2012 artikli 77 järgi võib kemikaaliameti otsust ettevõtte VKE staatuse kohta vaidlustada.

Tasusoodustused

Tasusoodustused toimeainete heakskiitmise, heakskiitmise otsuse uuendamise, I lisasse kandmise taotlemisel, kui toimeaine tootja on Euroopa Liidu VKE, välja arvatud juhul, kui toimeaine on asendatav:

Ettevõtte tüüp Soodustus (% standardtasust)
Mikroettevõte

60

Väikeettevõte

40

Kesksuur ettevõte

20


 

Tasusoodustused biotsiidide või biotsiidiperede Euroopa Liidus autoriseerimise või autoriseerimisotsuse uuendamise taotlemisel, kui tulevane autoriseeringu valdaja on Euroopa Liidu VKE, välja arvatud juhul, kui toode sisaldab asendatavat toimeainet.

Ettevõtte tüüp

Soodustus (% standardtasust)

Mikroettevõte

30

Väikeettevõte

20

Kesksuur ettevõte

10