Täitke Euroopa Komisjoni otsuse järgseid kohustusi

Euroopa Komisjon koostab autoriseerimisotsuse eelnõu kolme kuu jooksul pärast ECHA-lt arvamuse saamist. Pärast otsuse eelnõu valmimist kulub vähemalt kolm kuud, et otsus läbiks hääletamise REACH-komitees ja sellele järgneva vastuvõtmismenetluse (sh tõlkimise) komisjonis. Kogu otsustamismenetlus kestab seepärast tavaliselt kauem kui kuus kuud.

Autoriseeringu andmise järgsed kohustused

Kui Euroopa Komisjon on autoriseeringu andnud, kohaldatakse sellele taotluses esitatud kemikaaliohutuse aruandes kirjeldatud tingimusi. Komisjoni autoriseerimisotsuses võidakse sätestada lisatingimusi. Autoriseeringu valdaja peab pärast komisjoni otsuse saamist jätkama tegevust ohutumate alternatiivide leidmisel.

Autoriseeringu valdajad

Autoriseeringu valdajad peavad täitma otsuse tingimusi. Tarneahelas eespool olevad autoriseeringu valdajad (tootjad, importijad või ainuesindajad) peavad enne aine või ainet sisaldava segu turuleviimist märkima autoriseeringu numbri märgistusel. Samuti peavad tarneahelas eespool olevad autoriseeringu valdajad ajakohastama ohutuskaarti.

Tarneahelas eespool oleva tegutseja autoriseeringuga hõlmatud allkasutajad

XIV lisa aine allkasutajad, kes on hõlmatud tarneahelas eespool oleva tegutseja autoriseeringuga, peavad täitma otsuse tingimusi ja teatama ECHA-le aine kasutusalad kolme kuu jooksul alates aine esmakordsest tarnimisest. ECHA peab nende teadete kohta registrit, edastab need liikmesriikide pädevatele asutustele ja avaldab teadete kokkuvõtted oma veebilehel. Samuti peavad allkasutajad olema kontaktis autoriseeringu valdajatega ja tarnijatega ning andma neile võimaliku läbivaatamisaruande jaoks vajalikku teavet. Kui allkasutajad müüvad ainet tarneahelas allapoole edasi ainena eraldi (pärast ümberpakendamist) või segus, peavad nad klientidele edastama autoriseeringu teabe (ohutuskaardil ja märgistusel).

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)