Abi leidmine alustamisel

Äriline vaatenurk

Arukad ettevõtjad muudavad need õiguslikud kohustused ärivõimalusteks.

Teabevahetus tarneahelas 

See on midagi enamat kui kemikaaliohutuse suurendamise vahend.

  • Selle abil saate kavandada oma äritegevuse jaoks väga oluliste ainete tarnimist.
  • Selle abil saate teil täiendada teadmisi oma kemikaalide kasutamisest ja tuleviku nõudlusest ning parandada arusaamist sellest. See aitab teid oma kemikaaliportfelli ülevaatamisel ja uute toodete väljatöötamisel.

Olge aktiivne

Teatud aine ELi tasandil reguleerimise otsus võib teie ettevõtet pikas perspektiivis mõjutada. Teil on võimalus otsuste tegemises osaleda ja edendada võimalikku ohutumat alternatiivi.

ECHA korraldab järgmiste ettepanekute korrapäraseid arutelusid:

  • ühtlustada ohtlike ainete klassifikatsioon ja märgistus; 
  • identifitseerida väga ohtlikud ained;
  • otsustada, millised väga ohtlikud ained tuleb eelnevalt autoriseerida;
  • lubada üksikutel ettevõtetel väga ohtlikke aineid ajutiselt kasutada;
  • piirata ainete teatud kasutusalasid;
  • identifitseerida asendamisele kuuluvad biotsiidsed toimeained.

Jälgige, kuidas teie ainet reguleeritakse

REACH-määrus

Uusi identifitseeritud väga ohtlikke aineid lisatakse kandidaatainete ja autoriseerimisloetellu korrapäraselt. Kehtestatakse uusi piiranguid. Nende õigusnormide väljatöötamisega kursisolek võimaldab teil paremini oma ettevõtluskeskkonda kavandada, aidates teil oma kemikaaliportfelli üle vaadata ja välja töötada sobiv äristrateegia. 

Väga ohtlike ainete reguleerimisele eelneb mitu etappi ning te võite oma aineid jälgida ECHA veebilehel. Euroopa Kemikaaliamet avaldab teavet ja korraldab avalikke arutelusid autoriseerimise ja piiramise igas etapis.

Biotsiidid

Et taotleda biotsiidile loa andmist õigel ajal, tuleb teil jälgida selles sisalduva toimeaine staatust. Kas see on heaks kiidetud või millal võib oodata heakskiitvat otsust? Kas see kuulub asendamisele?

Te saate samuti jälgida biotsiidikomitee arvamusi, milles võetakse seisukoht vaatlusaluste toimeainete ohutuse kohta ja soovitatakse Euroopa Komisjonil see heaks kiita või mitte. Varajane teave võib olla abiks äriotsuste langetamisel.


Tasuta tugi

Ülevaate ja temaatilise teabe saamiseks selle kohta, kuidas õigusaktid toimivad, pöörduge riikliku kasutajatoe või ECHA kasutajatoe poole.

Valdkondliku teabe ja toe saamiseks pöörduge oma valdkonnaühingu poole. Nad jälgivad hoolikalt õigusakte ja pakuvad oma liikmetele praktilist tuge. Mõnel neist on ka valdkondlikud kasutajatoed.

ELi rahastuse teabe saamiseks pöörduge Euroopa ettevõtlusvõrgustiku poole. 

Konkreetseid aineid käsitlevate küsimuste korral võtke ühendust oma tarnijate ja muude tarneahela ettevõtjatega. Õigusaktide üks eesmärk on parandada teabevahetust tarneahelas, et tagada ainete ohutu kasutamine. 

Tasuline tugi

Võite ka palgata konsultandi, kes nõustaks teid REACH-kohustustes. Olge ettevaatlik – ärge makske asjade eest, mida te ei vaja. On koostatud kontrollküsimustik, mis aitab teil valida enda jaoks parima konsultandi. 

Rahaline toetus

Te võite saada rahastust ELilt või oma liikmesriigilt, eriti kui olete uuenduslik, loote töökohti, olete väike- või teaduspõhine ettevõte või keskendute jätkusuutlikkusele.

 

Kontrollige ELi ja riikliku rahastuse saamise võimalust

Categories Display