Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrering

Registrering innebär att du lämnar in dokumentation till Echa som visar att det ämne dokumentationen gäller hanteras säkert i hela distributionskedjan, så att människors hälsa inte äventyras och miljön skyddas.

Vilken dokumentation du behöver lämna in beror på hur stor mängd av ämnet du släpper ut på marknaden, farorna med ämnet och om det endast används som intermediär vid tillverkning av ett annat ämne under strängt kontrollerade förhållanden.

Dokumentationen ska lämnas in i form av ett registreringsunderlag. Registreringsunderlaget inkluderar en beskrivning av ämnets användningar, dess fysikalisk-kemiska, ekologiska och toxikologiska egenskaper samt en farlighets- och riskbedömning som visar hur riskerna med användningen av ämnet hålls under kontroll.

Registreringarna lämnas in i formatet IUCLID med hjälp av verktyget Reach-IT. Oftast måste du betala en registreringsavgift.

 

 

Registreringen är ämnesspecifik

Varje ämne måste ha en egen registrering. Om du hanterar blandningar av ämnen såsom tvättmedel och målarfärger, eller varor som avger ämnen, måste du registrera de olika ämnen som ingår i blandningen eller varan.

Du måste också identifiera och namnge dina ämnen enligt samma regler och kriterier, så att du kan se om dina ämnen är desamma som andra företags. Om så är fallet måste ni registrera tillsammans.

 

Krav på registrering gemensamt med andra företag
Typen av ämne avgör tidsfristen

Komma igång

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1