QSAR-modeller

Modeller för struktur-aktivitetssamband (SAR) och kvantitativt struktur-aktivitetssamband (QSAR) – gemensamt benämnda (Q)SAR – är matematiska modeller som kan användas för att göra en prognos av föreningars fysikalisk-kemiska och biologiska egenskaper och deras spridning och nedbrytning i miljön utifrån kunskapen om deras kemiska struktur. Dessa modeller är tillgängliga gratis eller som kommersiella programvaror.

Användningen av (Q)SAR ger tillförlitlig information som är jämförbar med och räcker för att uppfylla informationskraven. En (Q)SAR måste vara vetenskapligt validerad och ditt ämne måste hamna inom modellens tillämplighetsområde. Precis som för alla typer av data måste du tillhandahålla tillräcklig dokumentation för att möjliggöra en oberoende utvärdering av resultaten.

Tips

  • Använd kvantitativa struktur-aktivitetssamband (QSAR) för fysikalisk-kemiska egenskaper och för vissa egenskaper som gäller miljötoxicitet och spridning och nedbrytning i miljön. Nuvarande (Q)SAR:er är inte lämpliga för komplexa toxikologiska egenskaper, eftersom de inte är anpassade för syftet att klassificera och märka eller för riskbedömning.
  • Dokumentera dina (Q)SAR:er noga i ditt registreringsunderlag enligt de standardiserade formaten i IUCLID (International Uniform Chemical Information Database).
  • Det rekommenderas att du använder klassificeringsmodeller (prognossvar ja/nej) för egenskaper där testresultatet kan uttryckas på ett sådant sätt.
  • Överväg att använda ytterligare parametrar och länka potentiella interaktioner mellan dem. (Q)SAR:er kan kopplas med andra data och användas i en metod för sammanvägd bedömning.
  • Skapa en studiepost för varje kemisk struktur enligt en (Q)SAR-prognos.