Informationskrav: 1–10 ton per år

För att registrera ett ämne i mängdintervallet 1–10 ton måste du lämna den information som anges i kolumn 1 i bilaga VII till Reach, vilket inbegriper vissa fysikalisk-kemiska data, toxikologisk och ekotoxikologisk information förutom i de fall kraven inte gäller för ditt ämne. I kolumn 2 anges vilka möjligheter till anpassning som finns för de specifika egenskaperna. Den standardinformation som krävs kan också anpassas i enlighet med de allmänna reglerna i bilaga XI.

Skyldigheten att sammanställa ett testningsförslag gäller även när de potentiella registranterna, genom att tillämpa reglerna i kolumn 2 i bilagorna, föreslår tester (på högre nivå) enligt bilagorna IX eller X som ett alternativ till standardkraven i bilagorna VII och VIII.