Anpassningar av standardinformationskraven

Att begära en ”anpassning” innebär att man kan utelämna ett test baserat på vissa allmänna regler eller på särskilda regler som gäller för endast ett informationskrav.

Enligt de allmänna reglerna för anpassningar kan tre olika skäl vara möjliga:

  1. Testning är inte vetenskapligt nödvändig.
  2. Testning är inte tekniskt möjlig.
  3. Testning behövs inte eftersom exponeringen är obefintlig eller obetydlig.

Dessa allmänna regler beskrivs närmare i bilaga XI.

Dessutom finns det särskilda regler för varje informationskrav som beskrivs närmare i kolumn 2 i bilagorna VII–X.

Beroende på ämnets egenskaper och den information som finns tillgänglig går det inte att utföra eller behöver man inte utföra vissa tester eller undersökningar:

Ämnets egenskaper Inget test krävs
Gaser 7.3 Kokpunkt
7.4 Relativ densitet
7.14 Kornstorlek
Vätskor 7.14 Kornstorlek
Oorganiska ämnen 7.8 Fördelningskoefficient
7.9 Flampunkt
9.2.1.1 Biologisk lättnedbrytbarhet
Organiska peroxider 7.13 Oxiderande egenskaper
Ämnet kan självantända i luft eller vid kontakt med vatten eller fukt vid rumstemperatur 8.1 Frätande/irriterande på huden
8.2 Allvarlig ögonskada/ögonirritation
8.3 Hudsensibilisering
Stark syra/bas 8.1 Frätande/irriterande på huden
8.2 Allvarlig ögonskada/ögonirritation
8.3 Hudsensibilisering

 

Exempel på hur vissa testresultat eller användningsförhållanden innebär att ett test inte behöver utföras:

Testresultat eller användningsförhållande Inget test krävs
Smältpunkten ligger över 300 °C 7.5 Ångtryck
Ämnet oxideras lätt i vatten 7.7 Löslighet i vatten
Ämnet klassificeras som inte toxiskt vid hudkontakt 8.1 Frätande/irriterande på huden
Klassificeras som ämne som orsakar allvarlig ögonskada 8.2 Allvarlig ögonskada/ögonirritation
Lämplig information för miljöklassificering och miljömärkning är tillgänglig 9.1.1 Akut toxicitet på ryggradslösa djur (evertebrater)
Inga utsläpp till avloppsreningsverk sker 9.1.4 Respirationshämning med aktiverat slam

 

För en fullständig översikt, se ”Praktisk vägledning för chefer för små och medelstora företag (SMF) och Reach-samordnare” och bilagorna VII–X till Reach.

Det är viktigt att säker användning av ämnen inte äventyras av att djurförsök inte utförs. Varje anpassning du gör i stället för att lämna in standardinformationen måste därför åtföljas av en giltig och dokumenterad motivering.