Anpassningar av standardinformationskraven

En anpassning innebär att du lämnar in en motivering baserad antingen på vissa allmänna eller specifika regler, istället för att utföra ett försök.

Vanligtvis kan anpassningar utföras av tre olika skäl:

  1. Det är inte vetenskapligt nödvändigt att genomföra försök
  2. Det är inte tekniskt möjligt att genomföra försök
  3. Försök behövs inte på grund av påvisad låg exponering

Dessa allmänna regler beskrivs i Reach-bilaga XI. De specifika reglerna och anpassningsmöjligheterna för varje informationskrav beskrivs i kolumn 2 i Reach-bilagor VII till X. För varje anpassning du använder istället för att lämna in standardinformationen krävs en giltig och dokumenterad motivering.

Nya försök på ryggradsdjur ska bara utföras som en sista utväg när alla andra datakällor redan är uttömda. Tänk dock på att den säkra användningen av ditt ämne inte får äventyras om djurförsök inte utförs.

Försök avseende specifika uppgifter kan undvikas om ämnets egenskaper gör det tekniskt omöjligt att utföra försöket. Se den vägledande förteckningen nedan:

Ämnets egenskap Försök behövs inte
Gaser 7.3. Kokpunkt
7.4. Densitet
7.14. Granulometri
Vätskor 7.14. Granulometri
Oorganiska ämnen 7.8. Partialkoefficient
7.9. Flampunkt
9.2.1.1. Biologisk lättnedbrytbarhet
Organiska peroxider 7.13. Oxiderande egenskaper
Kan självantända i luft eller vid kontakt med vatten eller fukt vid rumstemperatur 8.1. Hudkorrosion/hudirritation
8.2 Allvarlig ögonskada/ögonirritation
8.3 Hudsensibilisering
Stark syra/bas 8.1. Hudkorrosion/hudirritation
8.2. Allvarlig ögonskada/ögonirritation
8.3. Hudsensibilisering

 

Vissa försöksresultat eller användningsförhållanden innebär att ett försök inte behöver utföras. Se den vägledande förteckningen nedan:

Försöksresultat eller användningsförhållande Försök behövs inte
Smältpunkten är över 300°C 7.5. Ångtryck
Oxideras lätt i vatten 7.7. Löslighet i vatten
Klassificeras som inte akut toxiskt vid kontakt med hud 8.1. Hudkorrosion/hudirritation
Klassificeras som frätande på huden 8.5 Akut toxicitet
Relevant information för miljöklassificering och miljömärkning finns tillgänglig 9.1.1. Korttidstoxicitet för ryggradslösa djur
Inget utsläpp till avloppsreningsverk 9.1.4. Respirationshämning med aktiverat slam

 

 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)