Behöver jag registrera?

Du måste ta reda på om det är du eller någon annan i din distributionskedja som har skyldighet att registrera ett visst ämne. 

 

1. Vilken identitet har du som registrant?

Du kan bara registrera ämnen om du är en fysisk person eller företräder en juridisk person, i enlighet med gällande nationell lagstiftning. Om ditt företag har etablerat flera juridiska personer, t.ex. dotterbolag, måste var och en av dessa juridiska personer lämna in sin egen registrering.

 

2. Var har du din hemvist?

Du kan bara registrera om du har din hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I detta område ingår följande länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Om du har din hemvist utanför EES behöver du antingen en importör eller en ”enda representant” för att registrera ditt ämne.

 

3. Vilken roll har du i distributionskedjan?

De olika rollerna definieras på ett särskilt sätt i Reach, som inte alltid motsvarar de definitioner som används i andra sammanhang.

Du kan ha flera roller när det gäller ett visst ämne – beakta alla dessa roller.

Du måste registrera om du

 • tillverkar ett ämne, dvs. producerar eller utvinner ett ämne, 
 • ansvarar för importen till EES av ett ämne, dvs. ansvarar för den fysiska införseln av ämnet till EES territorium (ämnet som sådant, eller ingående i en blandning eller en vara). Du behöver dock inte registrera om
  • alla dina leverantörer har utsett sina enda representanter, 
  • du återimporterar ett registrerat ämne, 
  • ditt ämne är föremål för tullövervakning med syfte att återexporteras, 
 • du producerar eller importerar en vara, dvs. införlivar ett ämne eller en blandning i eller på ett material för att framställa en vara, eller du ansvarar för importen till EES av en sådan vara. Du behöver dock inte registrera om
  • ämnet inte är avsett att släppas ut i miljön, 
  • ämnet redan har registrerats för samma användning av ett annat företag, 
 • du har utsetts som enda representant, dvs. dina leverantörer utanför EES (tillverkare eller producenter av en vara eller blandning) har utsett dig till att fullgöra de skyldigheter enligt Reach som annars skulle åligga deras importörer. 

 

Du behöver inte registrera om du endast

 • distribuerar ett ämne, dvs. förvarar och placerar ämnen på marknaden, som sådana eller i blandningar, för tredje parters räkning, 
 • förpackar om, dvs. överför ämnen eller blandningar från en behållare till en annan, i regel i samband med ompaketering eller omprofilering, 
 • formulerar, dvs. producerar blandningar (t.ex. målarfärger, lim, tvättmedel, diagnossatser) som oftast levereras vidare nedströms i leveranskedjan, 
 • är slutanvändare, dvs. använder kemikalier men levererar dem inte vidare nedströms.