Organisera sig för uppdaterade registreringsunderlag

Registreringsunderlaget måste spegla den befintliga kunskapen om hur ditt ämne kan användas säkert vid produktionsanläggningar och av användare i distributionskedjan. Det innebär att du fortfarande har jobb kvar att göra efter att du har lämnat in en registrering och fått ett registreringsnummer.

Du måste uppdatera din registrering – eller bidra till uppdateringen av den gemensamma delen av din registrering när

  1. din kunskap om ämnet eller dess användning förändras, till exempel rörande högre mängdintervall, nya användningsområden eller ändrad sammansättning av ämnet,
  2. du får ett utvärderingsbeslut där du uppmanas att lägga till information i din registrering.

Förändringar som påverkar uppdateringarna av din dokumentation

Om informationskraven för registrering av kemikalier i enlighet med Reach ändras kan det påverka uppdateringarna av underlaget. Du bör också vara uppmärksam på ändringarna av den harmoniserade klassificeringen och märkningen av farliga ämnen, som uppdateras genom en anpassning till tekniska framsteg som Europeiska kommissionen lägger fram varje år.

Echa kan genomföra it-screeningkampanjer för underlag för att lyfta fram aspekter av registreringarna som kan förbättras. Med anledning av detta kan Echa komma att påminna en registrant om att uppdatera sitt registreringsunderlag för att ta itu med de problem som lyfts fram och förbättra uppgifternas kvalitet vid framtida inlämningar. Det är dock fortfarande registrantens ansvar att hålla sina uppgifter aktuella. Som registrant bör du betrakta ditt underlag som ett ”levande dokument" och uppdatera det när ny information blir tillgänglig.

Praktiska råd om uppdatering av underlag

Nedan anges en rad praktiska aspekter som du bör tänka på när du uppdaterar ditt registreringsunderlag. Listan innehåller endast rekommendationer och bör inte betraktas som den enda källan till vägledning när det ska kontrolleras om underlaget behöver uppdateras.

 

1. Kontrollera om du fortfarande tillverkar/importerar ämnet

Om du inte längre tillverkar/importerar ämnet ska du inte längre ange tillverkning/import i registreringen i ditt Reach-IT-konto.

 

2. Kontrollera att ditt mängdintervall fortfarande är korrekt

Kontrollera om ditt registrerade mängdintervall fortfarande är aktuellt. Den mängd som ska beaktas är den kvantitet som tillverkades/importerades under föregående kalenderår (genomsnittet under de tre föregående åren gäller alltså inte längre).

Du behöver uppdatera ditt underlag om

  • de importerade eller tillverkade mängderna har minskat,
  • ditt mängdintervall har överskridit eller sannolikt kommer att överskrida det mängdintervall som för närvarande är registrerat.

Vid ett högre mängdintervall krävs mer information i ditt registreringsunderlag. Kontrollera med den ledande registranten om du har tillgång till denna information.

 

3. Se till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade i Reach-IT

Det är viktigt att se till att kontaktuppgifterna för dina registreringar och gemensamma inlämningar inom Reach-IT är aktuella. Vid behov kommer Echa att använda denna information för att kontakta dig. Dessa kontaktuppgifter (om det rör sig om kontaktuppgifter för en ledande registrant) kommer också att användas av potentiella registranter för att kontakta dig.

 

4. Har det skett några ändringar i sammansättningen av ditt ämne som påverkar registreringsunderlaget?

Se till att sammansättningen av ditt ämne ligger inom gränserna för de gemensamt inlämnade uppgifterna. Om så inte är fallet måste du antingen komma överens med den ledande registranten om att bredda sammansättningen, eller så behöver du avstå från att delta i det gemensamma inlämnandet av uppgifterna och lämna in nödvändig information på egen hand.

 

5. Omfattas alla dina användningar av ämnet av registreringsunderlaget?

Om kemikaliesäkerhetsrapporten lämnas in gemensamt av den ledande registranten, se till att alla dina användningar anges både i det ledande underlaget och i ditt eget underlag. Du måste ange användningarna under hela ämnets livscykel (till exempel nedströmsanvändarnas användningar).

Om kemikaliesäkerhetsrapporten inte lämnas in gemensamt ska du i ditt registreringsunderlag endast ange användningarna i din distributionskedja (dvs. dina och nedströmsanvändarnas användningar).

 

6. Meddela relevanta ändringar inom distributionskedjan

Vissa ändringar i din registrering ska meddelas inom din distributionskedja. Detta innefattar men är inte begränsat till ändringar i det utökade säkerhetsdatabladet, faroklassificeringar eller vägledningar om säker användning.

 

7. Vilka skyldigheter har du efter en framgångsrik registrering?

Registreringsunderlagen måste vara aktuella. Medregistranterna är skyldiga att bidra till uppdateringen av registreringsunderlaget. Detta innefattar skyldigheter avseende data- och kostnadsdelning. Se till att kontakta din ledande registrant för att kontrollera att du uppfyller alla skyldigheter avseende data- och kostnadsdelning enligt Reach.

 

8. Hur lång tid har jag på mig att uppdatera mitt registreringsunderlag?

I genomförandebestämmelserna om uppdatering av underlag anges vilka tidsfrister som gäller för att lämna in uppdateringar av underlag. Närmare information om detta finns i avsnittet ”Respektera tidsfristerna för uppdatering” på sidorna för fas 7.

 

Bild
Kom ihåg att hålla all din administrativa information – t.ex. informationen om din juridiska person, adress och kontaktperson – i Reach-IT uppdaterad. På så sätt kan myndigheterna och dina medregistranter alltid nå dig angående din registrering.