Informationskrav: 100–1 000 ton per år

För att registrera ett ämne i mängdintervallet 100–1 000 ton måste du lämna den information som anges i kolumn 1 i bilagorna VII–IX till Reach. I kolumn 2 anges vilka möjligheter till anpassning som finns för de specifika egenskaperna. Den standardinformation som krävs kan också anpassas i enlighet med de allmänna reglerna i bilaga XI.

Om en undersökning som ingår i förteckningen i bilaga IX (oavsett om den inbegriper försök på ryggradsdjur eller inte) behövs för registrering och inte finns tillgänglig hos medregistranterna, måste ni först överväga alla alternativa metoder för att uppfylla informationskravet. Endast i det fall ett informationskrav inte kan uppfyllas på annat sätt behöver ni enas om och sammanställa ett testningsförslag som ska lämnas in i det gemensamma registreringsunderlaget för bedömning av Echa. I väntan på Echas beslut måste ni införa och/eller rekommendera tillfälliga riskhanteringsåtgärder för era nedströmsanvändare.