Hur du skapar ditt registreringsunderlag med IUCLID

De här är de viktigaste stegen att följa när du skapar ditt registreringsunderlag med IUCLID.

 

1. Ladda ned och installera IUCLID

Du kan ladda ned IUCLID gratis från IUCLID:s webbplats. Om du är den enda personen inom ditt företag som arbetar med underlaget, är det förmodligen lämpligast att arbeta i desktopversionen på din egen dator. Alternativt kan du använda serverversionen, vilket innebär att flera personer inom ditt företag har tillgång till och kan arbeta med samma IUCLID-uppgifter samtidigt.

 

2. Skapa ditt ämnesdataset

Det första du ska göra i IUCLID är att skapa ett dataset för ditt ämne, vilket innefattar administrativa och vetenskapliga uppgifter om det ämne som du registrerar. Datasetet utgör grunden för din registrering och du måste ta med all den information som krävs i fråga om egenskaper, användning och exponering för ämnet. Du kan när som helst redigera datasetet vid ett senare tillfälle, till exempel om du hittar ny information om ditt ämne.

Om du har tagit med någon information i ditt ämnesdataset som inte bör offentliggöras på Echas webbplats, kan du indikera detta genom att använda flaggor för konfidentiell behandling. Varje begäran om konfidentiell behandling måste vara väl motiverad.

Innan du går vidare, kontrollera att ditt ämnesdataset är fullständigt genom att köra IUCLID:s plug-in-funktion Validation Assistant. Då ser du om ditt dataset är fullständigt eller om du behöver justera något.

Validation Assistant markerar de fält som du behöver titta närmare på. För att kunna slutföra inlämningen av ditt underlag till Echa, måste du korrigera allt som markerats av inlämningskontrollen. Kvalitetskontroller är till för att hjälpa dig att förbättra kvaliteten på dina uppgifter. Framtida uppdateringar av IUCLID 6 kommer att innehålla ytterligare kvalitetskontroller för att hjälpa dig att skapa ett underlag av hög kvalitet.

 

3. Skapa ditt underlag

Den fil som du skickar in till Echa för att registrera ditt ämne kallas för ett underlag (eng. dossier). Ett underlag är en skrivskyddad kopia av ditt ämnesdataset, kompletterat med administrativ information om typen av registrering.

Genom att högerklicka på ditt ämnesdataset och välja alternativet ”Create Dossier” (skapa underlag) startar du guiden för att skapa underlag, som vägleder dig genom processen.

När du skapar ditt registreringsunderlag i IUCLID, var uppmärksam på följande:

  • Typ av inlämning: välj rätt inlämningstyp (eng. submission type) i guiden för att skapa underlag: registrerar du ett ämne för standardanvändningar (ämnet används som det är eller i blandningar) och med standardinformationskrav? Omfattar din registrering ett ämne som uteslutande används som intermediär (ämnet används för att framställa ett annat ämne)? Är du en ledande eller deltagande registrant?
  • Administrativ information: du kan begära att viss information, som ditt mängdintervall eller registreringsnummer, behandlas konfidentiellt.
  • Om du har rätt till avgiftsbefrielse för underlag som avser 1–10 ton per år, måste du också ange det här. Detta gäller om om du frivilligt tillhandahåller fullständig standardinformation för ditt ämne, även om du skulle kunna registrera det med nedsatta informationskrav.
  • Ge ditt underlag ett namn: du bör ange ett namn på ditt underlag under ”additional administrative information” (ytterligare administrativ information). Namnet bör göra att du enkelt kan identifiera underlaget i ditt eget system. Använd inte konfidentiell information i namnet eftersom det kan läsas av alla som du delar underlaget med.

 

4. Granska ditt underlag

Efter att du har fört in all information i ditt underlag, kan du granska det. Då öppnar du Validation Assistant en gång till och kör den nu på ditt underlag. Även om Validation Assistant inte visade några fel när du körde den på ämnesdatasetet, är det viktigt att du kör den även på det slutliga underlaget – du kan ha lagt till någon information medan du skapade underlaget som gör att fullständighetskontrollen ger ett annat resultat.

 

5. Kör ”dissemination preview” (förhandsvisning av informationsspridning) för att se vad som kommer att offentliggöras på nätet.

Stora delar av ditt registreringsunderlag görs offentligt tillgängliga enligt lag, men du kan begära att viss information behandlas konfidentiellt. Med hjälp av plug-in-funktionen ”dissemination preview” kan du i förväg se vad som kommer att offentliggöras baserat på vilka uppgifter du begärt konfidentiell behandling för i underlaget.

Echa kommer att kontrollera de begäranden om konfidentiell behandling som du gjort i underlaget. Om din begäran avslås, kommer du att ges möjlighet att förbättra din motivering. Om en begäran saknar skälig motivering, kommer informationen att offentliggöras.

 

6. Exportera och skicka in ditt underlag

När du är nöjd med de inlagda uppgifterna i ditt underlag i IUCLID, exporterar du det först till din dator innan du skickar in det till Echa med användning av Reach-IT.