Vad behöver du tänka på för företaget?

Det krävs tid, pengar och kunskap för att sammanställa ett registreringsunderlag som visar att ditt ämne är säkert att använda.

Du måste föra en dialog, och oftast ingå avtal, med företag som är medregistranter och enas om hur ni ska dela på kostnaderna för att ta fram farodata och arbetet med att göra en riskbedömning. Dessutom måste ni komma överens om hur informationen ska presenteras i registreringsunderlaget.

Kom ihåg att du med hjälp av registreringsunderlaget kan visa dina kunder att du är en ansvarsfull leverantör som har bidragit till säker användning av kemikalier. 

 

1. Vilken är marknaden för ditt ämne?

Förstå kundernas behov
Informera dina kunder redan på ett tidigt stadium om att du tänker registrera ämnet, så att du får klart för dig vilken efterfrågan som finns.

Fundera över framtida föreskrifter som kan gälla ditt ämne
Har ämnet inneboende egenskaper som innebär att det kan orsaka risker för människors hälsa och miljön? Om svaret är ja kanske ämnet inom en snart framtid fasas ut som en följd av andra Reach-processer, t.ex. krav på godkännande.

2. Hur påverkar Reach-registreringen ditt företag?

Bestäm typen av registrering
Inom vilket mängdintervall tänker du registrera ditt ämne?  Avser registreringen endast intermediär användning under strängt kontrollerade betingelser? Vilka data som måste lämnas in och kostnaderna för registreringen skiljer sig kraftigt åt beroende på mängdintervall och typen av registrering.

Samla in och bedöm tillgänglig information om ditt ämne
Baserat på vilken typ av registrering du gör måste du samla in uppgifter om ämnet och dess effekter på människors hälsa och miljön. Detta är en uppgift för experter. Finns dessa kunskaper inom företaget eller behöver du anlita utomstående?

Sammanställ ditt eget registreringsunderlag
Det mesta av uppgifterna lämnas in gemensamt med andra företag, men viss information måste varje registrant lämna in separat. Du måste avgöra om du ska lägga ut arbetet på entreprenad eller göra det internt.

Beräkna registreringsavgiften
För att göra en Reach-registrering måste du betala en avgift till Echa, vars storlek beror på mängdintervall, typ av registrering och ditt företags storlek.

Avgiften är lägre för små och medelstora företag. Du måste kontrollera noga om du tillhör denna grupp, eftersom Echa kan begära in dokumentation som visar detta på ett senare stadium.

Kartlägg användningar och användningsförhållanden för ditt ämne både för din egen användning och för användningar i din distributionskedja
Finns det användningar som du vill ska behandlas som konfidentiella? Om det gäller ett ämne som du registrerar för 10 ton per år eller mer måste du själv göra en kemikaliesäkerhetsbedömning av ämnet.

Vet du vilka dina kunders viktigaste användningar av ämnet är? Vilka användningar vill du ska omfattas av din registrering?

Känner du dina kunder och leverantörer väl? Om du gör det kan du troligen räkna med att de hjälper dig samla in information för din registrering. Om inte behöver du avsätta tid och resurser för att ta fram de data som behövs.

Tillhör du en branschorganisation? Om ja, har de organiserat arbetet med att samla information om användningar? I annat fall kan du själv behöva sammanställa den informationen.

Håll registreringen uppdaterad
När ditt ämne har registrerats måste du se till att registreringen är aktuell. Du måste till exempel bedöma nya användningar och visa att de är säkra och omfattas av registreringen. Dessutom kan myndigheter begära uppdateringar. Avsätt resurser för att göra uppdateringar.

3. Du måste samarbeta med andra företag

Hitta dina medregistranter
Om du har medregistranter för ditt ämne förväntas du dela registreringskostnaderna med dem. Detta minskar dina egna kostnader. Gemensam registrering förhindrar dessutom dubbelarbete och att djurförsök utförs i onödan.

Det kan också hända att du är den enda som registrerar ämnet. Det innebär visserligen att inga resurser behövs för samarbete med andra, men du måste själv göra hela arbetet med registreringen.

Sätt igång samarbetet med medregistranterna
Medregistranter behöver enas om hur de ska samarbeta.

Om du ska organisera samarbetet från början måste du investera tid och resurser i startfasen.

Om ditt ämne redan är registrerat går registreringsprocessen i regel snabbare och innebär mest att komma överens om en kostnadsfördelning med de befintliga registranterna.

Samverka med dina medregistranter
Du och dina medregistranter behöver enas om innehållet i den gemensamma registreringen. Det innebär att du behöver satsa på samarbete i form av t.ex. möten eller webbkonferenser.

Bedöm den information ni som en grupp medregistranter har
Baserat på typen av registrering och den information dina medregistranter har måste du göra en bedömning av om informationen är tillförlitlig och relevant. Detta är en uppgift för experter. Tillsammans med dina medregistranter behöver du bestämma om detta arbete ska läggas ut på entreprenad eller inte.

Förhandla om gemensamt utnyttjande av data (datadelning)
Ägarna till data har rätt till ersättning för dessa. Du måste avsätta resurser för sådana förhandlingar.

Skaffa den information som saknas för din registrering
Om du eller dina medregistranter inte har alla data som krävs för registreringen måste ni bestämma hur ni bäst går till väga för att få fram de data som fattas. Detta är en uppgift för experter. Tillsammans med dina medregistranter behöver du bestämma om uppdraget ska läggas ut på entreprenad eller inte.

Kom ihåg att testning på ryggradsdjur endast ska göras som en sista utväg.

Sammanställ det gemensamma registreringsunderlaget
Registreringsinformationen måste anges fält för fält i ett registreringsunderlag. Tillsammans med dina medregistranter behöver du bestämma om detta arbete ska läggas ut på entreprenad eller inte.

Håll registreringen uppdaterad
När ämnet har registrerats måste du se till att även den gemensamma delen av registreringen är aktuell. Dessutom kan myndigheterna begära uppdateringar. Avsätt resurser för att göra uppdateringar och kom överens med dina medregistranter om hur en uppdatering ska gå till.

 

4. Organisera det företagsinterna arbetet

Rationalisera de interna processerna för en Reach-registrering
Det kan ta ett år att sammanställa uppgifter för en registrering. Om det inte finns några uppgifter om farorna med ämnet kan det ta ännu längre tid. Om du ska registrera flera ämnen bör du göra en tydlig projektplan så att arbetsbördan blir hanterlig.

Känner dina kollegor till Reach och vad det innebär för ert företag? På lång sikt lönar det sig att ha ett internt system för att följa upp Reach-ärenden. Du kan t.ex. behöva involvera faktureringsavdelningen, försäljningsavdelningen och kollegor som utarbetar säkerhetsdatablad.

Planera hur du kan följa upp mängderna av ämnet på företaget. Företaget kan t.ex. importera ett ämne från flera länder, använda det både som intermediär och icke-intermediär, och importera det som sådant eller i blandningar - allt detta påverkar företagets skyldigheter.

Förbered dig på att säkerhetsdatabladen kommer att behöva ses över
Ny information som framkommer medan registreringsprocessen pågår kan leda till förändringar, t.ex. av ämnets klassificering, och säkerhetsdatabladen kan behöva uppdateras. När säkerhetsdatabladet uppdateras måste du bifoga exponeringsscenarier för farliga ämnen som registreras för 10 ton per år eller mer.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)