Behöver mitt ämne registreras?

När du känner till ditt ämnes identitet måste du kontrollera om ämnet behöver registreras eller om det är undantaget från registrering.

På Echas webbplats kan du kontrollera om ämnet redan finns registrerat. Det är en första indikation på om ditt ämne behöver registreras eller inte.

 

Steg 1. Kontrollera om ämnet som sådant är undantaget från registrering

Följande ämnen behöver inte registreras, oavsett hur du använder dem:

 • Polymerer: ämnen som uppfyller definitionen av en polymer enligt Reach-förordningen behöver inte registreras, men de monomerer och andra ämnen som används för tillverkning av polymeren kan behöva registreras.
 • Ämnen som tas upp i bilaga V till Reach: i denna förteckning beskrivs 13 breda ämneskategorier.
 • Ämnen som ingår i bilaga IV till Reach: denna förteckning innehåller 68 lågriskämnen, oftast av naturligt ursprung, inklusive vatten.
 • Radioaktiva ämnen: ämnen som avger sådan strålning att människor och miljö behöver skyddas regleras av Euratomdirektivet.
 • Ämnen som omfattas av ett nationellt undantag på grund av försvarsintressen.
Steg 2. Kontrollera om användningen av ämnet är undantaget från registrering
Ämnen behöver inte registreras om de endast används
 
 • som icke-isolerade intermediärer: intermediärer som under syntesen inte avsiktligt avlägsnas från den utrustning i vilken syntesen äger rum (utom för provtagning),
 • för produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD): dessa ämnen är undantagna från registrering i fem år (förlängningar är möjliga) om du rapporterar din PPORD-verksamhet till Echa,
 • i livsmedel eller foder (inklusive som tillsatser eller smakämnen),
 • i läkemedel för människor eller djur, som aktiva substanser eller hjälpämnen,
 • som aktiva substanser i biocidprodukter eller växtskyddsprodukter. Dessa betraktas som redan registrerade.

Om ditt ämne även används för andra ändamål som inte är undantagna måste det registreras för dessa användningar.

 

Steg 3. Kontrollera om ditt ämne är undantaget från registrering på grund av sitt ursprung eller sin historia
Följande ämnen behöver inte registreras:
 
 • Ämnen som redan är registrerade, exporterade och återimporterade till EES. 
 • Ämnen som är föremål för tullövervakning med syfte att återexporteras. 
 • Avfall: ämnen som kasseras som avfall (från hushåll eller från yrkesmässig eller industriell användning) enligt definitionen i ramdirektivet om avfall behöver inte registreras, men ämnen som produceras vid återvinning av avfall ska registreras, förutom
 • återvunna ämnen som redan är registrerade.
Följande ämnen är inte undantagna från registrering, men särskilda bestämmelser gäller enligt Reach: 
 
 • Nanopartiklar. 
 • Icke-farliga ämnen och icke-klassificerade ämnen. 
 • Ämnen i kosmetiska produkter.
 • Material som kommer i kontakt med livsmedel.
 • Bränsle, drivmedel. 
 • Ämnen som ingår i blandningar under en viss koncentrationsgräns.
 • Isolerade intermediärer som används på plats eller transporteras. 
 • Ämnen som inger mycket stora betänkligheter. 
 • Ämnen för vilka det krävs tillstånd eller som är begränsade. 
 • Ämnen som har anmälts av någon annan enligt direktiv 67/548/EEG. 
Om du tidigare har anmält ditt ämne betraktas denna anmälan nu som en registrering enligt Reach och du är skyldig att hålla registreringen uppdaterad.