Behöver mitt ämne registreras?

När du känner till ditt ämnes identitet måste du kontrollera om det omfattas av registreringsplikt.

Du kan börja med att kontrollera på Echas webbplats om ämnet redan är registrerat för att få en första indikation på om du behöver registrera det eller inte.

 

Steg 1. Kontrollera om ditt ämne som sådant är undantaget från registrering.

Följande ämnen behöver inte registreras oavsett hur du använder dem:

 • Polymerer: ämnen som uppfyller definitionen av en polymer enligt Reach-förordningen behöver inte registreras, men de monomerer och andra ämnen som används för framställningen av polymeren kan behöva registreras.
 • Ämnen som tas upp i bilaga V till Reach-förordningen: denna förteckning innehåller 13 breda ämneskategorier.
 • Ämnen som ingår i bilaga IV till Reach-förordningen: denna förteckning innehåller 68 lågriskämnen av naturligt ursprung, inklusive vatten.
 • Radioaktiva ämnen: ämnen som avger sådan strålning att människor och miljö behöver skyddas regleras av Euratomdirektivet.
 • Ämnen som omfattas av ett nationellt undantag med hänvisning till försvarsintressen.
Steg 2. Kontrollera om din användning är undantagen från registrering.
Följande ämnen behöver inte registreras när de endast används på nämnda sätt.
 
Om ditt ämne används på andra sätt måste det registreras.
 
 • Icke-isolerade intermediärer: intermediärer som under syntesen inte avsiktligt avlägsnas från den utrustning i vilken syntesen äger rum (utom för provtagning).
 • Ämnen som används för produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD): dessa ämnen är undantagna från registrering i fem år (förlängningar är möjliga), förutsatt att du rapporterar din PPORD-verksamhet till Echa.
 • Ämnen som används i livsmedel eller foder (inklusive som tillsatser eller smakämnen).
 • Ämnen (aktiva substanser eller hjälpämnen) som används i läkemedel för human eller veterinärmedicinsk användning.
 • Verksamma ämnen som används i biocidprodukter eller växtskyddsmedel. Dessa betraktas som redan registrerade.

 

Steg 3. Kontrollera om ditt ämne är undantaget från registrering på grund av sitt ursprung eller sin historia.
Följande ämnen behöver inte registreras:
 
 • Återimporterade ämnen som är registrerade sedan tidigare.
 • Ämnen som står under tullövervakning med syfte att återexporteras.
 • Avfall: ämnen som innehavaren gör sig av med (från hushåll eller från yrkesmässig eller industriell användning) enligt definitionen i ramdirektivet om avfall behöver inte registreras, men ämnen som produceras från återvinning av avfall ska registreras, förutom
 • återvunna ämnen som redan registrerats.
Följande ämnen är inte undantagna från registrering, men särskilda bestämmelser gäller för dem enligt Reach-förordningen:
 
 • Nanopartiklar.
 • Icke-farliga ämnen och icke-klassificerade ämnen.
 • Ämnen i kosmetiska produkter.
 • Material och produkter som kommer i kontakt med livsmedel.
 • Bränsle, drivmedel.
 • Ämnen som ingår i blandningar under en koncentrationsgräns.
 • Isolerade intermediärer som används på plats eller transporteras.
 • Ämnen som inger mycket stora betänkligheter.
 • Ämnen som berörs av tillstånd eller begränsning.
 • Ämnen som har anmälts av någon annan enligt direktiv 67/548/EEG.
Om du tidigare har anmält ditt ämne betraktas denna anmälan nu som en registrering enligt Reach, och du har skyldighet att hålla registreringen uppdaterad.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)