Från inlämning till beslut

Ditt underlag kommer att genomgå följande steg efter inlämningen:

 

1. Kontroll av verksamhetsregler

Kontrollen av verksamhetsregler säkerställer att ditt underlag kan behandlas av Echa. Echa verifierar till exempel att ditt underlag har korrekt IUCLID-format och att viss administrativ information överensstämmer med din inlämningstyp.

Ett godkännande enligt verksamhetsreglerna är endast en bekräftelse på att ditt underlag har antagits för behandling, och betyder inte att din registrering är slutförd. När du gått igenom kontrollen av verksamhetsregler med godkänt resultat får du ett inlämningsnummer. Detta är ditt referensnummer i all korrespondens som gäller din registrering fram till dess att du har fått ett registreringsnummer.

Om ditt underlag inte klarar kontrollen av verksamhetsregler måste du korrigera underlaget och lämna in det på nytt.

 

2. Kontroll av teknisk fullständighet

När ditt underlag blivit godkänt för behandling är nästa steg kontrollen av teknisk fullständighet. I det här skedet kontrolleras ditt underlag för att bekräfta att all information som krävs enligt Reach finns med. I denna kontroll ingår manuell verifiering av vissa uppgifter som inte kan kontrolleras automatiskt. Om information saknas måste du på nytt lämna in ett fullständigt underlag inom den angivna tidsramen.

Om ditt underlag inte klarar kontrollen av teknisk fullständighet tillåts bara ett ytterligare inlämningsförsök. Kontakta Echas stöd- och informationspunkt om du inte är säker på vilken information du fortfarande måste lämna in. Om det andra försöket misslyckas måste du göra en ny inlämning. Om du har betalat registreringsavgiften kommer denna inte att återbetalas.

 

3. Fakturering av registreringsavgiften

Samtidigt som kontrollen av teknisk fullständighet utförs får du en faktura på registreringsavgiften via Reach-IT. Du måste betala fakturan senast på förfallodagen.

Om du inte betalar hela avgiften senast på fakturans förfallodag kommer ditt underlag att underkännas och du måste göra en ny inlämning. Echa kan inte acceptera sena inbetalningar. Om du betalar för sent kommer din registrering att underkännas och du måste göra en ny inlämning. Vid ett underkännande kan inte Echa återbetala några inbetalda avgifter.

 

4. Beslut avseende din registrering

Du får ett beslut avseende din registrering från Echa genom Reach-IT.

Om kontrollen av teknisk fullständighet har godkänts och fakturan är betald anses ditt underlag vara komplett och du får ett registreringsnummer. Registreringsdatumet är det datum då du mottar inlämningsnumret från Echa.

Om ditt underlag inte klarar kontrollen av teknisk fullständighet en andra gång eller om du inte betalar avgiften i tid, kommer underlaget att underkännas.

 

5. Publicering av information från ditt underlag

Echa kommer automatiskt att offentliggöra all icke-konfidentiell information från ditt registreringsunderlag på sin webbplats. Du kan begära att information ska vara konfidentiell, vilket Echa då kommer att bedöma. Om begäran saknar skälig motivering kommer informationen att offentliggöras. Läs mer på vår webbplats Publicering av information från underlag.

Kommunikation med dina kunder

Du kan behöva uppdatera säkerhetsdatabladet för ditt ämne efter registreringen.

Säkerhetsdatablad måste uppdateras i följande fall:

  • När du har ny information om farorna eller riskhanteringsåtgärderna för ditt ämne.
  • När ett tillstånd för dig att använda ett ämne har beviljats eller avslagits.
  • Efter att användningen av ditt ämne har begränsats.

Kom ihåg att ange registreringsnumret när du uppdaterar ditt säkerhetsdatablad efter Reach-registreringen.