Informationskrav: 10–100 ton per år

För att registrera ett ämne i mängdintervallet 10–100 ton måste du lämna den information som anges i kolumn 1 i bilagorna VII och VIII till Reach, vilket inbegriper vissa fysikalisk-kemiska data, toxikologisk och ekotoxikologisk information. I kolumn 2 anges vilka möjligheter till anpassning som finns för de specifika egenskaperna. Den standardinformation som krävs kan också anpassas i enlighet med de allmänna reglerna i bilaga XI.

Dessutom måste du dokumentera resultaten av kemikaliesäkerhetsbedömningen i en kemikaliesäkerhetsrapport i enlighet med bilaga I till Reach. Du måste komma överens med dina medregistranter om den ledande registranten ska lämna in kemikaliesäkerhetsrapporten gemensamt eller om alla enskilda registranter ska lämna in sina egna kemikaliesäkerhetsrapporter. Du bör helst också komma överens med dina medregistranter om lämplig klassificering och märkning.

Tillförlitliga slutsatser om klassificering och PBT- och vPvB-bedömning är hörnstenar i en bra kemikaliesäkerhetsbedömning, eftersom exponeringsbedömning och riskkarakterisering är en följd av klassificering och uppfyllande av PBT- och vPvB-kriterierna.

Skyldigheten att sammanställa ett testningsförslag gäller även när de potentiella registranterna, genom att tillämpa reglerna i kolumn 2 i bilagorna, föreslår tester (på högre nivå) enligt bilagorna IX eller X som ett alternativ till standardkraven i bilagorna VII och VIII.