Registracija

Registracija – tai būdas parodyti, kad jūsų cheminė medžiaga tiekimo grandinėje tvarkoma saugiai ir užtikrinama, kad būtų apsaugota žmonių sveikata ir aplinka. Šią informaciją pateikiate registracijos dokumentacijoje, kurią teikiate ECHA.

Dokumentacija, kurią turite pateikti, priklauso nuo rinkai pateikiamos cheminės medžiagos kiekio, cheminės medžiagos pavojų ir ar cheminė medžiaga naudojama tik kaip tarpinė cheminė medžiaga gaminant kitą cheminę medžiagą griežtai kontroliuojamomis sąlygomis.

Į registracijos dokumentaciją įtraukiamas cheminės medžiagos naudojimo būdų aprašymas, nurodomos fizikinės ir cheminės, ekotoksikologinės ir toksikologinės savybės, taip pat pavojaus ir rizikos vertinimas, iš kurio matyti, kaip kontroliuojama su cheminės medžiagos naudojimu susijusi rizika.

Registracijos dokumentacijos pateikiamos IUCLID formatu per REACH-IT priemonę. Dažniausiai turėsite sumokėti registracijos mokestį.

 

 

Registracija taikoma cheminėms medžiagoms

Kiekviena cheminė medžiaga turi būti registruojama atskirai. Jeigu savo veikloje naudojate cheminių medžiagų mišinius, pavyzdžiui, ploviklius ir dažus, arba gaminius, iš kurių išsiskiria cheminės medžiagos, pavyzdžiui, drėgnais servetėles, privalote atskirai įregistruoti mišinyje arba gaminyje naudojamas chemines medžiagas.

Privalote nustatyti savo cheminių medžiagų tapatybę ir pavadinimą pagal tam tikras taisykles ir kriterijus, kad galėtumėte pamatyti, ar jūsų cheminės medžiagos yra tokios pat kaip ir kitose įmonėse. Tokiu atveju cheminę medžiagą privalote registruoti kartu su tomis įmonėmis.

 

Kaip atlikti registraciją kartu su kitomis įmonėmis?
Registraciją privalote atlikti prieš pradėdami gamybą arba importą.

Vadinasi, bet kurią cheminę medžiagą privalote įregistruoti prieš ją pagamindami arba importuodami į Europos ekonominę erdvę.

Iki 2018 m. gegužės 31 d. jūsų cheminės medžiagos rūšis (kuriai taikomas arba netaikomas pereinamasis laikotarpis) turėjo lemiamą reikšmę nustatant jūsų registracijos laiką. Dėl bet kokios dokumentacijos, pateiktos po 2018 m. gegužės 31 d., privalote sulaukti savo registracijos numerio ir tik po to galite pradėti gaminti arba importuoti savo cheminę medžiagą.

 

 

Praktiniai patarimai dėl registracijos pakeitimų

Pereinamojo laikotarpio sistema, skirta cheminių medžiagų, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, registracijai, baigė galioti 2018 m. gegužės 31 d. Įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/1692 paaiškinta, kaip reikėtų registruoti chemines medžiagas po šios datos.

1. Kiekio per kalendorinius metus apskaičiavimas

Nuo 2020 m. sausio 1 d. savo prievolę registruoti turite nustatyti atsižvelgdami į per kalendorinius metus pagaminamos arba importuojamos cheminės medžiagos kiekį. Cheminių medžiagų, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, kiekio apskaičiavimo remiantis trejų metų vidurkiu tvarka nebetaikoma.

Daugiau informacijos rasite skiltyje „Jūsų registracijos prievolės“.

2. Preliminarios registracijos nebeatliekamos

Nuo 2020 m. sausio 1 d. nebegalite naudoti preliminarios registracijos kaip atskaitos taško savo cheminei medžiagai registruoti. Vietoje to, prieš registraciją privalote pateikti užklausą ECHA.

3. Pareiga pateikti užklausą dėl visų cheminių medžiagų

Nuo 2020 m. sausio 1 d. pareiga pateikti užklausą taip pat taikoma cheminėms medžiagoms, kurias anksčiau įregistravote preliminariai, tačiau faktinės registracijos dar neatlikote. Jeigu planuojate įregistruoti kokią nors cheminę medžiagą, privalote pateikti ECHA užklausą, siekdami išsiaiškinti, ar dėl tos cheminės medžiagos jau pateikta registracijos dokumentacija. Tuomet gausite ankstesnių registruotojų kontaktinius duomenis, jeigu tokių yra duomenų bazėje. Jie bus naudingi jums vykdant su dalijimusi duomenimis ir registracija susijusias prievoles.

Daugiau informacijos rasite skiltyje „Bendros registracijos dalyvių paieška“.

4. Bendros registracijos dalyviai toliau bendradarbiauja

Nors informacijos apie cheminę medžiagą apsikeitimo forumų (SIEF) dalyviai oficialiai nebėra įpareigoti atsakyti į prašymus, prievolė dalytis duomenimis ir atlikti bendrą registraciją toliau taikoma visiems tos pačios cheminės medžiagos bendriems registruotojams.

Bendros registracijos dalyviai vis tiek turi dėti visas pastangas, kad dalytųsi duomenimis ir užtikrintų, kad dalijimosi informacija išlaidos būtų nustatytos sąžiningai, skaidriai ir nediskriminuojant.

Įgyvendinimo reglamente rekomenduojama, kad registruotojai naudotų panašias neoficialias ryšių palaikymo platformas, kurias jie naudodavo iki 2018 m. gegužės 31 d. registruodami chemines medžiagas, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis.

Daugiau informacijos rasite skiltyje „Bendradarbiavimas“.

5. Galite pateikti tik vienos rūšies ginčą dėl dalijimosi duomenimis

Nuo 2020 m. sausio 1 d. ginčus dėl dalijimosi duomenimis galite pateikti tik pagal 27 straipsnį. Ginčų pateikimas pagal 30 straipsnį nebeįmanomas, net jeigu derybos buvo pradėtos iki 2018 m. gegužės 31 d. Tai reiškia, kad ieškovai gali gauti leidimą pateikti nuorodas į visus registracijoje nurodytus tyrimus (27 straipsnis), palyginti su galimybe nurodyti tik su stuburiniais gyvūnais susijusius tyrimus (30 straipsnis).

Daugiau informacijos rasite skiltyje „Bendradarbiavimas > Praktiniai ginčai“.

6. Išlieka galimybė pasinaudoti mažesniais informacijai keliamais reikalavimais

Cheminėms medžiagoms, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis ir kurios neatitinka REACH reglamento III priedo kriterijų, toliau gali būti taikomi mažesni informacijai keliami reikalavimai, jeigu registruojamas mažiausias tokių cheminių medžiagų kiekis tonomis (1–10 tonų per metus).

Jeigu jūsų cheminė medžiaga atitinka mažesnių informacijai keliamų reikalavimų sąlygas, ją galite įregistruoti pateikdami registracijos dokumentaciją, į kurią įtraukiate informaciją tik apie jos fizikines ir chemines savybes. Kita vertus, galite pateikti savo registraciją nurodydami išsamią informaciją, kurios reikalaujama registruojant 1–10 tonų metinį kiekį, ir reikalauti atleisti nuo mokesčio, kad būtų sumažintas jūsų registracijos mokestis.

Daugiau informacijos rasite skiltyje „Kokia informacija jums reikalinga“ > „Mažesni informacijai keliami reikalavimai“. Ši galimybė galioja tik cheminėms medžiagoms, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis.

7. Pareiškimas dėl jūsų cheminei medžiagai taikomo pereinamojo laikotarpio

Kadangi cheminėms medžiagoms, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, pereinamojo laikotarpio režimas nebetaikomas, dažniausiai savo registracijoje nebereikia nurodyti, kad jūsų cheminei medžiagai taikomas pereinamasis laikotarpis.

Tačiau toliau išvardytais atvejais savo registracijoje privalote toliau nurodyti, kad jūsų cheminei medžiagai taikomas pereinamasis laikotarpis:

  • jeigu registruojate cheminę medžiagą, kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis ir kuri neatitinka III priedo kriterijų, susijusių su mažiausiu kiekiu tonomis (1–10 tonų per metus), įskaitant mažesnius informacijai keliamus reikalavimus;
  • jeigu registruojate cheminę medžiagą, kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis ir kuri neatitinka III priedo kriterijų, susijusių su mažiausiu kiekiu tonomis (1–10 tonų per metus), įskaitant standartinius informacijai keliamus reikalavimus ir reikalavimą atleisti nuo mokesčio;
  • jeigu pateikiate prašymą, kad jūsų cheminės medžiagos, kuriai netaikomas pereinamasis laikotarpis, pavadinimas 6 metus būtų laikomas konfidencialiu.

Tai, ar jūsų cheminei medžiagai taikomas pereinamasis laikotarpis, privalote nustatyti remdamiesi cheminės medžiagos, kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis, apibrėžtimi. Nėra svarbu, ar cheminę medžiagą įregistravote preliminariai, ar ne.

Cheminė medžiaga, kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis, apibrėžiama kaip tokia, jeigu ji atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

  1. yra įrašyta į Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašą (EINECS); [Cheminės medžiagos, kurių EB numeris prasideda skaičiumi 2 arba 3, yra įtrauktos į EINECS sąrašą.]
  2. ji buvo pagaminta valstybėje narėje arba importuota į valstybę narę, tačiau gamintojas arba importuotojas jos nepateikė rinkai 1992 m. birželio 1 d. – 2007 m. gegužės 31 d. laikotarpiu, jeigu turite tai patvirtinančius dokumentinius įrodymus;
  3. gamintojas arba importuotojas ją pateikė valstybės narės rinkai iki 2007 m. birželio 1 d., ir ji atitinka „polimerais nebelaikomų medžiagų“ (angl. NLP) kriterijus, jeigu turite tai patvirtinančius dokumentinius įrodymus. [Cheminės medžiagos, kurių EB numeris prasideda skaičiumi 5, yra įtrauktos į NLP sąrašą.]

Kitu atveju jūsų cheminė medžiaga laikoma chemine medžiaga, kuriai netaikomas pereinamasis laikotarpis.