Informacijai keliami reikalavimai: 10–100 tonų per metus

Norėdami įregistruoti cheminę medžiagą, kurios kiekis tonomis yra 10–100 tonų, turite pateikti REACH reglamento VII ir VIII priedų 1 stulpelyje nurodytą informaciją, kuri apima tam tikrus fizikinius ir cheminius duomenis, toksikologinę ir ekotoksikologinę informaciją. 2 stulpelyje nurodytos su konkrečiomis savybėmis susijusios pritaikymo galimybės. Nustatyta reikalaujama standartinė informacija taip pat gali būti pritaikoma pagal XI priede nustatytas bendrąsias taisykles.

Be to, privalote dokumentuoti savo cheminės saugos vertinimo (CSA) rezultatus cheminės saugos ataskaitoje (CSR), kaip to reikalaujama pagal REACH reglamento I priedą. Bendros registracijos dalyviai turi susitarti, ar pagrindinis registruotojas pateiks bendrą CSR, ar pavieniai registruotojai atskirai pateiks savo CSR. Be to, su bendros registracijos dalyviais tikriausiai susitarsite dėl tinkamos klasifikacijos ir ženklinimo.

Patikimos išvados dėl klasifikacijos ir PBT / vPvB vertinimo yra gero cheminės saugos vertinimo pagrindas, nes poveikio vertinimą ir rizikos apibūdinimą lemia klasifikavimas ir PBT / vPvB kriterijų įgyvendinimas.

Prievolė parengti pasiūlymą atlikti bandymą taip pat galioja, kai potencialūs registruotojai, laikydamiesi priedų 2 stulpelyje nurodytų taisyklių, pasiūlo (aukštesnės pakopos) IX arba X prieduose nurodytus bandymus kaip alternatyvą standartiniams VII ir VIII priedų reikalavimams.