Informacijai keliami reikalavimai: 10–100 tonų per metus

Norėdami užregistruoti cheminę medžiagą, kurios per metus pagaminama arba importuojama nuo 10 iki 100 tonų, turite pateikti informaciją apie tos cheminės medžiagos fizikines ir chemines, toksikologines ir ekotoksikologines savybes. Išsamią informaciją rasite REACH reglamento VII ir VIII prieduose.

Atsižvelgdami į jūsų turimus duomenis, su kartu tą pačią cheminę medžiagą registruojančiais asmenimis turite susitarti dėl tinkamo jūsų cheminės medžiagos klasifikavimo ir ženklinimo.

Be to, cheminės saugos ataskaitoje turite pateikti cheminės saugos vertinimo rezultatus. Bendrosios cheminės saugos ataskaitų rengimo nuostatos pateiktos REACH reglamento I priede.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)