Jūsų duomenų rinkimo strategija

Prieš cheminės medžiagos įregistravimą yra keturi duomenų rinkimo proceso etapai. Su kitais tos pačios cheminės medžiagos registruotojais susitarkite, kaip pasiskirstysite darbus, arba kai kuriuos arba visus darbus paveskite rangovui.

 

1. Surinkite visą prieinamą informaciją

Surinkite esamų tyrimų (bandymų) rezultatus, susijusius su jūsų chemine medžiaga, ir įvertinkite jų kokybę.

Taip pat turėtumėte peržiūrėti prieinamą mokslinę literatūrą ir vadovus. Aprašant cheminės medžiagos fizikines ir chemines savybes dažnai praverčia literatūroje pateikta informacija, tačiau tam turi būti naudojamasi bent keliais nepriklausomais informacijos šaltiniais.

 

2. Įvertinkite informacijos poreikius

Pagal savo kiekio tonomis lygį nustatykite, kokia informacija jums reikalinga.

Bendroje registracijos dokumentacijos dalyje turi būti įvykdyti VII priede nustatyti informacijai keliami reikalavimai, taikomi viršutiniam bendros registracijos dalyvių registruojamo kiekio tonomis lygiui.

Įsitikinkite, kad atsižvelgėte į naujausius bandymų reikalavimus. Perskaitykite, kas nustatyta REACH reglamente ir susijusiuose teisės aktuose.

 

3. Palyginkite 1 ir 2 etapo rezultatus, nustatykite, kokios informacijos trūksta, ir pasitarkite su kitais bendros registracijos dalyviais

Lygindami informacijai keliamus reikalavimus ir turimą informaciją, turėtumėte galėti nustatyti:

  • kokie kokybiški duomenys, kuriais reikia dalytis, yra prieinami jūsų bendros registracijos dalyvių grupėje;
  • kokios informacijos trūksta – jūsų bendros registracijos dalyvių grupės duomenų spragos.

Nepamirškite, kad duomenys turi būti tinkami, patikimi ir laikomi atitinkančiais informacijai keliamą reikalavimą.

 

4. Surinkite informaciją

Informaciją galima gauti iš naujai atliekamų bandymų, kuriuos galima pavesti atlikti specializuotai įmonei (laboratorijai ar rangovei mokslinių tyrimų organizacijai). Bandymų metodika turi būti tinkama, o bandymas turi būti tinkamas jūsų cheminei medžiagai.

Atlikdama cheminės medžiagos savybių, darančių poveikį aplinkai ar žmogaus sveikatai bandymus, bandymų laboratorija privalo laikytis patvirtintos geros laboratorinės praktikos, tačiau šis reikalavimas netaikomas atliekant bandymus, susijusius su fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis.

Svarbu tai, kad bandymai su gyvūnais turi būti atliekami tik kraštutiniu atveju; pirmiausia reikia išbandyti kitas priemones informacijai gauti (žr. praktinį vadovą „Kaip taikyti bandymams su gyvūnais alternatyvius metodus“).

Jei iš gautų rezultatų matote, kad jūsų cheminė medžiaga gali kelti pavojų, turite atlikti papildomus tyrimus ir nustatyti priemones, kurios padėtų surinkti daugiau informacijos nei reikalaujama atsižvelgiant į jūsų registruojamos cheminės medžiagos kiekį tonomis. Atlikdami REACH reglamento IX ir X prieduose aprašytus bandymus, registruotojai turi pateikti ECHA pasiūlymą atlikti bandymą. Šį bandymą jūs ir kiti bendros registracijos dalyviai galėsite atlikti tik po to, kai ECHA pritars šiam pasiūlymui.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)