Mažesni informacijai keliami reikalavimai

Jei cheminės medžiagos, kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis, per metus pagaminate arba importuojate nuo 1 iki 10 tonų, jums gali būti leidžiama užregistruoti šią cheminę medžiagą pateikiant mažesnį informacijos rinkinį, t. y. nurodant tik tos cheminės medžiagos fizikines ir chemines savybes. Tačiau mažesnis informacijos rinkinys gali būti teikiamas tik tokiais atvejais:

 • jei nėra požymių, kad cheminė medžiaga yra kancerogeninė, mutageninė arba toksiška reprodukcijai (CMR, 1A arba 1B kategorija), patvari, bioakumuliacinė ir toksiška (PBT) arba labai patvari ir didelės bioakumuliacijos (vPvB), ir
 • jei nėra požymių, kad plačiai arba išsklaidytai naudojama cheminė medžiaga pagal CLP reglamentą būtų klasifikuojama kaip pavojinga žmonių sveikatai arba aplinkai.

Jei yra požymių, kad jūsų cheminė medžiaga galėtų turėti CMR arba PBT/vPvB savybių arba kad pagal CLP reglamentą ji galėtų būti klasifikuojama kaip pavojinga ir būtų plačiai ir išsklaidytai naudojama (tai dar vadinama III priedo kriterijais), ji turi būti registruojama pateikiant visą VIII priede nustatytą informaciją, įskaitant informaciją apie fizikines ir chemines, toksikologines ir ekotoksikologines savybes.

ECHA svetainėje skelbiamas cheminių medžiagų, kurioms veikiausiai nebus galima taikyti mažesnių informacijai keliamų reikalavimų, inventorius, kuriame galima atlikti paiešką. Jei jūsų cheminė medžiaga yra šiame inventoriuje, jums veikiausiai reikės pateikti visą VII priede nustatytą informaciją.

Kaip patikrinti, ar jums gali būti taikomi mažesni informacijai keliami reikalavimai

Atlikę toliau aprašytus veiksmus, galėsite patikrinti, ar jūsų cheminė medžiaga gali būti registruojama pateikiant informaciją tik apie jos fizikines ir chemines savybes.

Jei jūsų cheminė medžiaga atitinka REACH reglamento III priede nustatytus kriterijus, apie ją turi būti pateikta visa VII priede nustatyta informacija.

 

1 veiksmas. Surinkite visą informaciją apie savo cheminę medžiagą

Jei jūsų cheminė medžiaga jau užregistruota arba jei duomenis galima gauti pasinaudojant Informacijos apie cheminę medžiagą apsikeitimo forumu (SIEF), norėdami išsiaiškinti, ar taikomi III priedo kriterijai, jei tik įmanoma, turėtumėte naudotis šia informacija.

Jūsų registracija taip pat turi būti atliekama laikantis bendro informacijos teikimo įpareigojimo. Tai reiškia, kad su kitomis įmonėmis turite aptarti cheminės medžiagos tapatumą, su jomis dalytis duomenimis ir sąnaudomis ir paskui pateikti savo registracijos dokumentaciją bendro teikimo tvarka. Registracijos dokumentacijoje turi būti pateikti visi jūsų turimi svarbūs duomenys.

 

2 veiksmas. Patikrinkite, ar jūsų cheminė medžiaga įtraukta į ECHA inventorių

Patikrinkite, ar jūsų cheminė medžiaga, kokia nors jos sudedamoji dalis, priemaiša arba priedas nėra įrašytas į ECHA III priede pateiktą cheminių medžiagų inventorių. Jeigu taip, pereikite prie 3 veiksmo. Jeigu ne, pereikite prie 4 veiksmo.

 

3 veiksmas. Jūsų cheminė medžiaga įrašyta į ECHA III priedo inventorių: patikrinkite inventoriuje pateiktą informaciją.

Jeigu iš inventoriuje pateiktos informacijos matyti, kad jūsų cheminė medžiaga gali būti kancerogeninė, mutageninė arba toksiška reprodukcijai (CMR) (1A arba 1B kategorija) arba patvari, bioakumuliacinė ir toksiška (PBT), arba labai patvari ir didelės bioakumuliacijos (vPvB), atlikdami REACH registraciją, turėsite pateikti visą VII priede nustatytą informaciją, nebent galite nurodyti pagrįstų priežasčių, dėl kurių būtų galima nepaisyti inventoriuje pateiktos informacijos.

Jei iš inventoriuje pateiktos informacijos matyti, kad jūsų cheminė medžiaga veikiausiai turėtų būti klasifikuojama kaip pavojinga žmogaus sveikatai ar aplinkai arba yra plačiai arba išsklaidytai naudojama, visų pirma – plataus vartojimo mišiniuose arba gaminiuose, registruodami šią cheminę medžiagą, taip pat turėsite pateikti visą VII priede nustatytą informaciją.

Vertindami naudojimo būdus, remkitės jūsų pačių rinkodaros informacija ir klientų arba tolesnio naudojimo sektoriaus organizacijų pateikta informacija apie cheminės medžiagos naudojimo būdus.

Tačiau gali būti, kad turėsite pagrįstų priežasčių nepaisyti inventoriuje pateiktos informacijos. Tokiu atveju iš skirtingų šaltinių turėsite surinkti įrodymus ir įrodyti, kad jums vis vien gali būti taikomi mažesni informacijai keliami reikalavimai. Informacijos šaltiniai, kuriuos turite peržiūrėti, nurodyti aprašant 4 veiksmą.

 

4 veiksmas. Surinkite galimą papildomą informaciją apie savo cheminę medžiagą.

Norėdami išsiaiškinti, ar jūsų cheminė medžiaga atitinka III priedo kriterijus, taip pat turėtumėte peržiūrėti:

 1. REACH registracijos dokumentacijas ir pranešimus klasifikavimo ir ženklinimo inventoriuje;
 2. kitą su cheminės medžiagos reglamentavimu susijusią informaciją (pvz., CLP reglamento VI priedą);
 3. turimus bandymų duomenis (pvz., QSAR priemonių rinkinį);
 4. bandymų duomenų alternatyvas (pvz., QSAR, analogijos metodu, bandymais in vitro gautus duomenis).

 

5 veiksmas. Parenkite savo išvadas

Atsižvelgiant į surinktą informaciją, galimas vienas iš toliau nurodytų atvejų.

 1. Jūs jau žinote, kad jūsų cheminė medžiaga atitinka bent vieną III priedo kriterijų. Tokiu atveju savo registracijos dokumentacijoje privalote pateikti visus VII priede nustatytus duomenis, įskaitant informaciją apie fizikines ir chemines, toksikologines ir ekotoksikologines savybes.
 2. Jūs padarėte išvadą, kad jūsų cheminė medžiaga neatitinka III priedo kriterijų, tačiau išsiaiškinote, kad jūsų cheminė medžiaga arba jos sudedamoji dalis, priemaiša arba priedas yra įtrauktas į ECHA III priedo inventorių. Be to, kituose šaltiniuose galbūt radote informacijos, kad jūsų cheminė medžiaga veikiausiai atitinka III priedo kriterijus.

  Tokiu atveju, norėdami pateikti registracijos dokumentaciją pagal mažesnius informacijai keliamus reikalavimus, IUCLID dokumentacijoje privalote pateikti pagrindimą, kodėl pirmiau minėtos informacijos neturėtų būti paisoma.
 3. Jūs padarėte išvadą, kad jūsų cheminė medžiaga neatitinka III priedo kriterijų, ir ECHA inventoriuje neradote savo cheminės medžiagos arba jos sudedamosios dalies, priemaišos arba priedo. Kituose šaltiniuose taip pat neradote kitokių duomenų, kad jūsų cheminė medžiaga galėtų atitikti III priedo kriterijus. Tokiu atveju gali rinktis vieną iš šių variantų:
  1. galite pateikti registracijos dokumentaciją, į ją įtraukdami tik informaciją apie fizikines ir chemines savybes (ir kitą jūsų turimą svarbią informaciją), o IUCLID dokumentacijoje taip pat pateikdami atitinkamą pagrindimą;
  2. galite pateikti registracijos dokumentaciją, į ją įtraukdami visą VII priede nustatytą informaciją, ir pareikalauti, kad jums būtų taikoma mokesčio lengvata – sumažintas jūsų mokėtinas registracijos mokestis. Tokiu atveju pagrindimo pateikti nereikia.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)