Informacijai keliami reikalavimai: 1–10 tonų per metus

Norėdami užregistruoti cheminę medžiagą, kurios per metus pagaminama arba importuojama nuo 1 iki 10 tonų, turite pateikti informaciją apie tos cheminės medžiagos fizikines ir chemines, toksikologines ir ekotoksikologines savybes, išskyrus atvejus, kai šis reikalavimas jūsų cheminei medžiagai netaikomas. Išsamią informaciją apie šiuos reikalavimus rasite REACH reglamento VII priede.

Atsižvelgdami į jūsų turimus duomenis, su kartu tą pačią cheminę medžiagą registruojančiais asmenimis turite susitarti dėl tinkamo jūsų cheminės medžiagos klasifikavimo ir ženklinimo.

Jei galite įrodyti, kad prognozuojama jūsų cheminės medžiagos rizika yra maža, galite pasinaudoti galimybe taikyti mažesnius informacijai keliamus reikalavimus ir pateikti tik informaciją apie fizikines ir chemines savybes (nurodytas VII priedo 7 skirsnyje).

Arba, jei pateiksite cheminės medžiagos, kurios kiekio tonomis lygis yra 1–10 tonų per metus, registracijos dokumentaciją su išsamiu VII priede nurodytos informacijos rinkiniu, jums nereikės mokėti registracijos mokesčio. Tokiu atveju, rengdami dokumentaciją IUCLID programoje, turėsite paprašyti atleisti jus nuo mokesčio. Tačiau jei jūsų cheminė medžiaga atitinka III priedo kriterijus, atleidimas nuo mokesčio mokėjimo netaikomas, todėl turėsite sumokėti registracijos mokestį.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)