Informacijai keliami reikalavimai: daugiau kaip 1 000 tonų per metus

Norėdami įregistruoti cheminę medžiagą, kurios per metus pagaminama 1 000 tonų ar daugiau, REACH reglamento VII–X priedų 1 stulpelyje nustatyti standartiniai informacijai keliami reikalavimai, o 2 stulpelyje aptariamos konkrečios galimybės, susijusios su konkrečiomis savybėmis. Nustatyta reikalaujama standartinė informacija taip pat gali būti pritaikoma pagal XI priede nustatytas bendrąsias taisykles.

Jeigu X priede nurodytas tyrimas (nepriklausomai nuo to, ar naudojami stuburiniai gyvūnai, ar ne) yra būtinas registracijai atlikti, tačiau bendros registracijos dalyviai jo neturi, potencialūs registruotojai pirmiausia privalo įvertinti visus alternatyvius informacijai keliamo reikalavimo įvykdymo metodus. Tik jeigu informacijai keliamo reikalavimo negalima įvykdyti kitais būdais, turite susitarti ir parengti pasiūlymą atlikti bandymą, kurį pateiksite nagrinėti ECHA kartu su bendra registracijos dokumentacija. Laukdami ECHA sprendimo dėl šio pasiūlymo atlikti bandymą, privalote įgyvendinti ir (arba) rekomenduoti savo tolesniems naudotojams laikinąsias rizikos valdymo priemones.