Informacijai keliami reikalavimai: 100–1 000 tonų per metus

Norėdami įregistruoti cheminę medžiagą, kurios kiekis tonomis yra 100–1 000 tonų, turite pateikti REACH reglamento VII–IX priedų 1 stulpelyje nurodytą informaciją. 2 stulpelyje nurodytos su konkrečiomis savybėmis susijusios pritaikymo galimybės. Nustatyta reikalaujama standartinė informacija taip pat gali būti pritaikoma pagal XI priede nustatytas bendrąsias taisykles.

Jeigu IX priede nurodytas tyrimas (nepriklausomai nuo to, ar naudojami stuburiniai gyvūnai, ar ne) yra būtinas registracijai atlikti, tačiau bendros registracijos dalyviai jo neturi, pirmiausia turite išnagrinėti visus alternatyvius metodus, kad įvykdytumėte informacijai keliamą reikalavimą. Tik jeigu informacijai keliamo reikalavimo negalima įvykdyti kitais būdais, turite susitarti ir parengti pasiūlymą atlikti bandymą, kurį pateiksite nagrinėti ECHA kartu su bendra registracijos dokumentacija. Laukdami ECHA sprendimo dėl šio pasiūlymo atlikti bandymą, privalote įgyvendinti ir (arba) rekomenduoti savo tolesniems naudotojams laikinąsias rizikos valdymo priemones.